torstai 29. syyskuuta 2016

Osallistumisohjelmassa paljon ideoita!

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Näin sanoo kuntalaki.

Lue enemmän kaupungin sivuilta
https://www.vaasa.fi/vaikuta/osallistumisohjelma

VAIKUTA ja KOMMENTOI luonnosta: Vaasan kaupungin osallistumisohjelma 2017 – 2020.

Osallistumistoimikunnan jäsenet ovat Anita Niemi-Iilahti (puheenjohtaja, sd.), Anne Salovaara-Kero (r.), Anneli Lehto (vas.), Anne-Marie Viinamäki (kok.), Risto Kukko (kesk.), Mauri Ollila (ps.), Juha Tuomikoski (vihr.), Heimo Hokkanen (kd.) ja Marjo Mäki-Krekola (toimikunnan sihteeri). Pysyvinä asiantuntijajäseninä toimikunnassa ovat kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola ja kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

ROHKENEN TEHDÄ NYT NÄIN:

Helpottaakseni kommentointia laitan tähän alle näkyviin koko tekstin, johon kommentteja pyydetään (monille kun on ilmeisen vaikeaa edetä linkkipolkuja perille asti).

Siis lue alla oleva tarkkaan, ja laita itse omin päin kommenttisi eteenpäin Vaasan kaupungin osallistumisohjelman luonnoksesta, viimeistään 9.10.2016. Voit jättää kommenttisi osoitteeseen wasacafe(a)vaasa.fi

Asukasyhdistyksemme (VKA ry) on ollut mukana jo tämän prosessin alkuvaiheessa, kokouksessa 20.4. 2016. Olemme myös nyt innolla mukana, ja ilman muuta jatkossakin. Toivomme mahdollisimman monen osoittavan aktiivisuutta kommentoimalla nyt julkaistua luonnosta.

Jos et itse ole halukas antamaan kommentteja, voit olla yhteydessä myös alueesi asukasyhdistykseen. Kantakaupungin alueella hallituksemme jäseniin, esim. allekirjoittaneeseen aimonyberg(a)gmail.com.

Tässä siis teksti kokonaan, johon kaupunki toivoo kommentteja:

Vaasan kaupungin osallistumisohjelma 2017—2020

Osallistumisohjelma tarkastelee suoran demokratian keinoja, joilla asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Ne täydentävät edustukselliseen demokratiaan kuuluvien asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Keskeistä ohjelmassa on kuntalaisten, luottamus-henkilöiden ja kaupungin henkilöstön välinen avoin vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö.

1. Osallistumisrakenteiden ja prosessien vahvistaminen 

Seuraavaan on koottu toimenpide-ehdotuksia, joilla osallistumisen ja vaikuttamisen haasteisiin on mahdollista konkreettisesti vaikuttaa.

1.1. Asukasyhdistykset, asukasyhdistysten neuvottelukunta, aluetoimikunnat
• Tuetaan asukkaita talkootyössä ja muussa omaan alueeseen liittyvässä toiminnassa
• Vahvistetaan kaupungin toimialojen kumppanuutta

1.2. Kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen
• Toiminnan ja tapahtumien tukeminen
• Kumppanuussopimusten solmiminen

1.3. Kaupunginjohtajan keskustelutilaisuudet neuvostoille ja nuorisovaltuustolle 2016 alkaen
 • Järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhdessä päätetyistä teemoista

1.4. Valtuuston kyselytunnit kuntalaisille 2017 alkaen
• 1-2 kertaa vuodessa ennalta sovituista aiheista, kaikille avoimessa tilaisuudessa, kysymyksiin vastaamassa valtuutetut ja viranhaltijat

1.5. ”Matalan kynnyksen” aluetilaisuuksien ja asiakasraatien järjestäminen ennen merkittäviä päätöksiä, suurten organisaatiomuutosten yhteydessä ja otettaessa käyttöön uusia tiloja ja palveluja
• Keskustelemassa kuntalaiset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat
• Voidaan järjestää myös alueen asukkaiden ja yhdistysten aloitteesta

