torstai 28. marraskuuta 2013

Syyskokouksen lehdistötiedote
Lehdistötiedote

Asukasyhdistykseltä kannanottoja

Nyberg jatkaa puheenjohtajana

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry valitsi syyskokouksessaan Aimo Nybergin jatkamaan puheenjohtajana. Hallitukseen tulivat valituiksi seuraavat kymmenen jäsentä: Tuija Arina - Sundelin, Anders Boucht, Bo-Henrik Eriksson, Asko Halme, Raija Kaivola (uusi), Anttu Kankaanpää (uusi), Riitta Kankaanpää – Waltermann, Gunvor Pått, Harry Tuomi, ja Aatto Wuorenlinna.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta eli yhdistyksemme ensi vuoden toiminnan tärkeimmistä suuntaviivoista. Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 20 -vuotta. Tavoitteena on juhlistaa vuotta järjestämällä loppukesällä 6.9. Faaroksella ohjelmallinen ilta. Jos saamme aikaiseksi yhteyksiä Uumajaan, paikallisiin asukas / kansalaisjärjestöihin, niin pyrimme saamaan sieltä vieraita mukaan juhlaamme.

Syyskokouksemme laati perinteisesti myös kannanottoja: Keskustelun pohjana olivat pj:lle etukäteen jätetyt viisi kannanottoluonnosta. Keskustelua herättivät Vaasanpuistikon alun uudet liikennevalot, Palokujien kehittämishankkeet, toimiva joukkoliikenne, erityisesti yhteydet keskustasta Kivihakaan ja takaisin. Myös ikuisuus hanke, Vaasan Satamatie otettiin taas esille. Paljon esillä ollut ullakkorakentaminen, ja kaupunkikuvan tiivistäminen puhutti myös kovasti syyskokouksen osanottajia. Tästä asiasta kannanottoa ei kuitenkaan nyt syntynyt.

Asukasyhdistyksen syyskokous hyväksyi viisi kannanottoa: 

1. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa esittää kiitokset Vaasan kaupungille onnistuneesta ja hyvin hoidetusta Vaskiluodon sillan kunnostusprojektista. Itse silta on hieno ja laadukas. Myös liikennejärjestelyt, etenkin Vaskiluodosta tultaessa on tehty onnistuneesti. Myös muualla keskustassa on kehitetty paljon jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen olosuhteita, kuten Rauhankadulla, Kirkkopuistikon länsipuolen pyörätiellä (jalkakäytävä on jaettu erillisiksi, ja liikennemerkeillä osoitetuiksi jalankulku- ja pyörätieksi). Koulukadulle on saatu tarpeelliset saarekkeet rajoittamaan nopeuksia, ja parantamaan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen asemaa.

Rantakadun ja Faroksen kohdan uusista liikennevaloista on kuultu muunlaisiakin mielipiteitä. Asukasyhdistyksemme mielestä kaupunkialueella ei tule sallia kovavauhtista läpiajoliikennettä ns. vihreällä aallolla. Nyt on saatu parannettua kantakaupungin asukkaiden turvallisuutta ja autoistumisen haittoja kaupungin ydinkeskustassa ainakin hieman pienennettyä. Tästä yhdistyksemme haluaa antaa kiitokset kotikaupungillemme, päättäjille ja kaikille asiaan vaikuttaneille suunnittelijoille ja toteutuksen eri tahoille.

2. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa ilmaista tukensa kaupungin suunnitelmille selvittää nykytilannetta ja kehittää Vaasan keskustassa olevia palokujia niille kuuluvalle kaupunkikuvalliselle tasolle. Myös asukasnäkökulmia on selvitettävä ”kujakohtaisesti”, erilaiset paikalliset olosuhteet huomioiden. Yhdistyksemme haluaa korostaa jo alkaneen laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen jatkamista, ts. palokujien ”puistomaisuus” ja jalankulkijoiden / kevyenliikenteen liikkumisen helppous on tulevilla toimilla saatava paranemaan.

3. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa kiinnittää vaasalaisten huomiota Vaasan Kruununmakasiiniin. Museolautakunnan / Talotoimen / kaupungin päättäjien tulee ottaa asia käsittelyyn. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhdistyksemme esittää toiveen, että ainakin kaupunkisuunnittelussa virkamiehet voisivat päivittää sekä aikatauluttaa aiemmin tehtyjä suunnitelmiaan, ja kertoa niistä julkisuudessa, sekä järjestää myös kaikille avoimen ideakilpailun Kruununmakasiinin uusiokäytöstä. Esimerkkinä voidaan hyvin käyttää Raahen Kruununmakasiinin onnistunutta uudelleen käyttöönottoa.

4. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on jo pitkään ajanut Vaasan Satamatien rakentamista, jotta kantakaupungin läpiajoliikenne saadaan merkittävästi vähentymään. Vaihtoehdoista parhaana olemme pitäneet Sundomin ja Vikbyn kautta rakennettavaa tietä. Hankkeen eteneminen on hidasta. Asia ei ole Vaasan kaupungin päätettävissä, vaan valtion tiehallinnon hanke, ja prosessi, jossa myös Mustasaaren kunnalla on oma roolinsa.

Yhdistyksemme esittää toiveen Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle, että Vaasan Satamatie -hanketta ajetaan ponnekkaasti eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Asia on siinäkin mielessä ajankohtainen, että kuntien nykyinen raja menee Sundominlahden pohjukassa, joka on kasvamassa umpeen melkoisella vauhdilla. Tämä sinänsä luonnollinen ja väistämätön kehityskulku edellyttää molemmilta kunnilta kykyä sopia yhteisestä suunnittelusta ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden aikatauluista ja kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

5. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry pitää toimivaa joukkoliikennettä hyvin tärkeänä. Kantakaupungin autoistuminen on sitä pienempää, mitä paremmin keskustaan pääsee yleisillä kulkuvälineillä. Joukkoliikenteen on toimittava myös toiseen suuntaan, eli kaupungista on päästävä sujuvasti muihin kaupunginosiin. Ja aikataulujen tulee olla kohtuulliset, niin hyvin toimivat, että yleisillä kulkuvälineillä liikkuminen on mielekästä.

Tiedottaminen aikatauluista, bussien reiteistä, muutoksista jne. on viime vuosina siirtynyt enenevässä määrin nettiin. Perinteisen ”vanhanaikaisen” tiedottamisen vähentyminen on vaikeuttanut etenkin iäkkäämmän väestön tiedonsaantia. Tämä kehitys ei ole yksinomaan positiivista.

Kaupungin kasvaessa, laajentuessa eivät bussiyhteydet aina pysy mukana. Yksi ongelmakohta, eli vaikeasti busseilla tehtävä edestakainen matka on ainakin välillä Keskusta – Kivihaka – Keskusta. Asiakaspalautetta antamalla asioihin voidaan vaikuttaa. Tässä suhteessa liikennöitsijöiden ja matkustajien intressit ovat yhteneväiset. Tiedonkulussa ei vaan saa olla puutteita. Tästä syystä yhdistyksemme korostaa ihmisläheisen asiakaspalautejärjestelmän tärkeyttä. Opiskelijoiden ja nuorison lisäksi busseja käyttävät myös sellaiset vanhemmat ihmiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään aikataulujen ja reittien valintaan matkapuhelimia ja tietokoneita.

Wilima-matkainfo aikataulupalvelu toimii kaiken kaikkiaan hyvin, kunhan asiaan ensin perehtyy. Palvelu on erinomainen näyttö osaavasta Vaasasta. Tämän nettipalvelun ohella on liikennöitsijöiden ja Matkahuollossa / Vaasan Paikallisliikenteessä ylläpidettävä jatkossakin hyvin toimivaa asiakasläheistä, henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Yksi konkreettinen parannusehdotus: Vaasan keskustasta on päästävä edestakaisin keskipäivän aikaan käymään ostoksilla Kivihaassa. Ja niin, ettei pidä samalla reissulla matkustaa ympäri Gerbytä. Esim. bussi saapuu suoraan Vaasan keskustasta Kivihakaan klo 12.00, ja paluu onnistuu takaisinpäin samalla tavalla suoralla bussilinjalla mutkittelematta muiden alueiden kautta. Useampiakin vuoroja voisi toki olla hyvä järjestää.


