torstai 29. syyskuuta 2016

Osallistumisohjelmassa paljon ideoita!

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Näin sanoo kuntalaki.

Lue enemmän kaupungin sivuilta
https://www.vaasa.fi/vaikuta/osallistumisohjelma

VAIKUTA ja KOMMENTOI luonnosta: Vaasan kaupungin osallistumisohjelma 2017 – 2020.

Osallistumistoimikunnan jäsenet ovat Anita Niemi-Iilahti (puheenjohtaja, sd.), Anne Salovaara-Kero (r.), Anneli Lehto (vas.), Anne-Marie Viinamäki (kok.), Risto Kukko (kesk.), Mauri Ollila (ps.), Juha Tuomikoski (vihr.), Heimo Hokkanen (kd.) ja Marjo Mäki-Krekola (toimikunnan sihteeri). Pysyvinä asiantuntijajäseninä toimikunnassa ovat kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola ja kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

ROHKENEN TEHDÄ NYT NÄIN:

Helpottaakseni kommentointia laitan tähän alle näkyviin koko tekstin, johon kommentteja pyydetään (monille kun on ilmeisen vaikeaa edetä linkkipolkuja perille asti).

Siis lue alla oleva tarkkaan, ja laita itse omin päin kommenttisi eteenpäin Vaasan kaupungin osallistumisohjelman luonnoksesta, viimeistään 9.10.2016. Voit jättää kommenttisi osoitteeseen wasacafe(a)vaasa.fi

Asukasyhdistyksemme (VKA ry) on ollut mukana jo tämän prosessin alkuvaiheessa, kokouksessa 20.4. 2016. Olemme myös nyt innolla mukana, ja ilman muuta jatkossakin. Toivomme mahdollisimman monen osoittavan aktiivisuutta kommentoimalla nyt julkaistua luonnosta.

Jos et itse ole halukas antamaan kommentteja, voit olla yhteydessä myös alueesi asukasyhdistykseen. Kantakaupungin alueella hallituksemme jäseniin, esim. allekirjoittaneeseen aimonyberg(a)gmail.com.

Tässä siis teksti kokonaan, johon kaupunki toivoo kommentteja:

Vaasan kaupungin osallistumisohjelma 2017—2020

Osallistumisohjelma tarkastelee suoran demokratian keinoja, joilla asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Ne täydentävät edustukselliseen demokratiaan kuuluvien asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Keskeistä ohjelmassa on kuntalaisten, luottamus-henkilöiden ja kaupungin henkilöstön välinen avoin vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö.

1. Osallistumisrakenteiden ja prosessien vahvistaminen 

Seuraavaan on koottu toimenpide-ehdotuksia, joilla osallistumisen ja vaikuttamisen haasteisiin on mahdollista konkreettisesti vaikuttaa.

1.1. Asukasyhdistykset, asukasyhdistysten neuvottelukunta, aluetoimikunnat
• Tuetaan asukkaita talkootyössä ja muussa omaan alueeseen liittyvässä toiminnassa
• Vahvistetaan kaupungin toimialojen kumppanuutta

1.2. Kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen
• Toiminnan ja tapahtumien tukeminen
• Kumppanuussopimusten solmiminen

1.3. Kaupunginjohtajan keskustelutilaisuudet neuvostoille ja nuorisovaltuustolle 2016 alkaen
 • Järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhdessä päätetyistä teemoista

1.4. Valtuuston kyselytunnit kuntalaisille 2017 alkaen
• 1-2 kertaa vuodessa ennalta sovituista aiheista, kaikille avoimessa tilaisuudessa, kysymyksiin vastaamassa valtuutetut ja viranhaltijat

1.5. ”Matalan kynnyksen” aluetilaisuuksien ja asiakasraatien järjestäminen ennen merkittäviä päätöksiä, suurten organisaatiomuutosten yhteydessä ja otettaessa käyttöön uusia tiloja ja palveluja
• Keskustelemassa kuntalaiset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat
• Voidaan järjestää myös alueen asukkaiden ja yhdistysten aloitteesta

