lauantai 26. toukokuuta 2012

Pullonkaulat


Kuva: Asko Halme. Mitä reittejä Vaskiluodon Voima käyttää polttoaineidensa kuljetuksissa tulevaisuudessa?

Sanomalehti Pohjalaisen kirjoitukset (25.5. ja 26.5.2012) esittelevät erinomaisesti Vaskiluodon voimalaitoksen suunnitelmia maailman suurimmasta biokaasutuslaitoksesta, joka on parhaillaan rakenteilla vanhan kivihiilivoimalaitoksen kylkeen.

Hanke on toki aimo askel kohti ympäristöystävällisempää energiantuotantoa, koska osa nykyisestä polttoaineesta eli hiilestä pystytään jatkossa korvaamaan kotimaisella uusiutuvalla puupolttoaineella eli puunjalostusteollisuuden ylijäävillä risukasoilla, sekä metsienhoidon ”metsäjätteellä”. Myös turpeenkäyttö polttoaineena suuressakin määrin on mahdollista.

Sota-aikojen autojen häkäpönttöteknologiaa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa näin suuressa mittakaavassa. Jatkossa Vaskiluodon Voimalla on tarkoitus vähentää edelleen kivihiilen osuutta polttoaineesta suunnittelemalla vielä toinen samanlainen biokaasutuslaitos Vaskiluotoon.

Ensimmäisen, näin suuren megaluokan hankkeen ”pullonkauloja” ovat:

1. Puuhakkeen saatavuus.

Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg Pohjalaisessa: ”Projektin suurin kysymysmerkki on metsäenergian saatavuus. Alkuvaiheessa metsäenergia hankitaan sadan kilometrin säteellä voimalaitoksesta ja hankintasopimusten perusteella polttoainetta pitäisi olla saatavilla.”

Hakkeenkäsittelyä varten Vaskiluodon Voima aikoo rakentaa moottoritien läheisyyteen erillisen terminaalin.

2. Turpeenpolton osuus tulevaisuudessa

Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg Pohjalaisessa: ” Puukauppa vaikuttaa kuitenkin meihin ja sen vuoksi varapolttoaineena käytämme turvetta. Polttoaineen hankinnassa ovat mukana lähes kaikki alueen toimittajat. Silti metsäteollisuus määrää, kuinka paljon haketta syntyy.”

Turpeen kuljetuksista, varastoinnista ei julkisuudessa ole ollut tietoja.

3. Läpiajoliikenne Vaasa keskustassa

Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg Pohjalaisessa: ” Pelkästään nyt valmistuvan kaasuttimeen tuodaan päivässä (vuokaudessa) haketta 30 yhdistelmäajoneuvon verran. – Sundomin reitti olisi meidän etu, Blomberg sanoo.”

Vaasan yleiskaavassa (jonka Vaasan valtuusto on hyväksynyt viime vuoden lopulla, mutta joka on vielä vahvistamatta, koska siitä on tehty 16 valitusta Hallinto Oikeuteen) on maininta, piirros luonnokset Vaasan Satamatiestä. Mustasaaren kunnan puolella hanke on ilmeisesti kesken, eikä etene. Sundomin kylällä taas on ymmärrettävästi myös Vaasan Satamatien vastusta, menisihän tie myös siellä kenties joissain kohdin lähellä asutusta. Sundomilaisilta on kuulunut myös puhetta rautatiekuljetusten puolesta. Tosiasia kuitenkin on, ettei nykyinen rata Vaasan asemalta Vaskiluodon satamaan ole enää riittävän hyvässä kunnossa, se jätettiin sähköistämättä, ja kiskot, silta edellyttäisivät suuria investointeja. Sitä paitsi päivittäinen, usean pitkän junan läpiajo Vaasan keskustassa ei sekään ole kovin suotavaa. Rautatieyhteyttäkin voisi mielestäni aivan hyvin jatkaa Vaskiluodon satamasta Myrgrundin kautta lentokentän läheisyyteen tulevalle logistiikkakeskukselle!

Korostan, ettei asukasyhdistyksemme ole kannanotoissaan vaasalaista energia-alaa tai yrityksiä vastaan. Vaskiluodossa on nykyään selkeät, toimivat alueelle niin teollisuudelle, asutukselle kuin virkistys- ja vapaa-ajan alueillekin. Hyvä näin nyt ja jatkossakin.

