tiistai 31. heinäkuuta 2012

Muistutus vanhan linja-autoaseman aukiostaYllä oleva yhdistyksemme logo blogikirjoitusten alussa kertoo siitä, että seuraava teksti on asukasyhdistyksemme virallinen lausunto, eli sen on hyväksynyt yhdistyksemme hallitus, eikä kyse siis ole vain tätä blogia ylläpitävän puheenjohtajan omasta kirjoituksesta.

Vaasan kaupunginhallitukselle /Vaasan kaupungin kaavoitus

Muistutus kaavaehdotuksesta koskien vanhan linja-autoaseman aukion aluetta
Vaasan Kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Hallituksemme kokouksessa 30.7.2012 olemme Kantakaupungin asukasyhdistyksessä keskustelleet entisen linja-autoaseman suunnittelun nykyvaiheesta, ja pyydämme kunnioittaen saada esittää Vaasan kaupungin hallitukselle seuraavaa:

Tilanne nyt: Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 lopettaa sopimusneuvottelut tuloksettomina kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kanssa. Vanhan linja-autoaseman tontista aletaan välittömästi valmistella uutta tontinluovutuskilpailua. Kilpailu on avoin, jolloin myös Sponda voi siihen halutessaan osallistua.

Asukasyhdistyksemme muistuttaa, että Vaasan valtuuston hyväksymä (13.12.2011 § 163) kokonaisyleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Vanhan linja-autoaseman aukion alueen päätöksenteossa on mahdollista edetä vasta kun Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä tehdyistä valituksista.

Myöskään Ympäristöministeriön vahvistusta Maakuntavaltuuston 14.5.2012 hyväksymälle vaihekaavalle (Pohjanmaan liiton vaihekaava 1) ei vielä ole annettu.

Vanhan linja-autoaseman aukion alueella on voimassa ympäristöministeriön 8.11.1995 vahvistama Vaasan keskustan osayleiskaava, jossa alueen eteläosa on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja linja-autoaseman korttelialueeksi (LA). Alueen pohjois-osa on merkitty maanalaiseksi pysäköintialueeksi (LP/m) ja jalankulkualueeksi.

Rohkenemme toivoa kohteen ottamista uuteen harkintaan. Hienoa olisi saada aikaan asiasta vielä keskustelua vaasalaisten keskuudessa. Toivottavasti arkkitehtitoimisto Laation laatimille luonnoksille ja alustaville havainnekuville tehdään vielä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja etenemismalleja. Pelkkä Spondan vaihtaminen joksikin toiseksi rakennuttajaksi ei mielestämme ole nyt järkevää.

Poliittisille päättäjille toivomme viisautta edetä asiassa kaikkia näkökulmia ennakkoluulottomasti tutkien ja harkiten.

Vaasassa 30.7.2012 Aimo Nyberg, puheenjohtaja , Meta Sahlström, sihteeri Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry Invånarföreningen i centrala Vasa rf

VKA ry:n mielipide

Vanhan linja-autoaseman aukion alueesta uusi avoin kilpailu

Nyt olisi oikea aika miettiä koko hanketta. Suurisuuntaisen, koko korttelin kokoisen, kauppakeskuksen rakentamisen entisen linja-autoaseman aukiolle voisi mielestämme ideana ottaa uuteen, perusteelliseen käsittelyyn.

Parhaillaan kaupungin kaavoituksessa ja netissä esillä oleva alueen kaavamuutos, ja sen liitteinä olevat alustavat luonnokset ja havainnekuvat, esittävät mahtipontista, alueen kokonaan täyttävää kauppakeskusta.

Tämän sijaan tulee mielestämme laatia vaihtoehtoinen toteutusmalli, jossa alueelle saadaan myös asuntoja, ja julkisia toimintoja, palveluja, ja alueelle jätettäisiin myös avointa kaupunkitilaa. Nyt toteutettavaksi haluttava malli on mielestämme liian suuri sellaisenaan, kerralla toteutettavaksi, ja siis myös muut vaihtoehdot jatkossa poissulkeva. Asukkaiden kannalta tämä on lyhytnäköistä suunnittelua, ja yksipuolisesti vain kauppakeskuksen ja sen rakennuttajan intressit huomioivaa.

Nykyinen matkakeskus tehtiin hyvin pienelle tontille radan toiselle puolelle, jotta rautatie- ja bussiliikenne saatiin Vaasassakin toimimaan yhdessä ja asiakasystävällisemmin. Valmistunut matkakeskus on kovin pieni, - onko varmaa, ettei entisen linja-autoaseman aukiota joskus vielä tarvita?

