perjantai 30. elokuuta 2019

Ajankohtainen Vaskiluodon osayleiskaavaluonnos

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry - Invånarföreningen i centrala Vasa rf on tänään 30.8. 2019 toimittanut lausunnon Vaasan kaupungin kaavoitukselle koskien Vaskiluodon osayleiskaavaluonnosta.

Kannanottomme on luettavissa virallisilta nettisivuiltamme http://vkaicv.nettisivu.org/

Tässä alla oleva on blogikirjoitus, joka on virallista lausuntoamme pidempi versio, jonkinlainen kooste kokouksessa käydystä keskustelusta.Vaskiluodon metsän puolustamisella on pitkät perinteet

Vaasan keskustan asukkaat, ja siis myös Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on perustamisestaan asti, vuodesta 1994, halunnut puolustaa Vaskiluodon metsää, "omana lähimetsänämme", ja arvostamme korkealle Vaasan yleiskaavan 2030 metsäalueen kaavamekintää V (virkistysalue)

Kokonaisuudessaan Vaskiluodossa on jatkossakin oltava kaikkea tätä:

- Toimiva ja kehittyvä satama
- Yritysten, työpaikkojen ja asumisen + veneilyn ym. vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja alueita
- Riittävän laaja metsä, sekä meidän ihmisten virkistysalueeksi, että luonnon pysymiseksi elinvoimaisena    

Annoimme asukasyhdistyksemme edellisen lausunnon (3.12.2018) Vaskiluodon osayleiskaava OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) vaiheessa. Ko. teksti on myös tämän blogikirjoituksen lopussa.


28.8.2019 VKA ry:n hallituksen kokouksessa kävimme läpi kaavaluonnoksen karttoja ja tekstejä.Vaskiluodon metsäalueen uhkia

 - Wärtsilän alueen eli Smart Technology Hub – teknologiakeskuksen asemakaavan saatua lainvoiman kesällä 2019, on nyt ilmennyt, että satamalla on merkittävää laajentumistarvetta (Teijo Seppelinin kommenttipuheenvuoro 19.8 Draamasalin infotilaisuudessa). Laajenemisen suunnaksi ilmoitettiin: kohti Wasalandian aluetta (metsää ei mainittu, kartalta näytettiin radan varrella olevia alueita).

- Vaskiluodon osayleiskaavan 2040 valmistelu saa rinnalleen samanaikaisesti tehtävän Reininkadun asemakaavan (Asemakaava vireillä: Reininkadun alue, ak1092). Sataman ja teollisuusalueiden laajentuminen saaren sisäosiin päin voi tilatarpeiden kasvaessa lopulta haukata aimopalat nykyisestä metsästä, eli V-merkinnän virkistysalueeesta.

-Vaskiluotoon mahtuu asuntoja lisää vain vähän. Ja nekin muualle kuin nykyiseen metsään! Kaavaluonnokseen on taas otettu mukaan jo yleiskaava vaiheessa KHO:n päätöksellä v. 2014 yli ruksatut Niemeläntien metsän puoleiset asuntoalueet, kaavamerkinnällä A. Tämä merkintä tulee poistaa.

- Myös Kuulahdenkadulle on ideoitu, (joskaan ei vielä kaavaluonnokseen piirretty) uutta asuinrakentamista kadun metsän puoleiselle alueelle. (Pertti Onkalon kommentti puheenvuoro 19.8. Draamasalin infotilaisuudessa). Tämäkin siis Vaasan yleiskaavassa olevalla V-kaavamerkin virkistysalueella. Nykyisten Kuulahdenkadun rakennukset riittävät, ja niille tulee osoittaa asiaankuuluvat rakennussuojelumerkinnät.

 - Kaavaluonnokseen on myös piirretty katkonuoliviivalla tieyhteys (yksisuuntainen joukkoliikenne?) suunnilleen nykyisen maastossa kumpuilevan kuntoiluradan/hiihtoladun kohdalle. Kun todetaan vielä se, että tällä kohdin kaupunki/Vaasan sähkö on sähkölinjan kunnostustöiden ohessa käytännössä kuivannut Haukilammen kosteikon, eli ”nopeuttanut maankohoamisilmiötä” ja näin tosiasiassa jo ”poistanut kartalta” kluuvilammen kosteikkoineen.