Asukasyhdistyksenä koemme, että meillä on oikeus ja velvollisuus edistää Vaasan keskustassa asuvien ja toimivien elämänlaatuun, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Tästä syystä annamme toimitusjohtaja Mauri Blombergin Vaasan Satamatietä puoltaville sanoille ja teoille suuren arvon. Haluamme myös tukea Vaasan ja Mustasaaren kuntien johtoa, virkamiehiä ja päättäjiä löytämään sellainen tahtotila, että yhteistyöllä onnistutaan tulevien vuosien saatossa ratkomaan Vaasan keskustastrategiassakin keskeisinä haasteina olevat läpiajoliikenteen ongelmat. Asukasyhdistyksemme on jo vuosia ollut aktiivinen tässä asiassa, ja toivomme Vaasan kaupunkisuunnittelulle, erityisesti liikennesuunnittelun puolelle sellaisia resursseja, etteivät näköpiirissä olevat ongelmat koskaan muutu todellisuudeksi.

”Risu” Pekkarisen, edellisen hallituksen kauppa- ja teollisuusministerin, maaseudun työllisyyspolitiikalla perustelema kotimaisen polttoaineen kuljetukset aiheuttavat rekkarallin, joka johtaa vaasalaisten näkökulmasta katsottuna ydinkeskustan laadun karmeaan huononemiseen. Missään Vaasan koko luokan kaupungissa ei tällaista suvaita. Eikä pidä Vaasassakaan sallia!

Ratkaisuihin ja niiden toteutukseen eivät riitä pelkästään Vaasan alueen omat toimet. Tarvitaan suopeaa suhtautumista monilta muiltakin tahoilta, aluehallinnosta valtakunnan tason päättäjiin, ministereihin asti. Toivottavasti tällaista työtä onnistutaan tekemään menestyksekkäästi.

tiistai 22. toukokuuta 2012

Ajatuksia Vaasan keskustastrategiasta (22.5.2012)


Kuva AN. Wasaborgin kortteli 29.7.2011

Päättäjillä vastuullinen tehtävä

Vaasan nykyisillä ja tulevilla päättäjillä on suuri vastuu ja velvollisuus ratkaista Vaasan keskustan kehityksen suuntaviivat niin, että seuraavien sukupolvien vaasalaiset voivat olla tyytyväisiä ja ylpeitäkin kauniista, elävästä, toiminnallisesta, ihmisten ehdoilla kehittyvästä kotikaupungistaan.

Vaasa on Suomen länsirannikon helmi, kauniiksi kehuttu niin kaupunkikuvaltaan kuin luonnon maisemiltaankin. Merellinen menestyjä on ahkerien ihmisten rakentama, tänne ovat uskaltautuneet myös muualta tulevat, niin ihmiset kuin pääomaakin. Täältä on ollut myös helppo lähteä maailmalle, ja onnistua, menestyä muualla.

Vaasa on ollut ja on niin henkinen kuin taloudellinen portti länteen, ja maailmalta takaisin Suomeen päin. Tulevaisuuden Vaasan tulee kehittyä elinvoimaisena, elämämme sykkeen pitää kuulua ja näkyä kauas, niin Suomessa kuin maailmallakin. Kaupunkimme tulee jatkossakin näyttää keskustan osalta komealta, kauniilta, oikealta kaupungilta, ts. kaupunkikuvan ilmeen tulee olla yhtä aikaa arvokas, perinteitä kunnioittava, ja samaan aikaan edistää nykypäivän ja tulevaisuuden toimintamuotoja, lisätä ihmisten viihtyvyyttä, turvallisuutta, toiminallisutta ja yhteisöllisen identiteetin kokemista.

Vaasan keskusta-alueen tulee kehittyä ihmisten, niin asukkaiden kuin ostoksille saapuvien, kulttuurin ja vapaa-ajan rientoihin tulevien toiveita ja tarpeita kunnioittaen. Myös kaikkien ikäryhmien erityispiirteet on osattava ottaa huomioon. Viime vuosikymmenten monikulttuurinen, kielellisten ja sosiaalisten eroavuuksien kasvu tulee varmasti monipuolistamaan ja rikastuttamaan vaasalaisten elämää merkittävästi. Tämän pitää näkyä Vaasan keskustan tulevaisuuden visioiden laadinnassa.