1.6. Koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan aktivoiminen ja tukeminen
• Mahdollinen yhteistyö asukasyhdistysten kanssa
• Rehtori/päiväkodin johtaja informoi tarvittaessa vanhempainyhdistyksiä ja alueen luottamushenkilöitä ajankohtaisista aiheista

1.7. Yhteydenpidon tiivistäminen opiskelijoihin
• Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan tehostamalla kaupungin ja opiskelijoiden vuorovaikutusta

1.8. Parannetaan kuntalaisten tietoa olemassa olevista osallistumisen keinoista
• Tiedotetaan nykyisistä osallistumisen ja vaikuttamisen kanavista kaupungin internetsivuilla, kaupungin tiedotuslehdessä ja ilmoituslehtien ajankohtaistiedotteilla säännöllisesti
• Kehitetään kaupungin internetsivujen Vaikuta-osion sisältöä

1.9. Kannustetaan kuntalaisia äänestämään kuntavaaleissa
 • Kampanjoidaan kuntavaaleissa äänestämisen tärkeydestä yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa


 2. Kokeilujen ja pilottien käynnistäminen 

Pilotoidaan uusia tapahtumia, osallistumisen muotoja ja hankkeita sekä selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia pilottivaiheelle tai toiminnan jatkamiselle, haetaan kumppaneita.

2.1. Digituutoritoiminta – sähköisten palveluiden henkilökohtainen tuki
• Selvitetään digituutoritoiminnan aloittamista, jossa ikäihmisillä ja muilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus saada opastusta kaupungin sähköisten palveluiden käytössä tähän sopivissa kaupungin palvelupisteissä (esimerkiksi kansalaisinfo, kirjasto, palvelutalot)

2.2. Kuntalaiset kehittäjinä
• Haetaan kuntalaisia mukaan palvelun tai toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa, lehdissä, toimipisteissä ym. julkaistavalla ilmoituksella tai kysymällä olemassa olevalta käyttäjäkunnalta

2.3. Wasacafe-keskustelutilaisuudet
• Jatketaan kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloissa pidettäviä keskustelutilaisuuksia, jolloin vaasalaiset pääsevät samalla näkemään kaupungin toimintaa ja tiloja ja osallistumaan kehittämiseen

2.4. Kuntalaisidea
• Luodaan sähköinen kanava, jonka kautta jätetty idea tai kehittämisesitys tarvitsee tuekseen esimerkiksi 100 ”tykkäystä” tai muuta tuen ilmaisua, jonka jälkeen se voidaan ottaa viralliseen käsittelyyn
• Madalletaan kynnystä osallistua ja innostetaan esittämään ”hurjiakin” ideoita

2.5. Vaasan syntymäpäivä 2. lokakuuta
• Järjestetään vaasalaisille erilaisia tapahtumia täydentämään kaupungin virallista sidosryhmien vastaanottoa – vaasalaisten yhteiset synttärit

2.6. Osallistuva kotouttaminen (kts. Hämeenlinnan minipilotit:
 http://www.hameenlinna.fi/ Asiointi/Avustukset/Minipilotti/
• Yhdistykset, yritykset ja muut toimijat ideoivat kotouttamista edistäviä tapahtumia
• Kohdejoukkona oleskeluluvan saaneet Vaasan kotikunnaksi valitsevat henkilöt
• Kohdennetaan valtion myöntämää ja kaupungin omaa resurssointia näihin tapahtumiin

2.7. Vaasan itäisen alueen osallistuvan budjetoinnin pilotti Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat päättävät tietyn summan käytöstä ennalta määritellyissä puitteissa.
 • Kaupungin panoksena olisi varata vuosien 2017 (5000 €) ja 2018 (10 000 €) talousarvioon osallistuvan budjetoinnin kokeiluun ja kokemusten hankkimiseen. Tällä kertaa budjetoitu summa kohdennetaan nuorille ja määräraha osoitetaan nuorisotoimen budjettiin esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:
- Nuorten vaikuttamiskahvila Ristinummella yhteistyössä Setlementin ja kaupungin nuorisotoimen kanssa
- Alueen 13-29-vuotiaiden nuorten aktiivinen panos vaikuttamiskahvilan toiminnassa, vrt. Helsingin Ruuti-toiminta
http://www.hel.fi/www/nk/fi/paatoksenteko/Ruuti_vaikuttamisjarjestelma/