Näiden hyväksyttyjen kannanottojen lisäksi syyskokouksen osanottajat velvoittivat hallituksen laatimaan heti alkuvuodesta kannanoton asukaspysäköinnistä / pysäköinnistä Vaasan keskustan alueella. Asia on ajankohtainen, sillä kaupunki on juuri käynnistänyt uuden osayleiskaavan laatimisen Vaasan kantakaupungin alueelle.

Vaasassa 27.11.2013

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Pj. Aimo Nyberg


Ställningstaganden vid höstmötet 27.11.2013

1. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar framföra sitt tack till Vasa stad för det lyckade och väl slutförda Vasklot bro-projektet. Själva bron är vacker och av hög kvalitet. Också trafiklösningarna, isynnerhet för trafiken från Vasklot-hållet, är lyckade. Även på annat håll i centrum har trafikmiljön för fotgängare och lätt trafik avsevärt utvecklats, såsom på Fredsgatan och Kyrkoesplanadens västra sidas cykelväg ( trottoaren har delats upp med hjälp av trafikmärken i skilda filer för fotgängare och cyklister). Skolhusgatan har fått välbehövliga refuger för att begränsa hastigheterna och för att förbättra villkoren för fotgängare och den lätta trafiken.

Om trafikljusen vid Strandgatan och Faros har det också framförts andra åsikter. Enligt vår invånarförening skall man inte godkänna genomfartstrafik i höga farter under såkallade gröna vågor. Nu har i alla fall stadens invånares trygghet höjts och nackdelarna med den ökande bilismen åtminstone i någon mån minskat. För detta vill vår förening tacka hemstaden, beslutsfattarna och alla dem som planerat och utfört förbättringarna.

2. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar framföra sitt stöd för stadens planer att utreda nuläget och utveckla brandgatorna i Vasa centrum till en nivå som anstår deras plats i stadsbilden. Även invånarperspektivet bör undersökas, ”per enskild gränd”, med beaktande av de lokala förhållandena. Vår förening önskar betona vikten av att fortsätta den redan påbörjade planeringen och genomförandet av planerna, dvs brandgatornas ”parklikhet” och förbättrandet av fotgängarnas och den lätta trafikens trygghet. 

3. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar fästa vasabornas uppmärksamhet vid Vasa kronomagasin. Museinämnden / Hussektorn / stadens beslutsfattare bör ta ärendet till behandling. Med beaktande av stadens ekonomiska situation vill vår förening framföra en önskan om att tjänstemännen, åtminstone inom stadsplaneringen, skulle uppdatera och göra en tidsplan för redan gjorda planer, att framföra dessa i offentligheten, samt att arrangera en för alla öppen idetävling om hur Kronomagasinet åter kan tas i användning.

4. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf har länge ivrat för att Vasa hamnväg skall byggas för att kännbart minska på genomfartstrafiken i centrala Vasa. Vi anser att det bästa alternativet är att bygga en väg via Sundom och Vikby. Projektet går ytterst långsamt framåt. Ärendet kan inte ensamt genomföras av Vasa stad, utan Statens vägförvaltning och också Korsholms kommun har sina roller i processen.

Vår förening framför sin förhoppning till Vasa stad och Korsholms kommun att projektet Vasa hamnväg kraftigt drivs framåt med alla tänkbara medel. Ärendet är aktuellt också därigenom att gränsen mellan kommunerna går genom Sundomfjärden, som växer åter med avsevärd fart. Denna naturliga och oundvikliga utveckling förutsätter att de båda kommunerna förmår enas om en gemensam planering och en tidtabell för de åtgärder som med tiden måste utföras och också hur kostnaderna skall fördelas.

5. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf anser att en fungerande kollektivtrafik är mycket viktig. Sittandet i personbil i centrum minskar ju bättre man slipper till centrum med allmänna fortskaffningsmedel. Kollektivtrafiken måste fungera också I andra riktningen, dvs. man bör slippa smidigt från staden till de övriga stadsdelarna. Och tidtabellerna bör vara skädiga, de måste fungera så bra att det är förnuftigt att resa med allmänna fortskaffningsmedel.

Uppgifter om tidtabeller, bussarnas rutter, förändringar m.m. har på senare år i en allt tilltagande grad överflyttats till nätet. Det att det traditionella “gammalmodiga” sättet har minskat har försvårat framför allt den äldre befolkningens möjligheter att få information. Allt det här är inte bara positiv.

Då staden växer och bredar ut sig följer bussförbindelserna inte alltid med. Ett problem är åtminstone tur- och returresan Centrum – Stenhaga – Centrum vilken är svår att göra med bussar. Genom att ge kundrespons kan man påverka ärendena. I detta avseende sammanfaller trafikanternas och resenärernas intressen. Det får bara inte finnas brister i informationsflödet.

Av den här orsaken betonar vår förening vikten av ett människonärä kundresponssystem. Förutom studerande och ungdom används bussarna också av sådana äldre människor, vilka inte är vana att använda mobiltelefoner och datorer vid valet av tidtabeller och rutter.

Wilima-reseinfo tidtabelltjänst fungerar allt som allt bra, om man först redar ut hur systemet fungerar. Systemet är ett ypperligt bevis på ett kunnande Vasa. Vid sidan av den här nättjänsten bör trafikanterna och vid Matkahuolto / Vasa Lokaltrafik upprätthålla också I fortsättningen en väl fungerande kundnärä, personlig kundtjänst.

Ett konkret förbättringsförslag: Från Vasa centrum bör man mitt på dagen kunna åka fram och tillbaka till Stenhaga för uppköp. Och på ett sådant sätt att man inte på vägen måste åka runtom i Gerby. Bussen kunde starta från Vasa centrum och vara framme i Stenhaga kl 12.00 och sen tillbaka också, alltså till och från centrum utan omvägar. Naturligtvis vore det ännu bättre med flera dagliga turer.


Yhdistyksen hallitus 2014
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on tehnyt syyskokouksessaan 27.11. seuraavat henkilövalinnat. Puheenjohtajana jatkaa Aimo Nyberg.

Yhdistyksemme suuri, kymmenen jäsenen hallitus on tässä:
Tuija Arina - Sundelin, Anders Boucht, Bo-Henrik Eriksson, Asko Halme, Raija Kaivola (uusi), Anttu Kankaanpää (uusi), Riitta Kankaanpää – Waltermann, Gunvor Pått, Harry Tuomi, ja Aatto Wuorenlinna.

Hallituksesta jäi pois sen koko toiminnan ajan mukana ollut Eija Piispala. Hän on ollut yhdistyksessämme pitkäaikainen sihteeri yhdistyksen perustamisesta alkaen, eli alkuajoista 1994 aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti. Myös tämän hetkinen sihteerimme Lars-Eric Häggman jättää omasta pyynnöstään toiminnan hallituksessamme. Molemmille nyt hallituksemme jättäneelle valtavan suuret kiitokset!

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta eli yhdistyksemme ensi vuoden toiminnan tärkeimmistä suuntaviivoista. Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 20-vuotta. Tavoitteena on juhlistaa vuotta järjestämällä loppukesällä 6.9. Faaroksella ohjelmallinen ilta. Jos saamme aikaiseksi yhteyksiä Uumajaan, paikallisiin asukas / kansalaisjärjestöihin, niin pyrimme saamaan sieltä vieraita mukaan juhlaamme.

Syyskokouksemme laati perinteisesti myös kannanottoja: Keskustelun pohjana olivat pj:lle etukäteen jätetyt viisi kannanottoluonnosta. Keskustelua herättivät Vaasanpuistikon alun uudet liikennevalot, Palokujien kehittämishankkeet, toimiva joukkoliikenne, erityisesti yhteydet keskustasta Kivihakaan ja takaisin. Myös ikuisuus hanke, Vaasan Satamatie otettiin taas esille. Kannanotoistamme valmistuu Lehdistötiedote, joka julkaistaan pian myös tässä blogissa.

Uusi hallitus velvoitettiin laatimaan myös kannanotto pysäköinnistä / asukaspysäköinistä, koska tähän kokoukseen sitä ei vielä oltu saatu valmiiksi.