On hyvä, että Vaasassa on nyt tällaiseen strategiaprojektiin lähdetty, ja monia erilaisia tahoja on kutsuttu mukaan. Tavallisten ihmisten kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksien antamiselle meille jokaiselle pitää myös antaa suuri arvo. Vuorovaikutus päätöksiä tekevien poliitikkojen, suunnitteluportaan, ja omasta lähiympäristöstään kiinnostuneiden kansalaisten välillä on tulevaisuuden toimintamalli, jolle toivoisi täällä Vaasassa kaikkien ennakkoluulottoman tuen. Mielenkiintoista on nähdä, miten uusi tuleva kuntalaki tämän näkökulman ottaa huomioon.

Ellei strategian laadinnan ja hyväksymisen jälkeen oikeasti myös ryhdytä toimiin, edessä on mitä ilmeisimmin - taantuminen, - antaa mennä miten menee -tyylillä kaupunkisuunnittelu ajautuu tapauskohtaisesti etenevään poikkeamien kaaokseen, jossa ihmiset ja inhimillisyys jyrätään kovien markkinatalouden lakien mukaisesti ns. maanrakoon. Tällöin voidaan kuvitella tilanne, jossa ihmiset sukkuloivat kellareissa keinovaloissa ostoskeskuksista toiseen, ja maanpinnalla kadut ja parkkialueet ovat täynnä autoja. Puistot on muutettu maksullisiksi parkkihalleiksi, vapaat rantareitit on myyty ja rakennettu asunnoiksi muualta muuttaneille uusille veronmaksajille.

Pahimmillaan Vaasan keskusta on tulevina vuosikymmeninä läpeensä autoistunut, esim. Vaasanpuistikko läpiajoreittinä ruuhkautuu pahoin, koko keskusta on meluisa, saastunut ja hyvin vaarallinen alue ihmisille. Nyt on todellakin syytä miettiä autojen, erityisesti keskustan läpiajoliikenteen siirtämistä maanalle tunneleihin. Ratkaisu on kallis, mutta mielestäni on ehdottomasti toimittava näin päin, ihmiset ja kevyen liikenteen väylät maanpinnalla ja autot parkkihalleineen maanalle!

Yhteenveto:

- Ydinkeskustassa kaupunkitila on aivan liian arvokasta annettavaksi autoille ja rekoille, keskustassa pitää olla toisenlaista.

- Vaasassa meillä on nyt mahdollisuus kehittää Vaasan keskustaa kevyenliikenteen mallikaupungiksi!

- Nyt kun vietämme Setterbergin juhlavuotta, meillä on oivallinen hetki nähdä ja tajuta Vaasan keskustan alunperinkin väljän ja paloturvallisen ruutukaavan nerokkuus, ja hyödyntää nyt tätä perintöä suunnittelemalla kaupunkitilaa edelleen riittävän väljäksi (eli välttää turhan kovia tehokkuuslukuja), ja pitämällä ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä ensisijaisina , sekä korostamalla asuinympäristömme laadullisia seikkoja, kuten ydinkeskustan autottomuutta, terveellisyyttä ja saasteettomuutta, puistikoiden vehreyttä, torialueen elävyyttä, arvokkaan historian, menneiden aikojen perinteiden ja muistojen kunnioittamista.

- Asukasyhdistyksemme (Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry) on jo useamman vuoden ajan tuonut esille Vaasan keskustan läpi ajavan liikenteen ongelmia. Vaasan Satamatie Vaskiluodosta Sundomin kautta kaupunkia ympäröiville pääteille on yksi mahdollinen osaratkaisu, jonka toteutuminen vuosikymmenten kuluessa voi olla mahdollista. Tämän vision rinnalle tarvitaan myös tunnelisuunnitelmia, konsulttiyhtiö SITO Oy:n tekemien luonnosten mukaisia, tai niiden parannettuja sovellusversioita.

- Nyt tehtyjä alustavia suunnitteluvaihtoehtoja, aikatauluja, mahdollisuuksia edetä vaiheittain, tulee vielä selkeyttää, myös kustannuksista ja niiden jakamisesta tulee uskaltaa puhua. Kyseessä on pitkän aikavälin hankkeesta, varautumisesta tulevaisuuteen. Eri vaihtoehtojen etujen, haittojen, vaikutusten kartoitusta jatketaan siltä pohjalta, millaisen periaateratkaisun kaupunkimme päättäjät tekevät. Päätösten aika on ilmeisesti jo tämän vuoden puolella. Tekeekö päätöksen nykyinen vai syksyllä valittava uusi valtuusto jää nähtäväksi.