3. Osallistuminen toiminnan osana

Asukkaille tulee varata mahdollisuus niin halutessaan vaikuttaa monipuolisten ja eri elämäntilanteisiin sopivien osallistumisen keinojen kautta. Osallistumisen edellytyksenä on tiedon saanti kaupungin asioista ja siitä, millä tavoin asioihin voi vaikuttaa. Asukkaiden on saatava myös palautetta siitä, miten osallistuminen on suunnittelussa ja päätöksenteossa otettu huomioon.

Osallistumistoimikunta pitää asukkaiden ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen parantamista tärkeänä. Osallistumistoimikunta näkee, että vuorovaikutuksen tulisi toteutua asukkaiden, kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden välisenä avoimena, aktiivisena ja vuorovaikutteisena yhteistyönä. Tätä toimintaperiaatetta kutsutaan vaasalaiseksi osallistumiskolmikannaksi.

Osallistumisen onnistumisen kannalta on keskeistä, että kaupungin toimialoilla nimetään osallistumisesta vastaavat viranhaltijat ja osallistumisen koordinointi vastuutetaan. Henkilöstölle, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille järjestetään osallistumiseen liittyvää perehdytystä.
Osallistumisen tulisi jatkossa olla osa jokapäiväistä toimintaa. Tässä kaikkien kolmikannan osapuolten aktiivisuus on tärkeää avoimen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja onnistumiseksi.

Ohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vuosittain osana kaupunkistrategian käsittelyä. Osallistumisohjelma päivitetään viimeistään vuonna 2020 ja samalla arvioidaan ensimmäisen ohjelmakauden toteutumista.
 


Ei muuta kuin kommentoimaan! 

Osallistumaan myös, yhdessä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On hyvä pitää mielessä, että maailmassa kaikki muuttuu, - mikään ei näyttäisi pysyvän ikuisesti samana, - ei edes demokratia.

Tutustu myös sivustoon
http://www.demokratia.fi/

Aimo Nyberg,
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen puheenjohtaja
 aimonyberg(a)gmail.com

Loppuun muutama kuvituskuva, jotka eivät oikeasti ylläolevaan asiaan edes kuulu.

Museot ovat erinomainen paikka nähdä esineiden historian kautta, miten maailma ympärillämme muuttuu. Ainoa pysyvä asia maailmassa on itse muutos. Enkä nyt siis ota kantaa, oliko kaikki ennen paremmin.

Nämä kuvat tässä alla ovat Laihian museoista.

Tulevalla viikolla vietetään 2.10. Vaasan kaupungin syntymäpäivää, ja sen kunniaksi paikallisiin Vaasan museoihin on ilmainen sisäänpääsy. Nyt kannattaa siis tehdä aikamatkoja menneeseen (esim. Pohjanmaan museon kokoelmiin), ja uskaltautua myös nykytaiteen saloja esittäviin taidenäyttelyihin (esim. Antti Maasalon näyttelyyn, Pohjanmaan museon yläkerta).

Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Luontoelokuviin ilmaiseksi


Nyt on taas tämän aika!

http://www.wildlife.vaasa.fi/index.php/en/
https://www.facebook.com/groups/262499658714/

Tutustu koko ohjelmaan netissä.

Parhaat eli tuomariston valitsemat voittajafilmit 2016 esitetään
perjantaina klo 10 – 20 Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa.

PALKINTOSEREMONIA lauantaina 1.10 klo 20.30 – 22.30 Kulttuuritalo FANNY

Kaikkiin esityksiin on vapaa pääsy!