Kokouksen tunnelmat yhteen koonnut
Aimo Nyberg


Väkeä oli taas paljon

Vaasa ennen ja nyt – Vasa förr och nu -asukasillassa oli taas hyvä tunnelma. Yhdistyksemme tarjoaman kahvituksen jälkeen katsottiin Gunnar Bäckmanin kanssa melkoinen määrä vanhaa ja uutta valokuvaa Vaasasta.

Kuvat: AN. Gunnar Bäckman kertoo Vaasa valokuvistaan Arbiksella 27.11.2013.

Vaasa ennen ja nyt – Vasa förr och nu asukasilta kokosi taas lähemmäs sata ihmistä Arbiksen juhlasaliin katselemaan ja keskustelemaan kotikaupunkimme vaiheista vuosikymmenten saatossa.

Vaasasta on tehty paljon valokuvakirjoja, kautta aikojen. Itsellänikin on näitä aika moinen rivi kirjahyllyssä. Antikvariaateista löytyy aina silloin tällöin mielenkiintoista, vanhempaa kuvakirjaa vuosikymmenten takaa. Nyt Gunnar Bäckmanin kokoama kirja on tähän sarjaan erinomainen jatko. Gunnar on viihtynyt Vaasassa koko ikänsä muutama opiskeluvuotta lukuun ottamatta, ja kiinnostus valokuvaamiseen syntyi jo teini-iässä. Parempaa Vaasa asiantuntijaa saa siis etsiä!

Kun ”nöyrän kulkijan” ja ”sydämellään näkevän” Gunnar Bäckmanin valokuvaustaidot, ja kohteen eli Vaasan kaupungin kauneus, rakennetun maiseman ja luonnon kauneus, yhdistyvät valokuviksi ja valokuvakirjaksi, ei voi syntyä muuta kuin HUIPPU HIENO dokumentti kotikaupungistamme. Valokuvakirja Mitt Vaasa, Minun Vaasani, My Vaasa, ja Taidehallissa oleva samoista kuvista koottu näyttely ovat upea ylistyslaulu Vaasalle. 

Bäckmanin kuva-aiheet ovat monipuolisia, tänään saimme nähdä häneltä jopa enemmänkin kuvia kuin mitä on mahtunut kirjaan, saatikka Taidehallin näyttelyyn. Hienoa oli nähdä Gunnarin ottamia kuvia lapsista, ja vanhemmistakin paikallisista ns. tavallisista ihmisistä. Inhimillisyys ja ihmisen puolella oleminen näkyy kyllä mielestäni myös Gunnarin kaupunkikuvissa, rakennettuja kohteita esittävissä valokuvissa. Kaupungilla on kasvot, kuten ihmisilläkin.

Tämän lisäksi tiedämme Gunnarin tehneen huiman uran lehtikuvaajana Vasabladetissa. Näistä kuvista on kirjassa ja Taidehallissa nähtävillä vain pienen pieni aavistus. Vasabladetin kuva-arkiston osittainenkin esilletuominen voisi olla jossain vaiheessa hienoa ja tärkeää, suorastaan kulttuuriteko.

Aimo Nyberg

keskiviikko 27. marraskuuta 2013
Asukasyhdistyksemme syyskokous on tänään 27.11. 2013 vahvistanut vuoden 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.
Osoitetiedot: Yhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa
Nettisivut: Virallinen, ilmainen sivustomme ei enää toimi, uusitaan heti vuoden 2014 alussa.
Pj:n ylläpitämä epävirallinen blogi: http://www.vaasaennenjanyt.blogspot.fi/

Toimintasuunnitelma 1.1.2014–31.12.2014
Yhdistys on toimialueensa asukkaitten puoluepoliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toiminnallaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.

Tulevana toimintakautena yhdistys verkostoituu ja etsii hyviä yhteistyökumppaneita tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi. Tavoitteena on toimintamuotojen monipuolistaminen, ja erityisesti nuorten saaminen mukaan. Vuonna 2014 yhdistyksemme viettää 20-vuotisjuhlia järjestämällä 1 – 2 juhlatilaisuutta. Suunnitteilla on pitää ohjelmallinen ilta Faroksella 6.9.2014. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestetään kaikille avoimia tapahtuma ja tempauksia. Jäsenkokousten yhteyteen pyritään saamaan kiinnostavat alustuspuheenvuorot. Kevätkokous järjestetään Kulttuurikasarmilla toukokuussa. Syyskokous marras-joulukuussa.

HALLITUS

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, alustavan aikataulun mukaan n. kerran kuukaudessa. Uusien jäsenten saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan koetaan tärkeäksi jatkuvuuden turvaamiseksi.

JÄSENISTÖ

Jäsenkirjeitä lähetetään kaksi – kolme vuoden aikana. Yhteydenpitoa s-postilla, tekstiviesteillä jne. lisätään sitä mukaa, kun yhteystietoja saadaan päivitettyä. Muutokset yhteystiedoissa tulee mielellään ilmoittaa jäsensihteerille, tai jollekin hallituksen jäsenelle.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään entiseen tapaan tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen tilanne ja kuitit kartoitetaan hallituksen kokouksissa kaksi kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. Hyvä tilanne jäsenmaksujen maksamisen suhteen pyritään säilyttämään. Kartoitetaan mahdollisuuksia löytää etuja / alennuksia jäsenistölle. Jäsenkortin käyttöönotto mahdollistuu, kun jäsenmäärä kasvaa riittävästi.

KOULUTUKSET

VKA r:n hallituksen jäseniä kannustetaan menemään tarpeelliseksi kokemiinsa koulutustilaisuuksiin. Tapauskohtaisesti ja hallituksen päätöksellä koulutuskuluja voidaan joiltakin osin myös korvata. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen esitelehtinen päivitetään, ja sitä monistetaan jakoon. Vaasa-teemaa esittäviä postikortteja voidaan tehdä lisää, jos hyviä aiheita löytyy. Tavoitteena on saada yhdistykselle omia myytäväksi sopivia, pienimuotoisia tuotteita.

MUUTA

Vaasan yleiskaava 2030 saa lainvoiman, valtuuston (joulukuu 2011) hyväksymässä muodossa, tai HO:n ja KHO:n päätösten myötä joiltain kohdin korjattuna ja nykyisen valtuuston hyväksymässä muodossa. VKA ry jatkaa tarpeen mukaan aktiivista toimintaa tärkeiksi kokemiensa keskikaupungin ja Vaskiluodon kohteiden asukasnäkökulmien esille tuomista kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Vapun aikoihin ollaan mukana kaupungin järjestämissä siivoustapahtumissa.

Osallistutaan keväällä tutustumisretkelle Raahen Kruununmakasiiniin yhdessä Vaasan oppaiden ja Vaasa 400-piirin kanssa.

Jatketaan yhteistyötä muiden vaasalaisten asukasyhdistysten kanssa, mm. mahdollisen yhteisen asuntomessumatkan merkeissä Jyväskylään heinäkuussa 2014.

Vasa förr och nu – Vaasa ennen ja nyt eli vanhojen ja tämän päivän valokuvien katselu iltoja järjestetään Vasa Arbiksen / Vaasa Opiston kanssa.

Uumaja on yksi vuoden 2014 Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Mahdollisuuksien mukaan käynnistetään yhteydenpito sikäläisiin asukas-/kansalaisjärjestöihin.

TIEDOTTAMINEN

Yleisötilaisuuksista ja tapahtumista laitetaan tiedot Pohjalaiseen ja Vasabladetiin, ensisijaisesti ilmaisille tapahtumakalenteri sivuille. Positiivisen julkisuuden saamiseksi ollaan yhteydessä mahdollisimman moneen mediaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa VKA ry:n toiminnasta muiden yhdistysten tilaisuuksissa. Hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin yhteistyön aikaansaamiseksi tärkeiksi koettujen asioiden puolesta.

Yhdistyksemme nettisivustojen käyttöä ja tunnettavuutta ja erityisesti kaksikielisyyttä on parannettava! Yhdistyksen Facebook-sivu on myös saatava aktiiviseen käyttöön.

LOPUKSI

Tulevana toimikautena VKA ry pyrkii saamaan positiivista julkisuutta juhlavuoden tapahtumien myötä. Jäsenmäärän kasvattaminen ja uusien aktiivitoimijoiden löytäminen on tie eteenpäin.

Syyskokous, Vaasassa 27.11.2013 Aimo Nyberg pj. ja Lars-Eric Häggman siht.


sunnuntai 24. marraskuuta 2013

Tervetuloa!