Nyt jos koskaan sopii toivoa päättäjiltämme tahtoa ja kykyä perehtyä asiaan!

Aimo Nyberg Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.


Kuva AN, Tuuliviirit Vaasan vankilan myymälän katolla 10.9.2008

Mihin suuntaan Sinä haluat Vaasaa kehittää?
Ota kantaa, kommentoi rohkeasti!

Vaasan keskustastrategiasta (24.11.2011)


Kuva AN. Vaskiluodon silta ennen remonttia 29.5.2010

Muutama ajatus Vaasan keskustastrategiaan

Näin kirjoitin viime syksynä, kun kokosin yhteen asukasyhdistyksemme näkökantoja. Tämä teksti meni kirjeenä SITO Oy:n osastopäällikkö Ilona Mansikalle. Teksti on kooste käymistäni keskusteluista ja saamistani sähköposteista.

Sillä on merkitystä, miltä kaupungin keskusta näyttää. Vaasan kaupunkikuvalla on erinomainen maine, erityisesti muualla asuvien asiantuntijoiden, kuten arkkitehtien ja suunnittelijoiden keskuudessa. Vaasa on KAUNIS, ISON KAUPUNGIN OLOINEN, kaupungilla on SELKEÄ KESKUSTA (Vaasa on alueen taloudellinen, hallinnollinen, kulttuurillinen jne. keskus) Tänne on keskittynyt kylliksi mahdollisuuksia (pääomaa) ja tahtoa (henkilöitä ja yhteisöjä), jotta kehitys on mennyt ja menee eteenpäin.

Mutta ei vain se, miltä kaupunki näyttää, ole tärkeää! Oleellista on myös mielestäni se, miten ihmiset, meistä jokainen, kokee arkensa ja juhlansa sujuvan kotikaupungissaan. Myös vieraidemme, täällä käyvien tuttujen ja turistien mielipiteitä kannattaa kuunnella herkällä korvalla.

Vaasan ydinkeskustan nykyiset ja tulevat kehittämishankkeet liittyvät pitkälti liikennejärjestelyihin.

Tänään keskeistä on liikenteen roolin miettiminen koko ydinkeskustassa, esteettömyydestä lähtien, korostaen ihmisten tarvetta ja oikeutta turvallisuuteen. Kevyenliikenteen ensisijaisuutta pitää vahvistaa, ja pyrkiä autoliikenteen hallittuun ohjaukseen ja roolin muuttamiseen nykyisestä liian hallitsevasta roolista kohti myös kokonaan autottomia alueita.

Mikäli mitään ei tehdä, tulevaisuudessa meillä on yhä enemmän yksityisautoilua keskustassa, enemmän liikennevaloja, etuajo-oikeutettuja risteyksiä, liikennevaloissa seisovia jalankulkijoita, pyöräilijöiden pakottamista jalkakäytäville jne. Kaikki nämä huonot käytänteet ovat totta jo nyt, ja seurasta siitä, ettei liikenteellisesti asioita ole hoidettu tämän päivän vaatimusten tasalle. Väestön vanhentuessa keskustan rooli kävelykeskustana, samoin kuin kaupunkitilan laadun edelleen kehittäminenkin, vaativat selkeää liikenteen roolin ohjausta ja muutosta, myös meillä täällä Vaasassa.

Toinen vaasalainen ongelma on ydinkeskustan läpiajoliikenne. Vaskiluotoon pääsee kaupungista vain yhtä siltaa pitkin. Nyt tehdään siltaremonttia lähinnä turvaamaan kuljetusliikenteen ja raskaan teollisuuden mahdollisuudet toimia Vaasassa ja alueellamme. Mutta pystyttäänkö asiassa ottamaan huomioon asukkaiden mm. Vaasanpuistikon varrella asuvien ja liikkuvien ihmisten kokemat vaara- ym. haittatilanteet? Kaupunkien keskustoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee mielestäni ensisijassa ottaa huomioon siellä asuvat ja liikkuvat ihmiset, samoin alueella olevat yritykset ja laitokset, eikä niinkään puolustella keskikaupunkia kulkuväylänään käyttäviä rekkafirmoja.