Spondan kanssa ko. hanketta on väännetty ainakin neljä vuotta. Tänä aikana asukasyhdistyksemme on esittänyt useita mielipiteitä ja kannanottoja, joissa on myös kritisoitu päättäjien ja kaupunkisuunnittelun ajamia ratkaisuja. Näkemyksiämme ei ole mielestämme riittävästi kuunneltu. Asia etenee jatkossakin poliittisten päättäjien yhteisesti valitseman toteutusmallin mukaisesti, demokraattisen käsittelyn ja päätösten kautta.

Tätä asiaa koskevat VKA ry:n aikaisemmat mielipiteet ja lausunnot:
- 8.10.2009 Vaasan kaupunginhallitukselle osoitettu kirjelmä, suomeksi ja ruotsiksi
- 8.4.2010 Vaasan kaupunginhalitukselle / Kaupunginkanslian keskuskirjaamo, KUNTALAISALOITE, koskien ”vanhan linja-autoaseman” suunnittelua
- 23.11.2010 Lehdistötiedote: Kantakaupungin asukasyhdistys ehdottaa asuntoja linja-autoasemalle

Nämä tekstit löytyvät yhdistyksemme viralliselta nettisivulta http://vkaicv.nettisivu.org/  kohdasta kannanotot.

Vaasassa 30.7.2012 Aimo Nyberg, puheenjohtaja Meta Sahlström, sihteeri Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry Invånarföreningen i centrala Vasa rf

Asukastupatoiminta VaasassaAsukasyhdistyksemme hallituksen kokouksessa päätettiin eilisessä kokouksessa antaa seuraava lausunto:

Vaasan kaupunginhallitukselle / Vaasan kaupungin keskuskirjaamo

Lausunto eläkeläisneuvoston esitykseen; Asukastupatoiminta Vaasassa Vaasan Kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Hallituksemme kokouksessa 30.7.2012 olemme Kantakaupungin asukasyhdistyksessä keskustelleet asiasta, ja esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Eläkeläisneuvoston esitys matalan kynnyksen, kansalaislähtöisen asukastupatoiminnan käynnistämisestä Vaasassa on periaatteessa oikein hyvä.

Alueellisesti ehdotus koskee ensisijaisesti tässä vaiheessa siis vain Huutoniemi - Teeriniemi - Ristinummi aluetta. Vaikkei ehdotus koskekaan omaa asukasyhdistyksemme toimialuetta, haluamme puoltaa ko. ideaa hyvänä alkuna tämäntapaiselle toiminnalle. Oleellista asian eteenpäin menolle on määrittää taho / vastuu henkilö, jolle asian hoito kuuluu, ja taata tällaiselle toiminnalle resurssit pitkäjänteiseen työhön.

Keskikaupungin alueella toivomme, että vastaavanlaista tai samoja päämääriä ajavia toimintoja kartoitettaisiin ja kehitettäisiin jo täällä olemassa olevia ”ituja” tukemalla. Ns. kolmannen sektorin toimijat, yhteisöt, yhdistykset jne. kuten asukasyhdistystoiminta voi omalla pienellä panoksellaan olla mukana ratkomassa näitä vanhenevan väestön hyvinvointiin liittyviä suuria haasteita. Päävastuun tulee kuitenkin olla selkeästi kaupungilla ja sen virkamiesorganisaatiolla.

Toimivia malleja tällaiseen työhön, jossa vanhuksia itseään myös kuullaan, voi löytyä muista vastaavan kokoisista kaupungeista, - tai sitten tällainen malli on mahdollista luoda itse – Vaasan malli tällekin asialle!

Vaasassa 30.7.2012 Aimo Nyberg, puheenjohtaja,  Meta Sahlström, sihteeri

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Vaasassakin yksityinen pysäköinninvalvonta jatkaa maksujen määräämistä lakihankkeista huolimatta. Epäselvä käytäntö hämmentää kansalaisia, niin paikallisia kuin turistejakin. Oikeusministeriön tuore lakiesitysluonnos etenee, päätöstenteko eduskunnassa on toivottavasti mahdollisimman pian eli heti alkusyksystä.

Yksityisten parkkivalvontayritysten toiveet ja intressit voi kyllä ymmärtää, mutta epäselvä juridinen tilanne on kaikille osapuolille harmillinen. Ylilyöntejä ei nyt kannattaisi tehdä. Ennemminkin toisinpäin, eli odottaa rauhassa tulevia lakipykäliä, ja pidättäytyä liian innokkaasta parkkisakkojen kirjoittelusta.

Toisin näyttää kuitenkin nyt käyneen. Vaasassa on perinteisesti totuttu nauttimaan ilmaisesta parkkioikeudesta arkisin klo 20.00 jälkeen, samoin lauantai-illasta maanantaiaamuun. Nyt on kuitenkin yksityinen parkkiyhtiö tehnyt sopimuksia eri taloyhtiöiden kanssa siitä, että heillä on oikeus sakottaa myös sunnuntaisin ja iltaisin. Myös yksityisen parkkisakon 50 € maksu on suurempi kuin mihin Vaasassa on totuttu.