1.6. Koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan aktivoiminen ja tukeminen
• Mahdollinen yhteistyö asukasyhdistysten kanssa
• Rehtori/päiväkodin johtaja informoi tarvittaessa vanhempainyhdistyksiä ja alueen luottamushenkilöitä ajankohtaisista aiheista

1.7. Yhteydenpidon tiivistäminen opiskelijoihin
• Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan tehostamalla kaupungin ja opiskelijoiden vuorovaikutusta

1.8. Parannetaan kuntalaisten tietoa olemassa olevista osallistumisen keinoista
• Tiedotetaan nykyisistä osallistumisen ja vaikuttamisen kanavista kaupungin internetsivuilla, kaupungin tiedotuslehdessä ja ilmoituslehtien ajankohtaistiedotteilla säännöllisesti
• Kehitetään kaupungin internetsivujen Vaikuta-osion sisältöä

1.9. Kannustetaan kuntalaisia äänestämään kuntavaaleissa
 • Kampanjoidaan kuntavaaleissa äänestämisen tärkeydestä yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa


 2. Kokeilujen ja pilottien käynnistäminen 

Pilotoidaan uusia tapahtumia, osallistumisen muotoja ja hankkeita sekä selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia pilottivaiheelle tai toiminnan jatkamiselle, haetaan kumppaneita.

2.1. Digituutoritoiminta – sähköisten palveluiden henkilökohtainen tuki
• Selvitetään digituutoritoiminnan aloittamista, jossa ikäihmisillä ja muilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus saada opastusta kaupungin sähköisten palveluiden käytössä tähän sopivissa kaupungin palvelupisteissä (esimerkiksi kansalaisinfo, kirjasto, palvelutalot)

2.2. Kuntalaiset kehittäjinä
• Haetaan kuntalaisia mukaan palvelun tai toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa, lehdissä, toimipisteissä ym. julkaistavalla ilmoituksella tai kysymällä olemassa olevalta käyttäjäkunnalta

2.3. Wasacafe-keskustelutilaisuudet
• Jatketaan kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloissa pidettäviä keskustelutilaisuuksia, jolloin vaasalaiset pääsevät samalla näkemään kaupungin toimintaa ja tiloja ja osallistumaan kehittämiseen

2.4. Kuntalaisidea
• Luodaan sähköinen kanava, jonka kautta jätetty idea tai kehittämisesitys tarvitsee tuekseen esimerkiksi 100 ”tykkäystä” tai muuta tuen ilmaisua, jonka jälkeen se voidaan ottaa viralliseen käsittelyyn
• Madalletaan kynnystä osallistua ja innostetaan esittämään ”hurjiakin” ideoita

2.5. Vaasan syntymäpäivä 2. lokakuuta
• Järjestetään vaasalaisille erilaisia tapahtumia täydentämään kaupungin virallista sidosryhmien vastaanottoa – vaasalaisten yhteiset synttärit

2.6. Osallistuva kotouttaminen (kts. Hämeenlinnan minipilotit:
 http://www.hameenlinna.fi/ Asiointi/Avustukset/Minipilotti/
• Yhdistykset, yritykset ja muut toimijat ideoivat kotouttamista edistäviä tapahtumia
• Kohdejoukkona oleskeluluvan saaneet Vaasan kotikunnaksi valitsevat henkilöt
• Kohdennetaan valtion myöntämää ja kaupungin omaa resurssointia näihin tapahtumiin