Kuvattu Gunnarin uuden kirjan kannesta, tekstimuokkaus: AN.

Vaasa ennen ja nyt – Vasa förr och nu 

VALOKUVAILTA ARBIKSELLA

keskiviikkona 27.11.2013

klo 17.30 Kahvitarjoilua

klo 18.00 – 19.15 Gunnar Bäckman kertoo Vaasa-aiheisista valokuvistaan ja juuri ilmestyneestä kirjastaan Mitt Vasa, Minun Vaasani, My Vaasa.

Tervetuloa mukaan! Ilta on kaikille avoin, ja tietenkin vaasalaisittain kaksikielinen.

Järjestää: Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Vasa invånarföreningen i centrala Vasa rf.

Saako kannatusta?
Ehdotukset kannanotoiksi syyskokoukselle 27.11.2013

Seuraavat ehdotukset on toimitettu pj:lle 20.11. mennessä. Kaksi ensimmäistä ehdotusta (1 ja 2) on saatu jäseniltä, ja loput (3,4 ja 5) ovat yhdistyksemme hallituksen ehdotuksia syyskokoukselle (kaikkien tekstien sanamuodot pj:n kirjoittamia)

Alla oleviin ehdotusten sisältöihin ja sanamuotoihin voi tehdä muutosehdotuksia. Tai myös esittää syyskokouksessa koko ehdotuksen hylkäämistä. Jos sinulla on vielä uusia ehdotuksia syyskokouksemme päätettäväksi, niin esityksesi on oltava kirjoitetussa muodossa, suomeksi tai ruotsiksi.

1. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa esittää kiitokset Vaasan kaupungille onnistuneesta ja hyvin hoidetusta Vaskiluodon sillan kunnostusprojektista. Itse silta on hieno ja laadukas. Myös liikennejärjestelyt, etenkin Vaskiluodosta tultaessa on tehty onnistuneesti. Myös muualla keskustassa on kehitetty paljon jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen olosuhteita, kuten Rauhankadulla, Kirkkopuistikon länsipuolen pyörätiellä (jalkakäytävä on jaettu erillisiksi, ja liikennemerkeillä osoitetuiksi jalankulku- ja pyörätieksi). Koulukadulle on saatu tarpeelliset saarekkeet rajoittamaan nopeuksia, ja parantamaan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen asemaa.

Rantakadun ja Faroksen kohdan uusista liikennevaloista on kuultu muunlaisiakin mielipiteitä. Asukasyhdistyksemme mielestä kaupunkialueella ei tule sallia kovavauhtista läpiajoliikennettä ns. vihreällä aallolla. Nyt on saatu parannettua kantakaupungin asukkaiden turvallisuutta ja autoistumisen haittoja kaupungin ydinkeskustassa ainakin hieman pienennettyä. Tästä yhdistyksemme haluaa antaa kiitokset kotikaupungillemme, päättäjille ja kaikille asiaan vaikuttaneille suunnittelijoille ja toteutuksen eri tahoille.

2. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa ilmaista tukensa kaupungin suunnitelmille selvittää nykytilannetta ja kehittää Vaasan keskustassa olevia palokujia niille kuuluvalle kaupunkikuvalliselle tasolle. Myös asukasnäkökulmia on selvitettävä ”kujakohtaisesti”, erilaiset paikalliset olosuhteet huomioiden. Yhdistyksemme haluaa korostaa jo alkaneen laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen jatkamista, ts. palokujien ”puistomaisuus” ja jalankulkijoiden / kevyenliikenteen liikkumisen helppous on tulevilla toimilla saatava paranemaan.

Kaupunkien, myös Vaasan, keskusta-alueiden tiivistyminen on tosiasia. Mm. ekologisista syistä ja asukkaiden ikärakenteen kannalta tätä kehitystä ei ole syytä vastustaa. Tämä tarkoittaa myös paineita mm. ullakkorakentamiseen, ja täällä Vaasassa erityisesti myös uudisrakentamista joidenkin palokujien varsille. Tämä kehitys on mahdollista toteuttaa ilman kohtuuttomia ylilyöntejä, ja tavalla, jossa arvostus ja kunnioitus perinteitä kohtaan pidetään mielessä. Kaupunkikuvan ajallinen kerroksellisuuden huomioiminen on herkkä taitolaji, jossa parhaat tulokset saadaan maltilla ja riittävän laajapohjaisella yhteistyöllä. Alueen asukkaiden kuuleminen on oleellinen osa tätä kehitystä.

3. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa kiinnittää vaasalaisten huomiota Vaasan Kruununmakasiiniin. Museolautakunnan / Talotoimen / kaupungin päättäjien tulee ottaa asia käsittelyyn. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhdistyksemme esittää toiveen, että ainakin kaupunkisuunnittelussa virkamiehet voisivat päivittää sekä aikatauluttaa aiemmin tehtyjä suunnitelmiaan, ja kertoa niistä julkisuudessa, sekä järjestää myös kaikille avoimen ideakilpailun Kruununmakasiinin uusiokäytöstä. Esimerkkinä voidaan hyvin käyttää Raahen Kruununmakasiinin onnistunutta uudelleen käyttöönottoa.

4. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on jo pitkään ajanut Vaasan Satamatien rakentamista, jotta kantakaupungin läpiajoliikenne saadaan merkittävästi vähentymään. Vaihtoehdoista parhaana olemme pitäneet Sundomin ja Vikbyn kautta rakennettavaa tietä. Hankkeen eteneminen on hidasta. Asia ei ole Vaasan kaupungin päätettävissä, vaan valtion tiehallinnon hanke, ja prosessi, jossa myös Mustasaaren kunnalla on oma roolinsa.

Yhdistyksemme esittää toiveen Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle, että Vaasan Satamatie -hanketta ajetaan ponnekkaasti eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Asia on siinäkin mielessä ajankohtainen, että kuntien nykyinen raja menee Sundominlahden pohjukassa, joka on kasvamassa umpeen melkoisella vauhdilla. Tämä sinänsä luonnollinen ja väistämätön kehityskulku edellyttää molemmilta kunnilta kykyä sopia yhteisestä suunnittelusta ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden aikatauluista ja kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

5. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry pitää toimivaa joukkoliikennettä hyvin tärkeänä. Kantakaupungin autoistuminen on sitä pienempää, mitä paremmin keskustaan pääsee yleisillä kulkuvälineillä. Joukkoliikenteen on toimittava myös toiseen suuntaan, eli kaupungista on päästävä sujuvasti muihin kaupunginosiin. Ja aikataulujen tulee olla kohtuulliset, niin hyvin toimivat, että yleisillä kulkuvälineillä liikkuminen on mielekästä.

Tiedottaminen aikatauluista, bussien reiteistä, muutoksista jne. on viime vuosina siirtynyt enenevässä määrin nettiin. Perinteisen ”vanhanaikaisen” tiedottamisen vähentyminen on vaikeuttanut etenkin iäkkäämmän väestön tiedonsaantia.

Kaupungin kasvaessa, laajentuessa eivät bussiyhteydet aina pysy mukana. Yksi ongelmakohta, eli vaikeasti busseilla tehtävä edestakainen matka on ainakin välillä Keskusta – Kivihaka – Keskusta. Asiakaspalautetta antamalla asioihin voidaan vaikuttaa. Tässä suhteessa liikennöitsijöiden ja matkustajien intressit ovat yhteneväiset. Tiedonkulussa ei vaan saa olla puutteita. Tästä syystä yhdistyksemme korostaa ihmisläheisen asiakaspalautejärjestelmän tärkeyttä. Opiskelijoiden ja nuorison lisäksi busseja käyttävät myös sellaiset vanhemmat ihmiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään aikataulujen ja reittien valintaan matkapuhelimia ja tietokoneita.

Wilima-matkainfo aikataulupalvelu toimii kaiken kaikkiaan hyvin, ja on erinomainen näyttö osavasta Vaasasta. Tämän nettipalvelun ohella on liikennöitsijöiden ja Matkahuollossa / Vaasan Paikallisliikenteessä ylläpidettävä jatkossakin hyvin toimivaa asiakasläheistä, henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Yksi konkreettinen parannusehdotus: Vaasan keskustasta on päästävä edestakaisin keskipäivän aikaan käymään ostoksilla Kivihaassa. Ja niin, ettei pidä samalla reissulla matkustaa ympäri Gerbytä. Esim. bussi saapuu suoraan Vaasan keskustasta Kivihakaan klo 12.00, ja takaisinpäin bussi lähtee esim. klo 13.00, siis suoraan keskustaan mutkittelematta muiden alueiden kautta. Useampiakin vuoroja voisi toki olla hyvä järjestää.