Yksityisiä parkkisakkoja saaneille ihmisille, ja jopa niille, jotka ovat kuuliaisesti maksaneet 50 € maksun, on helsinkiläinen parkkisakkoyhtiö lähettänyt kovin pikaisesti korotettuja maksukehotuksia, ja tiukkasanaisia määräyksiä, että sakko kuuluu maksaa, ellei halua joutua oikeudellisen perinnän kohteeksi.

Tällainen ilmiö ei tunnu hyvältä. Eikä anna hyvää kuvaa kaupungistakaan.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry toivoo kaupunkimme pysäköinninvalvonnalta selkeitä ja reippaita toimia, joilla yksityiset parkkiyhtiöt saadaan heti luopumaan ilta- ja sunnuntai sakottamisesta, ja jatkossakin toimimaan oikeusministeriön lakiesityksen mukaisesti kunnallisten viranomaisten apuna ministeriön esittämällä tavalla.

Oikeusministeriön esitysluonnoksen mukaan yksityiset valvontayritykset eivät saisi enää määrätä suoraan maksuja autoilijoille. Ministeriön esityksen mukaan yritykset eivät myöskään saisi enää maksutuloja itselleen. Yritykset voisivat valvoa yksityisiä alueita poliisin tai kunnan pysäköinninvalvonnan apuna. Poliisi tai kunta päättäisi pysäköintivirhemaksujen määräämisestä yritysten tekemien esitysten perusteella. Valvontabisnes muuttuisi samalla luvanvaraiseksi.

Aimo Nyberg, puheenjohtaja Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

sunnuntai 22. heinäkuuta 2012

Konstrundan 2012Konstens fredag 27.7.

Konstrundan bjuder i år på en ny programpunkt, nämligen Konstens fredag. Under fredagen söker sig konstnärer och hantverkare ut bland publiken och visar prov på sitt skickliga arbete utanför ateljéerna, som då är stängda. På olika håll i Konstrundans regioner bjuds det på måleri, hantverk dans, poesi mm. På en del av ställena har även besökaren möjlighet att skapa ett konstverk eller lära sig en hantverksteknik. Hela programmet hittar du här: http://konstrundan.fi/sv/konstens_fredag/

Öppna ateljéer 28 – 29.7. kl. 12 – 18

Lördagen och söndagen håller konsnärer, formgivare och hantverkare sedvanligt dörrarna till sina ateljéer öppna kl. 12 – 18. Konstrundan erbjuder dig en möjlighet att se allt från målningar till hantverk, fotografi och video. Deltagarna hittar du med hjälp av kartan på http://www.konstrundan.fi/ eller i Konstrundantidningen.

Taiteiden perjantai 27.7.

Tänä vuonna Konstrundan tarjoaa uuden tapahtuman, Taiteiden perjantain. Taiteiden perjantaina taiteilijat ja käsityöläiset esittävät yleisölle taodokasta osaamistaan julkisilla paikoilla – tuolloin työhuoneet ovat suljettu. Tarjolla on mm. maalaustaidetta, käsitöitä, tanssia ja runoutta. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua taideteosten tekemiseen tai kokeilla käsityötekniikkaa. Koko ohjelman löydät täältä: http://konstrundan.fi/taiteiden_perjantai/

Avoimet ateljeet 28 – 29.7. klo 12 -18

Lauantaina ja sunnuntaina Konstrundan avaa perinteisesti taiteilijoiden , muotoilijoiden ja käsityöläisten työhuoneet yleisölle. Tapahtuma tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua tekijöihin ja teoksiin: kuvataiteesta käsityöhön, valokuvista videotaiteeseen, siinä ympäristössä, jossa työtä tehdään. osallistujat löydät sivulta http://www.konstrundan.fi/fi  ja Konstrundan lehdestä.

Tämän jutun tietolähde: Tapahtuman Facebook-sivut

Oallistuin viime vuonnakin, ja sain nähdä ja kokea paljon! Eli enköhän mene mukaan taas ensi viikonloppuna.

Tässä on viikko aikaa perehtyä myös itseään kiinnostaviin persoonallisiin taiteilijoihin, useimmilla heillä on netissä upeat esittelysivustot!

Vaasasta löytyy kohteita 10 – 12 kpl, joihin ehtii vaikka pyörällä, ja lähialueilta Maalahdesta, Mustasaaresta, Närpiöstä jne. löytyy lisää, jos autolla haluaa mennä. Ja jos et ole ensi viikonloppuna Vaasassa, kohteita on koko Pohjanmaalla kymmenittäin ja koko Suomessa… katso tapahtuman sivustolta http://www.konstrundan.fi/

Taiteiden perjantai 27.7 | Avoimet ateljeet 28-29.7 klo 12-18
Länsi-Uusimaa ja Helsinki, Turunmaa, Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Itä-Uusimaa

torstai 19. heinäkuuta 2012

KesälläAurinko paistaa taivaan täydeltä

 

Välillä saadaan sadekuuroja niskaan

 

Jostain kuuluu rakentamisen ääniä, piipittää – ja perään pamaus!Suomessa kesä on rakentamisen aikaa!
Vanhaa korjataan, tehdään uutta.
Maailma ympärillämme muuttuu joka päivä, suuntaan tai toiseen.