2.7. Vaasan itäisen alueen osallistuvan budjetoinnin pilotti Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat päättävät tietyn summan käytöstä ennalta määritellyissä puitteissa.
 • Kaupungin panoksena olisi varata vuosien 2017 (5000 €) ja 2018 (10 000 €) talousarvioon osallistuvan budjetoinnin kokeiluun ja kokemusten hankkimiseen. Tällä kertaa budjetoitu summa kohdennetaan nuorille ja määräraha osoitetaan nuorisotoimen budjettiin esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:
- Nuorten vaikuttamiskahvila Ristinummella yhteistyössä Setlementin ja kaupungin nuorisotoimen kanssa
- Alueen 13-29-vuotiaiden nuorten aktiivinen panos vaikuttamiskahvilan toiminnassa, vrt. Helsingin Ruuti-toiminta
http://www.hel.fi/www/nk/fi/paatoksenteko/Ruuti_vaikuttamisjarjestelma/

3. Osallistuminen toiminnan osana

Asukkaille tulee varata mahdollisuus niin halutessaan vaikuttaa monipuolisten ja eri elämäntilanteisiin sopivien osallistumisen keinojen kautta. Osallistumisen edellytyksenä on tiedon saanti kaupungin asioista ja siitä, millä tavoin asioihin voi vaikuttaa. Asukkaiden on saatava myös palautetta siitä, miten osallistuminen on suunnittelussa ja päätöksenteossa otettu huomioon.

Osallistumistoimikunta pitää asukkaiden ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen parantamista tärkeänä. Osallistumistoimikunta näkee, että vuorovaikutuksen tulisi toteutua asukkaiden, kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden välisenä avoimena, aktiivisena ja vuorovaikutteisena yhteistyönä. Tätä toimintaperiaatetta kutsutaan vaasalaiseksi osallistumiskolmikannaksi.

Osallistumisen onnistumisen kannalta on keskeistä, että kaupungin toimialoilla nimetään osallistumisesta vastaavat viranhaltijat ja osallistumisen koordinointi vastuutetaan. Henkilöstölle, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille järjestetään osallistumiseen liittyvää perehdytystä.
Osallistumisen tulisi jatkossa olla osa jokapäiväistä toimintaa. Tässä kaikkien kolmikannan osapuolten aktiivisuus on tärkeää avoimen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja onnistumiseksi.

Ohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vuosittain osana kaupunkistrategian käsittelyä. Osallistumisohjelma päivitetään viimeistään vuonna 2020 ja samalla arvioidaan ensimmäisen ohjelmakauden toteutumista.
 


Ei muuta kuin kommentoimaan! 

Osallistumaan myös, yhdessä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On hyvä pitää mielessä, että maailmassa kaikki muuttuu, - mikään ei näyttäisi pysyvän ikuisesti samana, - ei edes demokratia.

Tutustu myös sivustoon
http://www.demokratia.fi/

Aimo Nyberg,
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen puheenjohtaja
 aimonyberg(a)gmail.com

Loppuun muutama kuvituskuva, jotka eivät oikeasti ylläolevaan asiaan edes kuulu.

Museot ovat erinomainen paikka nähdä esineiden historian kautta, miten maailma ympärillämme muuttuu. Ainoa pysyvä asia maailmassa on itse muutos. Enkä nyt siis ota kantaa, oliko kaikki ennen paremmin.

Nämä kuvat tässä alla ovat Laihian museoista.

Tulevalla viikolla vietetään 2.10. Vaasan kaupungin syntymäpäivää, ja sen kunniaksi paikallisiin Vaasan museoihin on ilmainen sisäänpääsy. Nyt kannattaa siis tehdä aikamatkoja menneeseen (esim. Pohjanmaan museon kokoelmiin), ja uskaltautua myös nykytaiteen saloja esittäviin taidenäyttelyihin (esim. Antti Maasalon näyttelyyn, Pohjanmaan museon yläkerta).

Kuvat ja tekstin koonti: Aimo Nyberg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Päivitetään yhdessä Rojektin sivuja!

    Rojektissa on kohteita jo melkoinen määrä. Aika ajoin pienempiä ja isompiakin päivityksiä kohde-esittelyihin on tehty ja saadaan varmast...