Tutustu Wilima-matkainfoon

Käännökset ruotsikiksi saadaan syyskokoukseemme eli keskiviikoksi Arbikselle 27.11. klo 19.15.

Tervetuloa mukaan kaikki! 

Sääntömääräistä syyskokoustamme edeltää klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu ja klo 18 - 19.15 Gunnar Bäckmanin valokuvaesitys Mitt Vasa, Minun Vaasa.

Illasta on odotettavissa mieleenpainuva, ainutlaatuinen Vaasa ennen ja nyt ilta! Kannattaa pyytää ystäviä, tuttuja mukaan!


keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Muutamia näkökohtia

Vaasan kaupungin keskustan osayleiskaavan vireillepanosta tuli tänään ilmoitus asukasyhdistyksellemme.

Asianosallisina mielipiteensä voivat ilmaista Vaasan kaupungin asukkaat, kaava-alueen kiinteistöjen omistajat, haltijat, alueen erilaiset toimijat niin yrityspuolella kuin järjestöissä ja yhdistyksissäkin. Ja tietenkin myös viranomaiset, suunnittelun, valvonnan, hallinnon eri puolilla.

Eri tahot voivat siis nyt, niin halutessaan, olla mukana täydentämässä prosessin etenemistä, ja varmistaa päätöksenteon hetken koittaessa, että päättäjät pystyvät löytämään parhaan mahdollisen osayleiskaavan Vaasan asukkaille, alueella toimiville yrityksille ym. tahoille. Myös koko lähialueen parhaaksi, sillä elinvoimainen, kaunis ja toimiva ydinkeskusta on jokaisen eteenpäin menevän seudun sykkivä sydän.

Tutustu www.vaasa.fi/kaavoitus → Keskustann osayleiskaava → osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuvia Vaasan kantakaupungin alueelta


Kuvat: © HK.

Vaasan ydinkeskusta ei ole, ainakaan vielä, täysin täynnä autoja. Liikennekin sujuu täällä oikeastaan ihan kohtuullisen hyvin. Täällä on tilaa ihmisille ja autoille, nyt ja tulevaisuudessa. Ruuhkia ja pysäköinti ongelmia on ajoittain, tottakai. Asukaspysäköintiä ei myöskään ole saatu vielä riittävän hyvälle mallille. Monilla taloyhtiöillä on myös vaikeuksia estää vääränlainen pysäköinti yksityisillä alueilla.

Mihin suuntaan jatkossa mennään?

Jotta kehitys pysyy hallinnassa, on kantakaupungin alueella tulevien kaupunkikuvaa tiivistävän uudisrakentamisen ja liikenneratkaisujen oltava aina laadukkaita, ja olemassa olevia olosuhteita arvostavia. Uusien ratkaisujen kanssa on edettävä maltilla, mahdollisimman hyvin erilaisia osapuolia kuunnellen, ja pyrkimyksenä on oltava Vaasan pysyminen yhtenä Suomen merkittävimmistä ja kauneimmista kaupungeista. 

Seuraava teksti on kooste käymistäni keskusteluista ja saamistani sähköposteista viime vuosien aikana. 

Sillä on merkitystä, miltä kaupungin keskusta näyttää.
Vaasan kaupunkikuvalla on erinomainen maine, erityisesti muualla asuvien asiantuntijoiden, kuten arkkitehtien ja suunnittelijoiden keskuudessa. Vaasa on KAUNIS, ISON KAUPUNGIN OLOINEN, kaupungilla on SELKEÄ KESKUSTA (Vaasa on alueen taloudellinen, hallinnollinen, kulttuurillinen keskus) Tänne on keskittynyt kylliksi mahdollisuuksia (pääomaa) ja tahtoa (henkilöitä ja yhteisöjä), jotta kehitys on mennyt ja menee eteenpäin.

Mutta ei vain se, miltä kaupunki näyttää, ole tärkeää! Oleellista on myös mielestäni se, miten ihmiset, meistä jokainen, kokee arkensa ja juhlansa sujuvan kotikaupungissaan. Myös vieraidemme, täällä käyvien tuttujen ja turistien mielipiteitä kannattaa kuunnella herkällä korvalla.

Vaasan ydinkeskustan nykyiset ja tulevat kehittämishankkeet liittyvät pitkälti liikennejärjestelyihin.
Tänään keskeistä on liikenteen roolin miettiminen koko ydinkeskustassa, esteettömyydestä lähtien, korostaen ihmisten tarvetta ja oikeutta turvallisuuteen.
Kevyenliikenteen ensisijaisuutta pitää vahvistaa, ja pyrkiä autoliikenteen hallittuun ohjaukseen ja roolin muuttamiseen nykyisestä liian hallitsevasta roolista kohti myös kokonaan autottomia alueita. Mikäli mitään ei tehdä, tulevaisuudessa meillä on yhä enemmän yksityisautoilua keskustassa, enemmän liikennevaloja, etuajo-oikeutettuja risteyksiä, liikennevaloissa seisovia jalankulkijoita, pyöräilijöiden pakottamista jalkakäytäville jne. Kaikki nämä huonot käytänteet ovat totta jo nyt, ja seurasta siitä, ettei liikenteellisesti asioita ole hoidettu tämän päivän vaatimusten tasalle.

Väestön vanhentuessa keskustan rooli kävelykeskustana, samoin kuin kaupunkitilan laadun edelleen kehittäminenkin, vaativat selkeää liikenteen roolin ohjausta ja muutosta, myös meillä täällä Vaasassa.

Toinen vaasalainen ongelma on ydinkeskustan läpiajoliikenne.
Vaskiluotoon pääsee kaupungista vain yhtä siltaa pitkin. Nyt toteutettu siltaremontti tehtiin ensisijaisesti turvaamaan kuljetusliikenteen ja raskaan teollisuuden mahdollisuudet toimia Vaasassa ja alueellamme. Kysymys kuuluukin seuraavaksi, onko siltasaneerauksessa pystytty ottamaan huomioon myös asukkaiden, mm. Vaasanpuistikon varrella asuvien ja liikkuvien ihmisten kokemat vaara- ym. haittatilanteet? Aika tulee antamaan vastauksen, ja tuomaan samalla taas uudenlaisiakin haasteita. Plussat ja miinukset toki riippuvat myös siitä keneltä kysyy.

Kaupunkien keskustoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee mielestäni ensisijassa ottaa huomioon siellä asuvat ja liikkuvat ihmiset, samoin alueella olevat yritykset ja laitokset, eikä niinkään puolustella keskikaupunkia kulkuväylänään käyttäviä rekkafirmoja.

Pitkällä aikavälillä, vuosikymmenten kuluessa, toteutuu kenties Vaasan yleiskaavaan 2030 piirretty Vaasan Satamatie-hanke. Tämä edellyttää toki muutakin kuin vaasalaista päätöksentekoa. Tätä ennen on läpiajoliikenteelle keksittävä muita rajoitteita ja ennen kaikkea myös hidasteita. Vaskiluodon siltaa voidaan hyvin verrata tuloon moottoritieltä Kauppapuistikolle ja Vaasan ydinkeskustaan. Vaarallisen kovat nopeudet, ja myös kilpa-ajot kaupunginsuunnasta Vaskiluotoon päin pitää voida estää. Tätä kaikkea pyritään nyt estämään toteutetulla liikennevalojärjestelmällä.

Jo siltaremontin aikana nähtiin selvästi parantunut liikennekuri, suorastaan asennemuutos autoilijoiden ajotavoissa. Tämä on selkeä indikaattori oikeasta kehityssuunnasta, tästä on siis hyvä jatkaa samoilla keinoilla siltaremontin valmistuttuakin.