Kuten ihminenkin.
Kesällä yritän katsoa ympärilleni, nähdä ja ymmärtää.

Ilta tuo uupumuksen, enkä tiedä olenko täynnä vai tyhjä.
Väliäkö sillä, - sataa tai paistaa – nyt on kesä!


Kuvat: AN
Kuvat ylhäältä alaspäin: 1. ja 2. kuvat ovat kerrostalomme pihalta ennen ruohonleikkurin tuloa, 3. kuva on Koulukadun rakennustyömaalla, jossa räjäytellään päivittäin, 4. kuva on  Kuntsin museon rannasta, jossa tehdään pitkää laituria ja jatkossa vielä muutakin.

tiistai 17. heinäkuuta 2012

Arkkitehtien ajatuksiaKuva: AN 10.9.2008

Arkkitehdit Anne Majaneva –Virkola (Pohjalainen 6.7.2012), Jaakko Vainionpää (Pohjalainen 10.7.2012) ja Asko Halme (Pohjalainen 16.7.2012) ovat ottaneet esiin tärkeitä Vaasan kaupunkikuvaan liittyviä asioita ja puutteita viime päivien lehtikirjoituksissaan.

Artikkelit ovat niin hyviä, että ne kannattaa etsiä käsiinsä, ja lukea ne kokonaan vielä uudestaan. Referoin tähän kirjoituksista muutaman mielestäni hyvin sanotun, tärkeän kohdan:

Arkkitehti Anne Majaneva Virkola: Kaupunkiympäristön kohtalo

” Vaasalla on upea historia, komea kaupunkiympäristö ja energinen uusi imago. Vaasaa markkinoidaan seutuna, jolla menee (taloudellisesti) hyvin. ”

”Yhdessä asiassa Vaasan tulevaisuus vaikuttaa kehnolta, ja se on kaupunkiympäristö. Kaavoitus – ja rakennushankkeet kaatuvat – vaikkapa Klemettilä / Spondan kauppakeskus. Tärkeisiin virkoihin, esimerkiksi rakennusvalvonnan ja kaavoituksen virkoihin, ei tahdo löytyä päteviä hakijoita, ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita laiminlyödään ja puretaan maan tasalle. Viimeisimmät esimerkit tästä ovat Valkolinna ja Gustafsro.”

”Talotoimessa ei ole asiantuntemusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen. Esimerkiksi Vaasan Ympäristöseuran valitus Villa Gustafsron purkuluvasta hylättiin hiljattain, koska juristit vakuuttuivat rakennusten korjauskelvottomuudesta, joka taas johtuu taitamattomasta peruskorjauksesta.”

”Viimeksi kuluneiden vuosien ajan talotoimi on ihan viisaasti pyrkinyt eroon suuresta osasta kaupungin omistamia rakennuksia joko myymällä niitä tai purkamalla. Yksi talotoimen keino on luovuttaa ”kulttuurihistorialliset kohteet, joille ei ole käyttöä” Pohjanmaan maakuntamuseon hoidettaviksi, koska sieltä löytyy ammattitaitoa niiden ylläpitoon. Mitään yhteisiä neuvotteluja tästä ei kuitenkaan ole museon kanssa käyty.”

”Eri hallintokuntien – kaavoitus, rakennusvalvonta, talotoimi, museo – välisen yhteistyön ja yhteisen näkemyksen puute on suurimpia syitä nykytilanteeseen.”

”Talouden ja tehokkuuden nimissä kaavoitus on ajettu liian ahtaalle ja siihen sovelletaan teknisen puolen tavoitteita, termejä ja johtamista.”

”On istuttava ihan aidosti yhteisen pöydän ääreen ja ryhdyttävä kehittämään Vaasan kaupunkiympäristöä yhteisen näkemyksen pohjalta. Keskustastrategia voisi jo olla tällainen yhteinen ponnistus. Onnistuneen hankkeen jälkeen kannattaa rummuttaa vaikkapa kaupunginarkkitehdin tai yleiskaava-arkkitehdin virkaa hakuun yhtä näyttävästi ja houkuttelevasti kuin energialähettilään pestiä, ja sitten valita parhaat päältä.”