- Zip Adventure Parkin eli kiipeilypuiston ja sen parkkialue Niemeläntievarrella on myös muuttanut metsäaluetta. Mm. suo/kosteikkoalue parkkipaikan vieressä on käytännössä tuhottu. Niemeläntien varrella Segeliä vastapäätä, eli edellä mainitun parkkipaikasta etelään ojassa oleva karvakirveli esiintymä on jo vuosia kokenut kovia. Esiintymän jatkuva niittäminen tekee lopun tästä Suomen ilmeisesti ainoasta, ja viimeisestä lajin esiintymästä.


On todennäköistä, että edellä luetellut toimet toteutuessaan vaarantaisivat nykyisen Vaskiluodon metsäalueen säilymisen sellaisena ja sen laajuisena kuin se on Vaasan yleiskaavassa 2040 tarkoitettu. Vaarana oikeasti on metsän pienentyminen oleellisesti. Kerrotun 5 % sijaan kenties jopa useilla kymmenillä prosenteilla, ainakin jos vielä Zip Adventure Park saa luvan laajentaa toimintaansa syvemmälle metsään.

Vaskiluodon metsän puolustamisessa on kyse merkittävien luontoarvojen puolustamisesta, ja myös meidän ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestämme.

Metsän suurta merkitystä kaupunkiekologiassa ei ilmeisesti Vaasassa ymmärretä riittävästi. Vaskiluodon metsän säilyminen nykytilassa on ihmisten virkistysaluetta, V-merkintää, suurempi asia! Vedenkiertokulun vaikutukset pienalueen ilmasto-olosuhteisiin on aina tiedostettava tällaisia ratkaisuja tehtäessä. Myös luonnon monimuotoisuuden katoaminen meidän omien toimiemme seurauksena on tulevien sukupolvien näkökulmasta anteeksiantamatonta toimintaa.

Luontoarvoja on suojeltava, samoin Vaskiluodon vaiherikasta kulttuuri- ja rakennushistoriaa on kunnioittava riittävillä asiaankuuluvilla suojelumerkinnöillä.


Vaskiluotoon mahtuu vain vähän uutta asuntorakentamista

Vaskiluodossa ei ole mielekästä toteuttaa asuntojen uudisrakentamista läheskään siinä määrin kuin kaavaluonnos mahdollistaisi. Asuntoja on tulossa Vaasaan hyvin merkittävät määrät muille alueille. Vaskiluodossa entisen Fennon alue on helpoiten saatavissa asuntorakentamiseen. Entinen Wasalandian alue on jo kyseenalaisempi alue, etenkin jos satamatoiminnot laajenevat sitä kohti.

Leirintäalueen ja Niemeläntien metsän puolta emme pidä mahdollisina uusina asuinalueina. Nykytilanne on näiltä osin paras mahdollinen.

On hyväksyttävä alueen asuntorakentamista rajoittavat tosiasiat: öljysataman ja kemianteollisuuden turvallisuusmääräykset ja erityisesti liikennejärjestelyjen toteuttaminen siten, että kyetään ratkomaan nykyiset ja tulevat ongelmat koko Vaasanseudun parhaaksi.

Kasvavan sataman, teollisuuden, liikenteen tulevista päästöistä, myös pöly- ja meluhaitoista jne. on oltava luotettavat arviot jo kaavoitusvaiheessa. Eikä vaan suunniteltavasta alueesta, vaan laajemminkin. EPV siirtynee jollain aikataululla hiilenpoltosta biopolttoaineisiin, maanteitse ja/tai mahdollisesti laivalla tuotavaan puuhakkeeseen. Tästä kokonaisvaikutusten selvitykset ovat jääneet puutteellisiksi. Vaasan kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet, ja niistä on pidettävä kiinni.