Asukasyhdistyksemme syyskokous teki vuonna 2011 aloitteen kaupungin liikennesuunnittelulle siltaremontin jälkeen käyttöön otettavista molempiin suuntiin toimivista liikennevaloratkaisuista, ja jalankulkuvaloista. Ne on nyt toteutettu ammattilaisten suunnittelemilla tavoilla. Henkilökohtaisesti olen hyvin tyytyväinen, ja uskon epäilijöiden tottuvan nykymenoon, kunhan aikaa kuluu.

Toivon kaikkien vaasalaisten ja varmaankin jatkossa edelleen myös monenlaista konsulttityötä tekevien suunnittelijoiden todella miettivän myös sellaista (lähi)tulevaisuuden Vaasaa, jossa ei ole tätä läpiajoliikenteen rasitetta. Eli visioidaan Vaasan keskustaa, jossa jalankulkijoiden ei tarvitse varoa, väistää eikä odotella liikennevaloissa. On oikeasti uskallettava miettiä myös todella suurisuuntaisia ratkaisuja. Voidaanko raskasliikenne ja läpiajoliikenne kaiken kaikkiaan viedä jopa maan alle, tunneliin Vaasanpuistikon alle. Tekniikkaa tähänkin löytyy varmasti, kyse on vaan rahasta – ja tietenkin tahdosta.

Seurataan aktiivisesti Vaasan kaavoitustilanteen eteenpäin menoa, ja osallistutaan järjestettäviin tilaisuuksiin! Vaasan yleiskaava 2030 ei ole vielä kaikilta osiltaan lainvoimainen, ja nyt käynnistyvä osayleiskaavan laatiminen on myös vasta aluillaan.

Aimo Nyberg Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.

tiistai 19. marraskuuta 2013

Valokuvapäivä Kuntsilla 23.11.

Kiinnostaako valokuva sinua?

Kenties harrastat valokuvaamista, tai olet jopa alan ammattilainen.

Mietitään nyt hetki, millainen maailma olisi ilman valokuvia? Kuvakielto astuisi voimaan – siis nyt välittömästi. Ajatus on ihan mahdoton. Mutta jos niin vain olisi.

Taiteen valtionpalkinto Irma OptimistilleKuva: AN. Muotoilun valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Aimo Katajamäki (vas.) ja sisustusarkkitehti Päivi Meuronen, taiteen valtionpalkinnon sai performanssitaiteilija Irma Optimisti (keskellä), arkkitehtuurin valtionpalkinnon saivat arkkitehdit Selina Anttinen ja Vesa Oiva.

Irma Optimisti eli Irma Luhta on yksi suomalaisen performanssitaiteen uranuurtajista ja yli kaksikymmentä vuotta aktiivisesti vaikuttanut voimahahmo.Irma on syntynyt v.1952 Vaasassa, hän on pitkänlinjan suomalainen performanssitaiteilija, kuraattori ja kauppatieteiden tohtori.

Valtionpalkinnot Birnille, Takalalle, Taanilalle ja Kuukalle


Kuva: AN. Palkitun valokuvataiteilija Raakel Kuukan (kuvassa) töitä on parhaillaan esillä Vaasassa Kuntsin modernin taiteen näyttelyssä Thread and Paper.

Näyttelijä Laura Birn, kuvataiteilija Pilvi Takala, elokuvaohjaaja Mika Taanila ja valokuvataiteilija Raakel Kuukka ovat saaneet 15 000 euron valtionpalkinnot. Birn ja Kuukka palkittiin elokuvataiteen, Takala kuvataiteen ja Taanila mediataiteen alalla. Palkinnot myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta taiteen hyväksi.


Yhdistyksillä syyskokouksia

Kuva: AN. Saako Aimo A. Asiallinen (kuvassa pöydän päässä) vastaehdokkaan Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen puheenjohtajaksi? VKA ry tekee valinnan Arbiksella 27.11. klo 19.30 alkavassa syyskokouksessa. Hallitukseen erovuorossa olevien, paikkansa vapaaehtoisesti jättävien tilalle valitaan myös uudet henkilöt.Lähde mukaan valokuvapäivään! 

Kuntsin modernin taiteen museossa järjestetään tulevana lauantaina 23.11. Valokuvapäivä, joka liittyy esillä oleviin syyskauden valokuvanäyttelyihin Thread and Paper ja Mia Damberg: Other Stories.

Valokuvapäivänä, lauantaina 23.11. klo 12–16 kuullaan valokuvataiteen asiantuntijoita Kuntsilla! 

Valokuvapäivä alkaa klo 12 valokuvan valtakunnallisen erikoismuseon intendentti Anna-Kaisa Rastenbergerin esitelmällä, jonka aiheena on suomalaisen valokuvataiteen kehitys ja nykyvalokuvan yleispiirteet. Seuraavan puheenvuoron käyttää valokuvataiteilija Ari Saarto, joka luennoi klo 12.40 alkaen otsikolla Menestystä ja polarisaatiota – valokuvataidekentän kehitys Suomessa. Lehtikuvaajana neljä vuosikymmentä työskennellyt Gunnar Bäckman antaa klo 13.15 alkavassa puheenvuorossaan paikallisnäkökulman valokuvaamiseen ja esittelee uutta valokuvajulkaisuaan Minun Vaasani.

Päivän puheenvuorot ovat pääosin suomeksi. Puheenvuorojen ja keskustelun lisäksi ohjelmaan kuuluu opastettu näyttelykierros kuraattorin johdolla. Päivän päätteeksi esittää sellisti ja elektromuusikko Juho Laitinen Alvin Lucierin kappaleen Music on a long thin wire.

Ohjelma sisältyy museon pääsylipun (5/3 €) hintaan, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Kuntsin museokaupassa taidekirjoja alennettuun hintaan 20.–24.11. Tule tutustumaan valikoimiimme! Museokauppaan vapaa pääsy.

KUNTSI modernin taiteen museo
Sisäsatama, Vaasa
(06) 325 3920
kuntsi.vaasa.fi
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17

Ystävällisin terveisin,
Johanna Kull
vt. Museopedagogi
Kuntsin modernin taiteen museo


Inkommande lördag 23.11 ordnar vi i Kuntsi museum för modern konst en Fotodag i samband med höstens fotoutställningar Thread and Paper och Mia Damberg: Other Stories.

Under Fotodagen, lördag 23.11 kl. 12–16 kan besökarna lyssna på experter inom fotokonst på Kuntsi! Under fotodagen klockan 12 inleder intendent Anna-Kaisa Rastenberger från Finlands Fotografiska museum sitt föredrag som baserar sig på den finländska fotokonstens utveckling samt nutidsfotografiets allmänna drag. Följande föredrag Framgång och polarisering – fotografikonstscenens utveckling i Finland börjar kl. 12.40 och hålls av fotokonstnären Ari Saarto. I föredraget, som börjar kl. 13.15 presenterar Gunnar Bäckman det lokala perspektivet på fotografering samt sin nyligen utkomna fotobok Mitt Vasa. Bäckman har arbetat som pressfotograf i fyra decennier.

Föredragen är främst på finska. Förutom föredrag och diskussioner ordnas det en guidad rundtur i utställningarna med kuratorn. Dagen avslutas med cellisten och elektromusikern Juho Laitinens framförande av Alvin Luciers Music on a long thin wire.

Evenemanget ingår i museets inträdesavgift (5/3 €), för besökare under 18 år är inträdet fritt.

Reaförsäljning av konstböcker i Kuntsis museishop 20–24.11. Välkommen att bekanta dig med våra utbud! Fritt inträde.

KUNTSI museum för modern konst
Inre hamnen, Vasa
(06) 325 3920
kuntsi.vaasa.fi

Öppet: tisdag–söndag 11–17

Vänliga hälsningar,
Johanna Kull
tf Museipedagog Kuntsi museum för modern konst


keskiviikko 13. marraskuuta 2013

GB:n valokuvia Vaasasta

Gunnar Bäckman on lupautunut kertomaan ajankohtaisesta valokuvakirjastaan asukasillassamme!
Luvassa on Vaasa-aiheisia kuvia viiden vuosikymmenen ajalta (yli sata kuvaa).

Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan Vaasan historiasta ja tästä päivästä. Tilaisuus on vaasalaisittain kaksikielinen.

Vaasa ennen ja nyt asukasillassa Gunnar Bäckman: MITT VASA, MINUN VAASA, MY VAASA Arbiksella 27.11. klo 17.45 - 19.15.
Järjestää Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry.