Arkkitehti Jaakko Vainionpää: Vaasan kokoinen kaupunki tarvitsee hyvän imagon

”Meille kaupungin asukkaille kaupunkiympäristöllä on suuri merkitys. ”

”Viimeisten vuosikymmenten aikana on säädetty useita lakeja, joiden tarkoituksena on ollut parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, tiivistää ja selkeyttää yhteistyötä viranomaisten ja kaupunkilaisten välillä. Lakien kirjain toteutuu jotenkuten, henki ontuu ja sortuu kaupungin ylimieliseen suhtautumiseen. Lausuntoja pyydetään, kannanotto laaditaan, mutta minkäänlaista palautetta ei saada. Ei synny vuoropuhelua. Joskus palautetta saadaan, kun se on jo myöhäistä.

Tästä välinpitämättömyydestä syntyy imagotappio, joka pakostakin leviää ja kuva Vaasasta saa ikäviä piirteitä yksinkertaisista ja helposti korjattavista syistä. Luottamustakaan ei synny tällaisilla toimintatavoilla. Luulisi, että perusteltu vastaus kuntalaisten ja yhdistysten kannanottoihin heti eikä hetken päästä olisi helppo tehtävä. Hyvin perusteltu vastaus annettuun lausuntoon tyydyttää usein lausunnon antajaa. Valitukset ja viranomaisten työmäärä vähenevät. Hanke etenee nopeammin. Jos hankkeessa ei ole puhtaita jauhoja pussissa, ei tarvitse ihmetellä nihkeää palautehalua eikä valitusten määrää.”

”Maankäytölle ja palveluverkostolle ei ole minkäänlaisia pelisääntöjä Eletään rahan ja erilaisten firmojen talutusnuorassa. Sitten vielä ihmetellään, miksei mikään toimi, hankkeet jäävät kesken ja valituksia tulee. Onneksi on yleiskaava, jota korjaamalla ja kehittämällä tilannetta voidaan parantaa. Parannettavaa ja karsittavaa siinä on. Periaatteessa pitäisi olla: ensin yleiskaava ilman sidonnaisuuksia, sitten kaava ja viimeksi rakennushanke. Kaupungin päättämässä kaupunkia palvelevassa kaavahankkeessa voi ja pitääkin jo kuulla rakennuttajaa. Kaupunkia rakennettaessa ja kehitettäessä on mentävä tyvestä puuhun. Puusta tyveen mennään vain Ollin pakinoissa ja vielä nykyään Vaasan kaupungissa. Valitettavasti. Rakennusliikkeen toiveet ensin, kaava sitten.”

”Imago on ihmeellinen juttu. Vaasan kokoisen kaupungin menestys tarvitsee hyvän imagon eikä se synny puhumalla, vaan tekemällä oikeita asioita oikein. Tyyliin energialähettiläs. Pieni asia. Suuri myönteinen kohu. Sitä Vaasa tarvitsee. Oliko sattumaa? Oli miten oli, opiksi kannattaa ottaa.”

”Muutama sana korjausrakentamisesta. Saarnasin työurani aikana, ettei korjausrakentaminen ole uudisrakentamista. Uudisrakennus alkaa montusta ja päättyy katon harjalle loogisin menetelmin. Kun korjataan, toimitaan olemassa olevassa rakennuksessa. Silloin toimitaan rakennuksen ehdoilla. Logiikka puuttuu. Yllätyksiä tulee, jos vanhaan rakennukseen ei suhtauduta yksilönä. Osaajia tarvitaan.”


Arkkitehti Asko Halme: Tee Setterberg-retki keskustaan – Viimeinen seuraaja toivoo jatkajaa työlleen

 ”Setterbergillä oli konstinsa. Puhtaaksi muuratut tiilipinnat ovat kestäneet ilmaston vaihtelut paremmin kuin rapatut.”

”Halme muistuttaa Setterbergin valtavasta elämäntyöstä. 18 vuoden aikana lähes 200 rakennusta, joiden joukossa julkiset jättirakennukset.”

”Setterbergin jäljiltä Vaasassa on poikkeuksellisen ehyt kaupungin keskusta. Monesta Setterbergin ajatuksesta on vuosien varrella poikettu. 1900-luvulla tuli muotiin korkeampi ja tiiviimpi rakentaminen, joka kasvatti keskustaa, mutta myös lisäsi kulkutautien leviämistä.”

”Nykyään Vaasassa seisoo vain kourallinen Setterbergin aikaansaannoksista. – Kuluu usein aika monta vuosikymmentä, ennen kuin uskalletaan sanoa purkupäätöksiä vastaan, Halme sanoo.”

”Halme arvostelee sitä, ettei Vaasaan ole valittu uutta kaupunginarkkitehtiä hänen eläköitymisensä jälkeen.
Siitä on kuitenkin kulunut jo 18 vuotta.”

 

Kuva: AN, Vaasan hovioikeus

Vaasaan kaupunginarkkitehti?