Tiedot koonnut: Aimo Nyberg

Uutta tulossa Vaasan torille

Torille on tulossa muutoksia jo ensi kesänä.

Vielä ehtii kommentoida, mutta kiirettä pitää.


Kuvalainaus kaupungin sivuilta

Katso Vaasan kaupungin sivuilta
http://www.vaasa.fi/uutinen/kerro-mielipiteesi-torialueen-kehittamisesta

”Vaasan kauppatorista halutaan kehittää viihtyisä ja vetovoimainen paikka sekä perinteiselle torikaupalle että tapahtumille. Suunnitelmaluonnos torialueen kehittämiseksi on nyt nähtävillä ja kaikkien kommentoitavana 30.9. saakka.”

Asukasyhdistyksemme ei antanut torialueen kehittämishankkeesta omaa, yhtä kirjelmää, vaan hallituksemme kokouksessa asiasta keskusteltiin, ja päätettiin sitten antaa kukin omia mielipiteitämme.

Yllä olevaan linkkiin jokainen halukas antaa palautetta, mielipiteitään anonyyminä.

Vaasan kaupungilla on tällaisesta palautteen keräämisestä jo vuosien kokemus. Ilmeisesti systeemi on toimiva. Ja siitä on myös oikeasti hyötyä. Ja sitä paitsi, se antaa meille asukkaille oikeasti kivan mielen, kun annetaan mahdollisuus olla mukana oman ympäristön kehittämisessä.

Tämä ei tietenkään ole pois siltä, että asianosalliset, kuten asukasyhdistykset edelleen ottavat kantaa lausunnoillaan, muistutuksillaan, ehdotuksillaan myös suoraan kaavoitukseen ja kaupungin päättäviin elimiin.

Laitan tähän loppuun yhdistyksemme antaman lausunnon tärkeästä Vaasan keskussairaalan alueesta.
Kirjelmä on jo syyskuun alkupuolelta, ja toimitettu eteenpäin ajallaan. Koska yhdistyksemme on avoimeen tiedonvälitykseen luottava, julkaisen lausuntomme myös tässä allekirjoittaneen ylläpitämässä blogissa.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. /
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Utlåtande om detaljplanen för området vid Centralsjukhuset och Sandvikens parkområde, inklusive Sandviksvillan och Bragegården.

Detaljplan för 10 stadsdelen, kvarter 11 och
Detaljplan för 10 stadsdelen, kvarter 5 och 6.

Centralsjukhusområdet

Nuvarande parkområde vid Gustavsborg bör hållas intakt och inte förminskas.

Enligt tidigare taget beslut motsätter sig föreningen att byggnader med mer än 12 våningsplan uppförs inom Vasa stad.

För att eliminera behovet av nya markområden anser föreningen att en mer ändamålsenlig användning av befintliga byggnader och områden samt en långsiktig helhetsplanering är essentiella för Centralsjukhuset. Detta kan dock svårligen göras innan definitiva beslut om den aktuella social- och hälsovårdsreformen fattats.

Området Sandviksvillan

Föreningen uppskattar den nuvarande planens skyddsbeteckningar och målsättningen att bevara befintliga parkområden vid Sandviksvillan.

Området Bragegården

Föreningen uppskattar bevarandet av Bragegårdens område i sin nuvarande form.

För hela det aktuella området anser Invånarföreningen att utrymmen för parkering bör koordineras såväl inom området som med befintliga parkeringsmöjligheter utanför detaljplaneområdet.

Vasa den 9 september 2016
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry./ Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.
Aimo Nyberg, ordförande, Anttu Kankaanpää, sekreterare

tiistai 27. syyskuuta 2016

Silmät auki 2

Tähän vielä edellisen blogikirjoituksen jatkeeksi muutama muu kohde Vanhasta Vaasasta.

Kuvat ovat Vaasan senioriopettajien retkeltä alkusyksystä 6.9.2016. Oppaana oli Teuvo Rodén. Mukana reissulla oli myös ehkä Vaasaa eniten valokuvillaan eri tiedotusvälineissä esille tuova valokuvaaja, eläkkeellä oleva opettaja Matti Hietala.