Kahvitarjoilua.

Tervetuloa kaikki!


Tervetuloa Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n asukasiltaan ja syyskokoukseen keskiviikkona 27.11.2013.
Paikka: Arbis, Kirkkopuistikko 15.

17.45 – 18.00 kahvi / tee
18.00 – 19.15 Gunnar Bäckman kertoo Vaasa valokuvistaan
19.15 – 19.30 Tauko
19.30 – 20.00 VKA ry:n sääntömääräinen syyskokous

 Tervetuloa kaikki, ja ottakaa ystävännekin mukaan!

Hyvältä tuntui


Kuva: AN. Hietasaaressa oleva Vaasan Pingviinien sauna 9.9.2913.

Siitä on aikaa kun olen viimeksi meressä uinut marraskuun puolella!

Nuorempana nautin uimisesta meressä, järvissä, ja myös lapsuuden kodin vieressä läpi vuoden virtaavassa, ja aina auki pysyvässä pienessä joessa, ihan läpi koko vuoden. Eli saunan päälle lumihangessa kieriminen ja jääkylmässä joessa kastautuminen ei ole minulle ollut mikään vastenmielinen kokemus. Oikeastaan päinvastoin, jos oikein alan kokemuksiani muistella.

Tämä on vaan unohtunut, jäänyt pois. Siitäkin huolimatta, että olen kyllä hyvin tietoinen, että Vaasassa toimii aktiivinen talviuintiseura, Vaasan Pingviinit.

Eilen asukasyhdistyksemme jäsenille tarjottiin ilmainen tutustuminen Vaasan Pingviinien toimintaan. Tutustuimme paikaan, saunaan, ja menimme tietenkin mereen asti. Pingviinien varapuheenjohtaja Synnöve Kaihovirta kertoi meille tietenkin kylmän meriveden hyvää tekevistä vaikutuksista, ja myös seuran toiminnasta ja käytännöistä. Kiitos tästä hienosta tilaisuudesta.

Muutamalla meistä taisi olla jo jonkinlainen kaipuu ”takaisin mereen” eli tutustuminen saattaa johtaa jopa jäsenyyteen. Ainakin minä harkitsen nyt liittymistä seuraan, eli lähden mukaan käyttämään tämän yhden Vaasan aktiivisimman ja suurimman (noin tuhat jäsentä vuosittain) ”kolmannen sektorin” hyvinvointipalveluja tarjoajan yhdistyksen palveluja.

Katso netistä lisää Pingviinien toiminnasta, jäsenmaksuista, liittymisestä jne.

Pingviinien virallinen nettisivu

Aimo Nyberg

lauantai 9. marraskuuta 2013

Global and local

Ihanan vaasalainen kuva Gunnar Bäckmanin uuden kirjan kannessa!


Kuva kirjan kansikuvasta: AN

Uusin Vaasa kuvakirja on ilmestynyt ja saatu kirjakauppoihin!

Gunnar Bäckmanin
MITT VASA • MINUN VAASANI • MY VAASA on huippuhieno valokuvakirja!
Ja aivan must ostos Vaasa kirjoja keräileville kotiseutufaneille. Lue lisää

Kirjan on julkaissut Scriptum. Hinta 45 €. Kirja on myynnissä valtakunnallisesti, Vaasassa se voi ostaa suurimmista kirjakaupoista.
Palaan kirjan arviointiin ja Gunnar Bäckmanin ajatuksiin kotikaupungistaan tämän kuun lopulla, kun olemme saaneet tavata Gunnarin Arbiksella 27.11. 2013 klo 18 pidettävässä asukasillassa. Luvassa on hieno kuvienkatselu ja keskusteluilta vaasalaisesta elämänmenosta upeiden valokuvien pohjalta.
Tervetuloa mukaan!


Väkeä oli avajaisissa todella runsaasti
Kuva: AN. Vaasan Taidehallissa avattiin 8.11.2013 kaksi näyttelyä. Norah Nelsson (alemmassa kuvassa oikealla) lausui avaussanat. Puhe pidettiin vaasalaisittain ja kansainvälineen tyyliin, eli ruotsin, suomen ja englanninkielillä. Yleisöä oli saapunut paikalle kiitettävän suuri joukko.

Taidehalli osoitti tarpeellisuutensa.

Juuri tällaisille näyttelyille Taidehalli on aivan omiaan. Hienosti toinen toistaan täydentäville kahdelle hyvinkin erilaiselle valokuvanäyttelylle tila on mitä sopivin ja tarkoituksenmukaisin. Valittu konsepti toimi, jopa yllättävän vahvasti. Mirva Vittaniemen suurikokoisten teosten ihmiskasvot ja silmät ottavat suuren hallitilan ”valtaansa”, ja Gunnar Bäckmanin ”tavallisemman” kokoiset, erittäin laadukkaat Vaasa kuvat taas puhuvat paikallista sanomaansa hyvin kauniilla ja vahvalla tavalla.

Local and global lyövät kättä, ja näyttelytilan työt ovat totta tosiaan yhdessä jotain enemmän kuin kumpikaan voisi olla erillisinä näyttelyinä, vaikka olisivat esillä samaan aikaankin, ja samassa kaupungissa. Hieno ratkaisu koota ja ripustaa nämä kaksi näyttelyä näin, ja juuri nyt, ja Vaasan Taidehalliin!

Mitään toista vastaavaa näyttelytilaa ei Vaasasta olisi löytynytkään näille töille. Nyt esillä olevan valokuvakokonaisuuden samanaikainen esillepano on hyvä osoitus yhteistyön onnistumisesta, ei vain Gunnarin ja Mirvan kesken, vaan myös Vaasan museotoiminnan hallinnon ja toimeenpanevien tahojen osalta, - näyttäisi siltä, että eteenpäin osataan ja uskalletaan mennä!
Kuvat: AN. Mirva Vittaniemi ja Gunnar Bäckman yhteisten näyttelyjensä avajaisissa 8.11. 2013.

Näyttely yllätti minut, positiivisesti. Suosittelen tähän näyttelyyn tutustumista.

Aukioloajat: 9.11-8.12.2013
Vaasan Taidehalli /Valokuvagalleria IBIS, Senaatinkatu 1 / Kaupungintalo, 65100 Vaasa

Avoinna: ke-pe 12-18, la-su 12-17

tiistai 5. marraskuuta 2013

6.11

Svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä. Prata gärna svenska hela dagen!

www.svenskanu.fi

www.vasa.fi  Värt att veta 2013

Viime vuoden lopussa Vaasan kieliryhmien prosenttiosuudet:
Språk 31.12.2012

- Finskspråkiga 70 %
- Svenskspråkiga 23 %
- Övriga språk 7 %
Kuva: HK ©


Valokuvia läheltä ja kauempaa

Gunnar Bäckman - Minun Vaasani / Mirva Vittaniemi - India People

Valokuvagalleria IBIS
9.11-8.12.2013

Valokuvagalleria IBIS on ainoa valokuvataiteen esittämisen keskittynyt galleria Vaasassa
Valokuvagalleria IBIS, Senaatinkatu 1 / Kaupungintalo, 65100 Vaasa
Avoinna: ke-pe 12-18, la-su 12-17

 AVAJAISET 8.11 klo 18

 "Valokuvanäyttelyllä "Minun Vaasani" haluan antaa katsojalle minun henkilökohtaisen näkemykseni kotikaupungistani Vaasasta. Siitä lähtien kun sain ensimmäsen kameran yli 50 vuotta sitten on Vaasa, sen kadut, talot, miljööt ja ihmiset, ollut keskeinen aihepiiri minulle. Näyttelyn ja kirjan kuvat ovat koko tältä aikakaudelta. Kuvamateriaalista noin kolmasosa on vanhempia mustavalkoisia kuvia ja loput on värikuvia 2000-luvulta. Näyttelyssä on esillä noin 50 valokuvaa ja kirja sisältää noin 250 kuvaa."

Gunnar Bäckman

"Kun kohtaat ihmisiä, kohtaat myös itsesi - omat ajatuksesi, tunteesi ja reagointisi. Pelkkä olemus ja katse kertovat paljon, eikä siinä tarvita sanoja. Näin tapasin Intian ihmisiä, joilla on eri kulttuuritausta, kieli ja tapa katsoa maailmaa."