Askon esittämään ajatukseen, toiveeseen, saada Vaasaan taas perustettua kaupunginarkkitehdin virka, on mielestäni syytä tarttua nyt ihan tosissaan. Näin tehtäisiin kunniaa myös Carl Axel Setterbergille. Nyt vietettävän 200-vuotisjuhlavuotena virka voitaisiin laittaa hakuun yhtä näyttävästi ja tehokkaasti kuin mitä tehtiin keväällä energialähettilään valitsemisen yhteydessä!

Kaupunginarkkitehdin virkaa voi perustella varmasti monellakin tavalla. Minulle ensimmäisenä mieleen tulevat nämä:

Ensinnäkin Vaasa kauniina, ja arkkitehtuuriltaan maineikkaana kaupunkina ansaitsee ehdottomasti arvovaltaisen virkamiehen viemään kehitystä eteenpäin, historiaa kunnioittaen, arvostaen, johtamaan työtä, jolla kaupunkimme edelleen kehittyy kaupunkikuvaltaan esimerkillisenä ja asukkaittensa mielestä miellyttävänä ja turvallisena kaupunkia asua ja elää.

Toiseksi, nykyinen tilanne on hallinnollisesti ja ehkäpä myös käytännön toteutusten suhteen kuin palapeli, josta tuntuu puuttuvan selkeät linjat ja periaatteet, ikään kuin palaset olisivat vuorotellen kateissa. Onnistumisiakin toki on, mutta jotain puuttuu. Vaasalaisten kokemukset hankkeiden viivästymisistä eivät johdu siitä, että täällä tehtäisiin kaikesta valituksia, ainakaan sen enempää kuin muissakaan kaupungeissa, vaan ennemminkin siitä, että eri toimijoiden yhteispeli kangertelee. Niin kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, talotoimi, museotahot kuin päätöstentekomekanismitkin voisivat mahdollisesti löytää uudenlaisen otteen, jos täällä olisi virassa myös arvovaltainen ja asiansa osaava kaupunginarkkitehti.

Ja töitä tällaiselle naiselle tai miehelle kyllä riittäisi. Vaasan keskikaupunkikaan ei suinkaan ole valmis, vaikka Setterbergin jälkeen näin kuviteltiinkin. Kunhan kuntauudistus etenee, niin työtä pelkäämättömälle kaupunginarkkitehdille riittää varmasti suuria haasteita. Ja näin syntyy taas uutta arkkitehtuurin historiaa, jota tulevat polvet voivat arvostaa ja aikanaan myös juhlia!

Carl Axel Setterbergin syntymästä tulee kuluneeksi 200 -vuotta 14.8.2012. Sanomalehti Pohjalaisen artikkelissa 17.7.2012 esiteltiin erinomaisesti 10 rakennuksen kierros Vaasan keskustassa. Jos Sinulla on jo nyt, tai vielä valokuvaat näiden rakennusten yksityiskohtia, niin olen valmis niitä laittamaan esille tässä blogissa, kuvaajan nimellä varustettuna.

Toivon kuvia 10.8.2012 mennessä, sillä laitan jotain esille Setterbergin syntymäpäivänä. Lähetä kuvat osoitteella aimonyberg(at)gmail.com

Kiittäen Aimo

 

Kuva AN. Mikä merkittävä C.A. Setterbergin piirtämä rakennus on tässä kuvassa?

maanantai 9. heinäkuuta 2012

Tehdään omia kuviaKatkelma. N. 1904. Öljy kankaalle. 32 x 35 cm. Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Viettäkäämme ainakin yksi kesälomapäivä kuvataiteen parissa! (Tämä kirjoitus ei ole varsinaisesti asukasyhdistysasiaa, vaan on ennemminkin omaan työhöni liittyvää)

Linkit: Tutustu Helene Schjerfbeckin taiteeseen, parhaillaan (kesällä 2012) Helene Schjerbeckin taideteoksiin voi tutustua ainakin täällä Vaasassa, Helsingissä ja Tammisaaressa.

Ateneumin taidemuseo  Helene Schjerfbeck 1.6. - 14.10.2012

Pohjanmaan museo Helene Schjerfbeck ja hänen aikansa, 25.5 -23.9.2012

Tammisaaren museokeskus Helene Schjerfbeckin elämä ja taide
Uusi pysyvä näyttely pohjakerroksessa on avattu! Avoinna ti-su 11-17
Helene Schjerfbeckin sielunsisaret Tutustu myös kesänäyttelyymme museohallissa.
Avoinna 27.4-14.10.2012, ti-su 11-17

Vandra med Helene YouTube video, 3 min 21 s


Helene Schjerfbeckin syntymän 150-vuotispäivän kunniaksi (10.7.2012) voi meistä jokainen hetkeksi unohtaa, ilman syyllisyyden tunnetta, koko muun maailman, ja keskittyä vain itseensä, omaan minään.