Esitetyistä kahdesta kaavakartta vaihtoehdoista

Jos päädytään rakentamaan entisen Wasalandian alueelle asuntoja ja palvelurakentamista, niin vaihtoehto 2 on parempi. Mikäli ko. alueelle laajenevat sataman ja teollisuuden varastotoiminnot, niin vaihtoehto 1 on toimivampi.


Vaasan satamatie

On vihdoin ratkaistava milloin ja miten edetään Vaasan satamatien toteuttamisessa! Koska kyse ei ole yksin Vaasan hankkeesta, vaan Vaasan koko seudun, Suomen valtion ja EU:n tiestä, on tämä tiehanke nostettava kaupungin päättäjien toimesta Vaasan kärkihankkeeksi, joka hoidetaan kunnialla maaliin asti!

Mainitsemme tämän, jälleen, sillä ei voida sanoa, ettei asia kuulu Vaskiluodon osayleiskaavaan. Sininen tie kulkee nyt, ja tulee jatkossakin kulkemaan Vaskiluodossa!


Myönteisiä asioita kaavaluonnoksessa

On hienoa, että lähes koko Vaskiluodon ympäri saadaan virkistyspolku, kävelyreitit lähelle rantaa kaikkien vapaaseen käyttöön. Satama-alueella tämä ei voi toteutua EU-tason määräysten vuoksi, muilta osin siis jatketaan jo C.A. Setterbergin käyttöön ottamaa kaupunkisuunnittelun periaatetta: merenrantoja ei yksityistetä vain harvojen käyttöön.

Kiitettävää on myös yleisdötilaisuuksien järjetäminen, pyrkimys avoimuuteen, vuorovaikutukseen eri intressiryhmien kesken. Nettiin, kaikkien luettavaksi on myös laitettu kiitettävästi taustamateriaalia asioihin perehtymistä varten.


Lopuksi pyydämme saada viitata vielä 3.12.2018 Vaskiluodon osayleiskaava OAS vaiheessa antamaamme mielipiteeseen

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n mielipide

Asia: Vaskiluodon osayleiskaava OAS

Vaasan kaupunki / kaavoitus Annika Birell, yleiskaavoittaja

Yhdistys käsitteli asiaa syyskokouksessa 20.11. ja hallituksen kokouksessa 3.12.2018.

Mielipide

1. Kiitos verkkokyselyistä yksityishenkilöille ja yrityksille.

2. Kiitos infon järjestämisestä jo tässä OAS-vaiheessa 14.11. Draamasalissa.

3. Kiitos lupauksesa julkaista selvityksiä (luontoselvitys tuli jo).

4. Yhdistyksemme pitää tärkeänä sataman kehittämistä, logistiikkayhteyksiä Vaasan kautta länteen, lännestä muualle Suomeen ja eteenpäin. Myönteisessä valossa tarkastellaan Wärtsilän suurhanketta ja teollista toimintaa teollisuudelle yleiskaavaan hyväksytyillä alueilla.

5. Asukasnäkökulmasta tavoitteena on Vaskiluodon metsän säilyttäminen kokonaisuudessaan virkistysalueena, kaavamerkinnällä V, varsinkin kun lähimmät virkistysalueet ovat ylikuormitettuja. Perusteluna Vaskiluodon metsän virkistyskäytölle on kantakaupungin asukkaiden lähivirkistysalueen tarve. Se korostuu, kun Vaasan keskustaa tiivistetään, korkeaa rakentamista lisätään ja liikenne kasvaa. Koulut, yhdistykset ja harrastustoiminta hyödyntävät Vaskiluodon metsää. Vaasan edustan metsällä on myös ilmaa puhdistava vaikutus. Luontoarvoista on pidettävä kiinni.