Vanhaan Vaasaan kohteista on jonkun verran tietoa myös Museoviraston sivulla, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1713

Toivon, että nämä kuvat innostavat lähtemään myös paikan päälle!Kuvat 1 ja 2. Opasteita löytyy, kuten pitääkin.


Kuva 3. Alue myös muuttuu muutamassa vuosikymmenessä.
Kuvat 4, 5 ja 6. Korsholman valleilta on aikoinaan ollut linnoitus. Ja edessä kanaali merelle.


Kuva 7. Miten on, kuka uskoo maanalaisiin tunneleihin alueella?Kuvat 8 ja 9. Tällainenkin pienoisveistos kirkon takapihalla on.
Kuvat 10. 11 ja 12. Sota muistomerkki, yksi tärkeimmistä alueellamme. Nyt on pakko esittää huolestunut kysymys, - puuttuuko (mahdollisesti varastettu) alimman kuvan reiän kohdalta jotain?
Kuvat 13, 14 ja 15. Triviaalikoulun on käynyt mm. J.l. Runeberg. Muistomerkillä kuvaamassa M. Hietala.
Kuvat 16 - 22. Pyhän Marian kirkon raunioilla ajatukset ja mielikuvitus pääsevät helposti aikamatkalle.

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

Silmät auki 1

Asukasyhdistykset ovat kotiseutuyhdistyksiä. Myös me VKA ry:ssä (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry) haluamme tehdä näkyväksi oman kotikaupunkimme menneisyyttä ja tätä päivää.

Tämä blogimme Vaasa ennen ja nyt on tässä erinomainen väline.

Vanhassa Vaasassa on todella paljon katsottavaa, - ei vain turisteille vaan meille jokaiselle!
Tuttua tai ei, kulkiessa on aina mielenkiintoista tarkkailla mitä näkee. Mihin silmiemme uteliaisuus kohdistuu?

Oletko koskaan seurannut katseellasi, kuinka korkeaksi Mustasaaren kirkon torni ”kasvaa”, kun kävelet kujaa poispäin kohti Triviaalikoulun muistomerkkiä?Kuvat: AN. 6.9.2016. Mustasaaren kirkko

Kirkon takana on erillisenä rakennuksena oleva torni, ei siis kirkon katolla. Kyse on aidosta illuusiosta, arkkitehtuurisesta kikasta, jota on käytetty jonkun verran aikojen saatossa antamaan kohteelle korkeuden myötä mahtavuutta, voimaa ja valtaakin. Mustasaaren kirkko, joka oli alun perin hovioikeus, on yksi tämän tehokeinon parhaimmista esimerkeistä, ja hyvin tunnettu kohde rakennustaiteen historiassa.

Lue lisää

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustasaaren_kirkko

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg, kuvataideopettaja, eläkkeellä

Esimakua MaasalostaKatso Pohjanmaan museon kotisivuilta
http://www.pohjanmaanmuseo.fi/?page=Koti

VALON VUOSIKYMMENET – ANTTI MAASALON TAIDETTA 1968–2016,
Pohjanmaan museossa 30.09.2016 - 05.02.2017.

Lainaus sivulta: ”Näyttely esittelee Antti Maasalon koko tähänastisen uran. Maasalon taide on kineettistä, mikä tarkoittaa sitä, että teosten keskeisenä piirteenä on liike. Teosten liikkuvat osat toimivat sähkön tai tuulen avulla. Liike muodostuu toisinaan myös optisesti, kun teosten osaset aikaansaavat näkövaikutelman liikkeestä. Teoksiin kuuluu usein oma valonlähde. Maasalo on valmistanut teoksensa lähinnä metallista, mutta on tehnyt etenkin ulkoveistoksia myös puusta.