Oman kuvan, kasvokuvan tekeminen itsestään on terapeuttinen elämys. Ja jos siitä tulee tapa, aika ajoin toistuva kokemus, voidaan puhua jopa parantavista, henkisistä prosesseista.

Tähän kannattaa uskaltautua, mitä nuorempana sitä parempi. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä.

Tuleeko kuvista Sinun näköisiä on toissijainen seikka. Piirrokset, maalaukset, jotka saat tehtyä, on hyvä aina säästää. Vuosien kuluttua ne alkavat kiinnostaa Sinua itseäsikin aina vaan enemmän. Tämä on yksi mahdollinen ja hyvä tie etsiä ja löytää omaa ainutlaatuista persoonallista tyyliä tehdä kuvaa, taidetta.

Taitelijat ovat tehneet omia kuviaan pääasiassa peilejä apuna käyttäen. Sinäkin voit tehdä niin, tai sitten seuraavasti: (kuviksen harjoitustehtävä, joka sopii kaikenikäisille)

Kuvaa itsesi digikameralla, tai pyydä ystävääsi ottamaan sinusta useampi kuva.

Rajaa ja muokkaa kuvatiedostaja haluamallasi tavalla.

Tulosta osasuurennoksia kasvoistasi, silmistä (useimmilla meillä silmät näyttävät olevan ”eriparia”), nenästä, suusta, huulista, korvista jne.

Luonnostele
piirtäen tai maalaten kasvojesi yksityiskohtia, mielellään ainakin ensin luonnollista kokoa suurempaan kokoon.

Tämän jälkeen oma kasvokuvasi syntyy luonnosteluvaiheen jälkeen helposti. Älä turhaan pitäydy valokuvan mukaisessa päänasennossa ja ilmeessä, vaan salli kuvallesi täysi vapaus olla ”oma itsensä”. Kuvaan tulee näin mukaan jotain ennalta arvaamatonta, tekemisen myötä syntyvää, Sinusta esiin haluavaa sisäistä maailmaa, muotoja, värejä, tunteita…

Välineet ja tarvikkeet: Tämä harjoitus voidaan tehdä niillä kynillä ym. väreillä, jotka ovat käytössäsi. Käytä mielellään ainakin aluksi niitä paperilaatuja joihin olet jo tottunut. Välineet ja materiaalit eivät saa viedä huomiotasi. Kun huomaat tarvitsevasi uudenlaisia haasteita, on oikea aika tehdä hankintoja, ja uskaltautua kokeilemaan jotain uutta.

Töiden säilytys: Mieti mikä on sinulle parhaiten sopiva tapa pitää kotisi / työtilasi ns. järjestyksessä. Uskallan väittää, että järjestys on mahdollista ja jopa suositeltavaa. Älä arkaile hankkia sopivia kansioita, laatikoita jne. kuvataideharrastuksesi edetessä. Työsi ansaitsevat arvoisensa säilytyksen, kuljetukseen ja esille laittamiseen tarvittavat laadukkaat ratkaisut.

Signeeraa valmiit työsi: Hyvä tapa on työskentelyn päätteeksi laittaa signeeraus eli oma nimi / taiteilijanimi, sekä vuosiluku / päiväys kuvan (ala)reunaan. Tämä kertoo myös meille muille, että työsi on valmis.

Ps. Pohjanmaan museollakin on mahdollista taiteilla 10.7.2012. Katso tarkemmin heidän nettisivuilta.

sunnuntai 8. heinäkuuta 2012

Kauniita ovat

Kuvat AN. 29.6.2012

Taas saamme Vaasan keskustassa ihailla ja nauttia hienoista kukkaistutuksista! Kehuja kuuluu niin vierailta ja ihan vaasalaisiltakin. Hyvään tasoon on viime vuosina täällä jo totuttu. Kiitokset eivät silti saa unohtua, siispä viheralueyksikön taitaville ihmisille MAHTAVAT KIITOKSET!

perjantai 6. heinäkuuta 2012

Tasan 100

Tulevaan, syksyllä 28.10. valittavaan Vaasan kaupunginvaltuustoon valitaan 67 henkilöä, eli määrä kasvaa nykyisestä 51 valtuutetusta merkittävästi. Ehdokkaita saavat puolueet asettaa enimmillään tasan sata. Selitys valtuutettujen määrän kasvuun löytyy Vähäkyrön ja Vaasan yhteenmenosta, ja asukasluvun noususta yli 60 000 asukaan rajan.

Sanomalehti Pohjalainen kertoo (6.7.2012), että SDP:llä on jo nyt listoilla 70 ehdokasta, Kokoomuksella 58, RKP:llä 43. Mikä on tilanne pienemmillä ryhmillä, siitä ei ole vielä ainakaan lehdille annettua tietoa.