Mirva Vittaniemi


sunnuntai 3. marraskuuta 2013

HUOM! OBS!
Huom! Obs! 

VKA ry:n virallinen nettisivu http://vkaicv.nettisivu.org/ ei enää toimi. (31.10.2013 jälkeen)

Vastaavaa ilmaista nettisivustoa ei vielä ole valittu, eikä siis otettu käyttöön. Jos Sinulla on kiinnostusta olla mukana uuden nettisivun ylläpitotiimissä, niin ota yhteyttä! Asia otetaan esille myös syyskokouksessamme (27.11.2013). Samoin Facebook -sivustomme saaminen aktiiviseen käyttöön.

Seuraamalla allekirjoittaneen eli pj:n ylläpitämää blogia http://www.vaasaennenjanyt.blogspot.fi/ saat ns. epävirallista informaatiota yhdistyksemme toiminnasta, ja vähän muustakin.

Toinen kiireinen asia! Jäsensihteerimme Bo-Henrik Eriksson on myös Vaasan Pingviinien sihteeri, ja hän järjestää meille mahdollisuuden tutustua avantouintiin ja Pingviinien saunaan 12.11. 2013 klo 16.00.

Kaikki kiinnostuneet, ilmoittautukaa mukaan! Tutustumisvierailu, sauna ja uinti (joilla kunto kestää) on ilmainen! Soita viimeistään 11.11. 2013. Aimo 050 3308540 tai Lars-Eric.

Terveisin Aimo Nyberg ja Lars-Eric Häggman

Pingviinien virallinen nettisivu

Pingviinit FB:ssä


ICV rf:s officiella nätsida http://vkaicv.nettisivu.org/ fungerar inte mera.(efter 31.10.2013)

Någon motsvarande avgiftsfri nätsida har ännu inte blivit vald, och sålunda inte heller tagits i bruk. Om du är intresserad av att vara med i underhållsteamet för en ny nätsida, tag kontakt! Ärendet kommer att tagas upp på vårt höstmöte (27.11.2013). Liksom frågan om att få vår Facebook-sida i aktiv användning.

Genom att följa undertecknads, dvs ordförandens, blogg http://www.vaasaennenjanyt.blogspot.fi/ får du sas informell information om vår förenings verksamhet, och också om annat.

Ännu ett brådskande ärende! Vår medlemssekreterare Bo-Henrik Eriksson är också sekreterare i Vasa Pingviner, och han ordnar en möjlighet att bekanta sig med vinterbad och Pingvinernas bastu 12.11.2013 kl 16.00.

Alla ni som är intresserade, anmäl er! Hela besöket, bastu och bad (för dem som har tillräckligt god kondition) är gratis! Ring senast 11.11.2013 till Aimo 050 3308540 eller Lars-Eric.

Hälsningar Aimo Nyberg och Lars-Eric Häggman

Melkoinen järkäleKuva: AN. Pitkä kuin äitini kutomat räsymatot. Samalla tavalla täynnä vivahteita ja elämän värisävyjä, muistikuvia pitkän matkan varrelta, eletyistä päivistä, viikoista, vuosista…

JALAT Muistavat Maan

1.osa: Kravun kääntöpiirin taa

Romaani, jossa on 733 sivua, kirjoittanut nimimerkki:

Sakari Levä

Digitaalinen paino: YÖHUOLTAMO. Painettu Juvenes Print, Tampere, 2013

Luen mielelläni matkakirjoja

Jo ennakkoon Risto Holtin kautta tilaamani kirja ilmestyi sopivasti Pyhäinpäiväksi. Pääsin kirjan lukemisessa hyvään alkuun, kun ei jokapäiväisiä lehtiä tullut heti aamusta lepopäivääni uutisilla ym. täyttämään.

Risto on tehnyt kirjaan suuren määrän kuvia, kirjoittajan matkaltaan ottamien valokuvien pohjalta. Kuvat ovat taitavasti piirrettyjä, kuten Ristolta sopii odottaa. Kirjan piirrokset ja kirjoittajan matkallaan ottamat oletettavasti ainutlaatuiset valokuvat ansaitsisivat tulla näytille jonkinlaisena näyttelynäkin. Jään toiveikkaana odottamaan, jos vaikka näin tapahtuisikin!

Mutta nyt itse kirjaan! Kirjoittaja on siis vaasalainen, ja hän kertoo kirjassaan tekemästään matkastaan, jonka alkupiste on Vaasan Vaskiluoto ja määränpää Australia. Tässä kirjan ensimmäisessä osassa edetään Taka-Intiaan asti. Matkaa tehdään ajan kanssa, kiirehtimättä. Eikä lentokonetta käytetä lainkaan!

Itse olen nojatuolimatkailun harrastaja. Topeliuksen Maamme -kirja on alan klassikko ja perusteos. Nyt tehty kirja, joka on saanut WSOY:n kirjallisuussäätiöltä tukea, on huima harppaus, laajennus kotimaamme esittelystä globaaleihin mittasuhteisiin.

Matkustaminen maanpinnalla kävellen, pyöräillen, junilla, busseilla, laivoilla ym. vie aikaa, ja antaa näin ollen mahdollisuuden elää täysillä myös koko matkan ajan, olla läsnä tässä ja nyt, päivät, yöt, viikot, kuukaudet, - eikä vaan siirtyä hetkessä pisteestä A pisteeseen B.

Vastaavia kirjallisia matkoja on viime vuosina saanut lukea suomalaisilta kirjailijoilta mm. Rosa Liksomilta Hytti nro 6, joka kertoo junamatkasta Siperian halki kauas Venäjän perukoille asti. Mainitsen tässä vielä toisenkin hienon matkakertomuksen, jota myös luin innolla karttakirja sylissäni; Antti Tuurin Bospor Express on oivallinen kuvaus vanhenevan miehen (työ)matkasta kaukaiseen vanhaan Konstantinopoliin, eli Euroopan ja Aasian rajalle Istanbuliin.

Myös Mika Waltarin tuotanto kaiken kaikkiaan, ja erityisesti Suuri illusioni palailee mieleeni, kun luen nyt tätä JALAT Muistavat Maan -järkälettä.

Kirjoittajan matka alkoi Vaasasta syksyllä viisi vuotta sitten, vuonna 2008. Kuvaukset Vaasasta ja Vaskiluodosta ovat ns. täyttä tavaraa, eli aivan erinomaisia havaintoja ajasta ja paikasta. Muutamaan sivuun on saatu mahtumaan ei vain ulkoisia merkkejä kotikaupunkimme kohteista ja ilmastosta, vaan myös ilmapiiristä ja tunnoista kokea omaa henkistä ja fyysistä ympäristöään. Tekstistä välittyy aidosti ja upealla tavalla sydämen ääntä kuunteleva ja rehellisin silmin ympäristöään tutkailevan nuoren miehen ääni.

Kävin itse nyt alkusyksyllä Virossa Tallinnassa ja Pärnussa. Oli hienoa, mielenkiintoista jatkaa nyt kirjan mukana nojatuolimatkaa Vaasa – Helsinki junamatkan jälkeen Baltiaan, ja siis myös Pärnuun, Vaasan ystävyyskaupunkiin. Karttoja on taas otettu esille, ja matkani tämän kirjan kanssa jatkuu, -suurin odotuksin.

Olen utelias lukemaan kirjaa eteenpäin, eli miten matka jatkuu, ja mitä minulle tuntemattomissa kohteissa, kirjan seuraavissa luvuissa, Laukussa leipää ja piimää, Syksyisen Siperian joille, Mongolian aroilta, Kerran kiinalaisessa puistossa, Taka-Intian porteilla, tulee tapahtumaankaan!

Kirjan kirjoittanut pseudonyymi Sakari Levä on saanut minut mukaan matkalleen. Haluan lukea lisää, mitä hän kokee, näkee, ja haluaa meille kertoa matkaltaan.

Kirjan toisen osan ilmestymisestä ei minulla ole tietoa. Eli matka Australiaan on vielä pitkä. Satoja ja taas satoja ihania, pitkiä kirjan sivuja. Tähän matkaan menee minullakin aikaa. On itsestään selvää, että tähän aikaa on vaan löydyttävä. Vaikka arki ja työt taas huomenna edessä ovatkin.

Nojatuolimatkailija Aimo Nyberg

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...