Kineettisyys ja optisuus uudistivat taidetta 1970–luvulla, jolloin oltiin hyvin avoimia uusille ajattelutavoille, ja vakiintuneita käytänteitä ja arvoja kyseenalaistettiin kärkevästikin. Antti Maasalo on pyrkinyt työssään yhdistämään teknologian ja luonnon kunnioittamisen eikä ole unohtanut leikillisyyttä ja mielikuvitustakaan.
— Maasalo asuu ja työskentelee Lehtimäellä Etelä-Pohjanmaalla.”

Näyttelyn avajaiset ovat tulevana torstaina. Näyttelyn avaa filosofian tohtori Leena Passi. Avajaisissa esiintyy Otto Romanovski, joka kantaesittää Antti Maassalolle omistetun teoksen.

Tähän näyttelyyn liittyvät jo etukäteen esille tuodut teokset Vaasan kaupungin pääkirjaston viereisellä puistoalueella.
Veistosten nimet ovat:
- Tuulen haltija, Vindens beskyddare, Fairy oof Wind
- Valon haltijatar, Ljusets beskyddarinna, Fairy of Light
- Kansantanssi, Folkdans, Folk Dance

Kuvia teoksista tulee tässä, - kannattaa käydä katsomassa myös livenä!Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

Ps.

Onko jo liikaa näitä kultuuri ja patsasjuttuja?

Perusteluina minulla on näille jutuilleni olleet mm. nämä:
Taideasiat ovat omaa ydinosaamistani, ja niistä ei liikoja koskaan kirjoitella.
Toiseksi, jostain on kirjoiteltava, että mielenkiinto yleensäkin säilyy tätä sivustoa kohtaan.
Ja toki muustakin juttuja on, - kaavoitusasioista, joista asukasyhdistyksemme ottaa aina silloin tällöin kantaa. Liikenteestä, ongelmista ja myös hyvin sujuvista asioista. Uusista kohteista, tapahtumista tarinaa on silloin tällöin.

Tavallisten ihmisten haastatteluja, pieniä inhimillisiä juttuja voisi olla ilman muuta enemmän.
Ja tietenkin teidän itsenne tekemiä juttuja ja kuvasarjoja Vaasasta!
Tämä sivusto on avoin kaikille asiallisille kirjoituksille, ja millä kielellä vaan! Uskon, että lähes kaikki kyllä kelpaa, mielelään kuitenkin oma nimi jutun alle. Nimimerkilläkin käy, mutta silloinkin oikeat tiedot tulee olla minulla tiedossa. 

Pidetään yhteyttä, - uusia haasteita pelkäämättä!

Aimo
aimonyberg(a)gmail.com
perjantai 23. syyskuuta 2016

Katse palotorniin


Andrew Hemin ja hänen apunaan olleen Pekka Karppisen seinämaalaus on tuorein julkinen taideteos Vaasassa.

Paloaseman ohi autolla ajaessa sen kyllä näkee vilaukselta,  - kävellen tai pyöräillessä sitä kannattaa oikein pysähtyä katsomaan. Teos ansaitsee perusteellisempaakin katsomista ja perehtymistä.

Katso lisää
http://www.katutaide.com/upea/

Andrew Hemin maalaama teos on osa valtakunnallista UPEA16-katutaidefestivaalia, joka levittäytyy syyskuun aikana useisiin kaupunkeihin Suomessa.

Kuva ja kuvanmuokkaus, teksti: Aimo Nyberg

torstai 22. syyskuuta 2016

Linja 8

Omistamme vaimoni kanssa yhden auton. Tänään emme sillä ajaneet.

Normaalit rutiinit sujuivat tänään kansainvälisenä autottomana päivänäkin oikein hyvin ilman oman auton käyttöä. Vaasan keskustassa ei oikeasti autoa tarvitsekaan, kaikki palvelut ovat lähellä, kävelymatkan, tai ainakin pyöräilymatkan päässä.