Aika moni nykyisistä valtuutetuista tuntuu vielä miettivän jatkohalujaan, kiirettä ei toki vielä olekaan. Ehdokaslistat pitää jättää vaalilautakunnalle viimeistään 18. syyskuuta klo 16.00.

Kuntaliitto - kommunförbundet

torstai 5. heinäkuuta 2012

4 kk kuntavaaleihin

Viikon lomareissulta kotiin palatessa kotiovella oli vastassa aimo kasa postia, - ja siis myös mainoksia. Suurin ja komein näistä oli ehdottomasti Vasa 2020-mainoslehti, eli RKP:n Vaasan ääni – The next big thing – 16-sivuinen, monikielinen mainoslehtinen!

Vaasalainen kuntavaalikampanja on siis alkanut! Mainoslehden takakannessa on upeat 44 nimeä, hyviä ehdokkaita kaupunginvaltuutetuiksi jokainen! Onnea vaan kaikille alkavaan vaalitaistoon!
Joakim Strand (ordförande, puheenjohtaja, chairman SFP i Vasa samorganisation r.f.) on tehnyt tästä mainoslehdestä myös melkoisen hienon Vaasan kaupungin esittelyn. Hienoissa kuvissa, ja paikoin jopa kolmella kielellä lausutuissa päättäjien ym. ajatuksissa korostuu huima tulevaisuuden usko alueemme menestymiseen ja uusiin mahdollisuuksiin!

Hienoa, näin rohkeasti pitääkin uskaltaa sanoa tärkeistä asioista, vakuuttaa ja kertoa alueemme vahvuuksista, osaamisesta ja elämänlaadusta niin muualla asuville kuin myös meille vaasalaislle itsellemmekin.

Tässä lehtisessä näemme uudenlaista, nuorekasta otetta poliittiseen mainontaan! Millä tavalla muut puolueet tähän vastaavat, selvinnee kesän tai viimeistään syksyn kuluessa. Toki on niin, että RKP alueen mahtipuolueena, nykyisen valtuuston suurimpana puolueena, asettaa muut ryhmät haastajien asemaan. Menestyminen kaikissa vaaleissa on aina kovan työn takana. Meidän äänestäjien valintoihin vaikuttavat hyvin monet seikat, muutkin tekijät kuin suuret ja kalliit mainokset.

Vaasa ennen ja nyt – Vasa förr och nu, eli tämä asukasyhdistyksemme kaupunkiblogi käynnistää nyt syksyn kuntavaalien seurannan, puolueiden ja ehdokkaiden ajatusten ja mielipiteiden esiin nostaminen, niiltä osin, kun ehdokkaiden kannanotot koskevat erityisesti Vaasan keskustaa, Vaskiluotoa ja Vöyrinkaupunkia.

Syksyn 2012 kuntavaalin ehdokkaille tarjotaan myös mahdollisuutta esitellä ajatuksiaan, visioitaan tulevasta valtuustokaudesta.

Miten Vaasaa pitää mielestänne kehittää tulevina vuosina? Arvoisat ehdokkaat, ottakaa esille itse valitsemianne aiheita ja näkökulmia, ja kirjoittakaa niistä tähän kaupunkiblogiin! Parhaassa tapauksessa voimme saada aikaan kenties jopa jonkinlaista keskustelua myös tälle blogisivustolle. (Jostain syystä nämä minun kirjoitukseni eivät ole saaneet aikaan kovinkaan montaa kommenttia, saatikka keskustelua. Toivotaan, että tilanne tästä paranee vielä)

Hyvä kuntavaaliehdokas!

Julkaise jokin juttu tässä blogissa! Aihe on vapaa. Lupaan julkaista kaikkien ehdokkaiden kirjoitukset + mahdolliset aiheeseen liittyvät kuvat (jutut maksimissaan noin sanomalehden mielipidekirjoituksen pituisia). Mukaan toivon mielellään myös kuvan Sinusta, ja mahdollisesti vielä puolueen logonkin (saadaan toki netistä). Ja tietenkin, haluamasi linkit esim. omille nettisivuillesi lisätään juttusi loppuun!

Asukasyhdistyksemme saa tällä tavalla myös lisää julkisuutta, ja tämä blogimme uusia lukijoita. Sinä saat ilmaista mainosta, ja ajatuksiasi esille äänestäjille!
Lähetä materiaali minulle osoitteella aimonyberg(at)gmail.com, tai soita 050 3308540, niin sovitaan, miten edetään.

Kuumaa kesää, ja poliittisesti vahvaa syksyä toivoen

Aimo Nyberg, Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n puheenjohtaja

Ote VKA ry:n säännöistä: ”Yhdistys on toimialueensa asukkaitten puoluepoliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toiminnallaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä” (yhdistyksen säännöt § 2)

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...