6. Vuoden 2016 Luontoselvityksessä ovat alueelta mainittuna mm. karvakirveli, syylälinnunherne ja tikankontti. Viimeksi mainitun kasvin kukkiva yksilö on yleensä vähintään 16 vuoden ikäinen. Siksi kasvia on hankala todentaa. (Lähde: Kasvit osa 4, WEILIN+GÖÖS, 2009, s. 120). Syylälinnunherne ja karvakirveli ovat olleet vuosittain havaittavissa metsän siimeksessä ja karvakirveli Niemeläntien varrella Segeliä vastapäätä. Vaskiluodon karvakirveli on Suomen ainut luonnonvarainen karvakirvelin esiintymä. Suomen luonnontieteellisessä museossa (LUOMUS, Helsinki) ollaan huolissaan sen kohtalosta (Dosentti Henry Väre, yli-intendentti). Luontoselvitys vaatii tarkennuksia ja suunnitelmia erityisesti ns. direktiivilajeista. Päätöksenteon on perustuttava etukäteisvalmisteluun ja noudattaa luonnonsuojelulakeja.

7. Asuntorakentamista Vaskiluotoon mahtuu, mutta vain vähäisessä määrin. Haasteita ovat öljysataman ja kemianteollisuuden turvallisuusmääräykset ja erityisesti liikennejärjestelyt Vaskiluodossa ja sieltä kantakaupungin suuntaan, sekä yhteys lentokentälle, logistiikkakeskukseen Sundomin kautta. Kuten olemme aiemmin todenneet tornitalo ei Vaskiluotoon sovi. Fennon alue on tiensä päässä. Uudisrakentainen voi esimerkiksi matalana puurakentamisena tulla kysymykseen, kunhan alueen juridiset kysymykset on ratkottu. Myös Wasalandian alue muuttaa muotoa. Voidaan suositella palvelu-, kulttuuri- ja asuntorakentamista.

8. Vaasan satamatieasia on ratkaistava. Kestämätön on tilanne, jossa Vaasan läpi ajaa rekkaralli (jopa vaarallisten aineiden kuljetus) ja yksityisautoilu kasvaa. Joukkoliikenne on nostettava suunnittelun kärkihankkeeksi! Mahdollisesti toteutuva Tori Parkin laajennus Vaasanpuistikon alle, ilmeisesti avolouhoksena, on huomioitava kokonaiskuvassa. Tässä yhteydessä on otettava uudelleen keskusteluun tunnelihanke ydinkeskustan alitse, koska liikenne kaupungin läpi on vilkasta ja vaarallista. Kantakaupungin kasvava autokanta, läpikulkuliikenne, Vaskiluodon suunnitelmat, Myrgrundin rakentaminen ja sundomilaisten työssäkäynti Vaasassa muodostuvat ison haasteen, kun Vaasan kauppatorin laidalla on liikennettä rajoittava avolouhosmonttu. Tämä on huomioitava.

9. Yhdistyksemme toistaa aikaisemman kantansa nykyisestä leirintäalueesta. Paikka on paras mahdollinen. Sen kehittämiseen pitää laittaa voimavaroja nykyistä enemmän. Spekulaatiot leirintäalueen siirrosta ovat olleet haitallisia alueen laadun nostamiselle. Vaasan yleiskaavan 2030 lainvoiman saaneessa kartassa on vedetty ruksit tekosaarisuunnitelman yli. Muita soveliaita alueita leirintäalueelle ei ole helppo löytää. On mielestämme jatkossakin kehitettävä nykyistä leirintäaluetta.

10. Wärtsilän suurhankkeessa on korostettava, että ko. alueelta purettavista rakennuksista pakon edessä pois muuttavien asukkaiden oikeudet on huomioitava. Yhteistyössä on etsittävä suotuisat ratkaisut asumiseen joko Vaskiluodossa, jos asukas niin haluaa, tai vaihtoehtoisesti muualla.


Kuvat: Asko Halme. Vaskiluotoa ilmasta nähtynä. Kuvausajankohta ei ole tiedossa.

Kuten Askon ottamista ilmakuvista näkyy, metsäalue ei ole mitenkään suuri.
Vaskiluoto yksinomaan satama-, teollisuus- ja varastoalueina olisi aika järkyttävä näky.

Tekstin koonti: Aimo Nyberg ,VKA ry:n varapuheenjohtaja ja tiedottaja
aimonyberg(at)gmail.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...