Iltapäivällä, koululaisten kotiin pääsyn aikoihin, päätimme tempaista, ja tehdä ”sightseeing” ajelun bussilla. Ilmaiskyytiä kun kerran oli tarjolla! Reittivalintamme oli:

Keskusta - Asevelikylä - Kivihaka - Böle - Metsäkallio - Kotiranta - Keskusta

Linja 8: Raastuvankatu - Hietasaarenkatu - (klo 12-20 Pitkäkatu - Vuorikatu - Vöyrinkatu) - Vanha linja-autoasema - Olympiakatu - Sepänkyläntie - Jukolantie - Viertolantie - Otsontie - Kivihaantie - Uusi bölentie Kp (+10)- Kivihaantie - Metsäkallionkatu - Pohjolankatu - Tapionkatu - Eisnäsinkatu - Rusnarinkatu - Porvarinkatu - Kustaalantie - Konepajankatu - (klo 7-11 Vanha linja-autoasema - Vöyrinkatu - Vuorikatu - Pitkäkatu - Rautatienkatu - Kauppapuistikko) - Hietasaarenkatu - Raastuvankatu – Kaupungintalo

Tunnustan, siitä on aikaa, kun viimeksi olen Vaasassa bussissa matkustanut.

Kyllä se tuntui sellaiselta kun odotinkin. Väkeä ei ollut ruuhkaksi asti, liikaa siis. Koululaisia tuli Keskuskoululta ja Rewell Centeriltä, - ja muutamia muita, vanhempaa väkeä, perhe lastenvaunujen kanssa ym.

Meno oli ”vauhdikasta” kääntyilyä, vääntelyä risteyksissä, kolinaa, moottorin vahva ääntä, ja koululaisten tuttua meteliä. Joissain kohdin oli töyssyhidasteitakin (Kotirannalla) kuten Hesassa ym. suurissa kaupungeissa. Bussin Ikkunat olivat auringon puolella kosteudesta läpinäkymättömät, toisella puolella paikoin likaiset, - olin päättänyt kuvata tämän reissun ikkunan läpi, ja tämä muodostui nyt haasteelliseksi.

Reittivalintamme oli hyvä. Olin kuullut paljon juttua siitä, että Vaasan keskustasta on hankalat yhteydet Kivihakaan, jossa on todella paljon ostospaikkoja. Eli omilla autoillaan asioiville helppoja kohteita, mutta autottomille asiakkaille turhan pitkän ja mutkittelevan reitin päässä. Linjan 8 reitti kyllä kierteli, mutta mielestäni perustellusti. Mutkia tuli koululaisillekin, ja joillekin bussimatka kotiin kesti jopa 30 minuuttia Keskuskoululta Metsäkallioon. No, se ei taida olla kohtuutonta. Samassa ajassa omassa lapsuudessani bussi kuljetti minut koulusta kotikylääni 20 km päähän. Päivässä siis 40 km, ja tunnin verran bussissa istumista, näin oli ensimmäisinä oppikouluvuosinani, kuutena päivänä viikossa syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Jotkut ikkunan läpi ottamani kuvat ovat kelvollisia tämän jutun kuvakavalkadiin.
Nousimme uimahallin mäen päältä ihan tyhjään bussiin…Kuvat: AN. 22.9.2016. Bussilinjan 8 varrelta kuvattuja ikkunamaisemia.

Emme tällä kertaa nousseet bussista matkan aikana välillä pois, vaan kiesimme koko reitin kerralla. Koko reissu vei aikaa noin 50 minuuttia. Olen vakuuttunut siitä, että bussillakin ostosreissut kyllä onnistuvat, Kivihakaan ja Bölen ainakin!

Kuvat ja teksti: Aimo Nyberg

Ps. Päivän Vasabladetin juttu kotikaupunkimme autoistumisesta on aika karua luettavaa siitä, mihin suuntaan on tällä vuosituhannella menty, ja ollaan menossa edelleen.

Lainaus Vasabladetista:

Inte lätt få Vasborna lämna bilen hemma
37858 antalet bilar, bussar och långtradare i Vasa 2016
28070 antalet bilar, bussar och långtradare i Vasa 2002

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...