Pitkällä aikavälillä, vuosikymmenten kuluessa, toteutuu kenties Vaasan yleiskaavaan 2030 piirretty Vaasan Satamatie-hanke. Tämä edellyttää toki muutakin kuin vaasalaista päätöksentekoa. Tätä ennen on läpiajoliikenteelle keksittävä muita rajoitteita ja ennen kaikkea myös hidasteita. Vaskiluodon siltaa voidaan hyvin verrata tuloon moottoritieltä Kauppapuistikolle ja Vaasan ydinkeskustaan. Vaarallisen kovat nopeudet, ja myös kilpa-ajot kaupunginsuunnasta Vaskiluotoon päin pitää voida estää. Tämä voidaan toteuttaa esim. reagoivalla liikennevalojärjestelmällä, joiden tulee toimia molempiin suuntiin ajettaessa, ei vain Sundomista tultaessa. Siltaremontin aikana on nähty selvästi parantunut liikennekuri, suorastaan asennemuutos autoilijoiden ajotavoissa. Tämä on selkeä indikaattori oikeasta kehityssuunnasta, tästä on siis hyvä jatkaa samoilla keinoilla siltaremontin valmistuttuakin.

Asukasyhdistyksemme syyskokous teki aloitteen kaupungin liikennesuunnittelulle siltaremontin jälkeen käyttöön otettavista molempiin suuntiin toimivista liikennevaloratkaisuista, ja jalankulkuvaloista. Mahdollisesti tarvitaan jalankuluvalot myös Faroksen kohdalle rantapromenadille. Kaikkien vaasalaisten ja nyt siis myös konsulttityötä tekevien suunnittelijoiden on syytä todella miettiä (lähi)tulevaisuuden Vaasaa, jossa ei ole tätä läpiajoliikenteen rasitetta. Nyt pitää visioida Vaasan keskustaa, jossa jalankulkijoiden ei tarvitse varoa, väistää eikä odotella liikennevaloissa. On esitetty myös niinkin suurisuuntaisia ratkaisuja, että raskasliikenne ja läpiajoliikenne kaiken kaikkiaan, viedään maan alle, tunneliin Vaasanpuistikon alle. Tekniikkaa tähänkin löytyy varmasti, kyse on vaan rahasta – ja tietenkin tahdosta.

Asukaspysäköinnin käyttöönotto ydinkeskustassa odottaa ratkaisua. Toivottavaa olisi saada silloin kaikki ulkopuoliset pysäköimään parkkihalleihin, ja katujen varsille kaikkialle pysäköintiautomaatit. Asukkaille annetaan mahdollisuus vuosimaksua vastaan pysäköidä tietyllä alueella, tällä tavalla turvataan heille paikat. Tämä helpottaa myös kaikkein laadullisesti hankalinta vaihetta, katupölyn kevätsiivousta, koska tuolloin tiedetään pysäköintioikeuksien kautta kunkin yhteystiedot, ja heille voidaan tiedottaa autojen siirtämisestä katujen lakaisemisen ajaksi pois tietyiltä alueilta puhdistustöiden aikataulun mukaisesti.

Kaupunki kasvaa laadullisesti sisäänpäin ja määrällisesti ulospäin! Laatu voidaan saada vain keskustaan, ei Kivihaan tyyppisiin ympäristöihin, jotka ovat autoalisteisia maisemia. Tehdään Vaasan keskustasta ihmisten ja kauniin, vireän ympäristön keidas, jalankulkijoiden ja asukkaiden viihtyisä ”olohuone”. Kävelykeskusta on malli, ympäristö, jossa uudenlainen vaasalaisuus toteutuu, jalankulkijaystävällisyys, kevyen liikenteen ensisijaisuus ja turvallisuus, sekä esteettömyys – palvelevuus. Kun laatu kehittyy, niin kaupat, ravintolat, palvelut tulevat keskeiseksi osaksi keskustan vetovoimaisuutta, ja koko miljöön hoitotaso ja viihtyisyys kehittyy – kuten on kehittynyt tähänkin asti – edelleen positiivisesti.

Aimo Nyberg Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n pj.

sunnuntai 20. toukokuuta 2012

Mauri Prosi ja ikkunat

Vasabladet (13.5.2012) ja Pohjalainen (16.5.2012) julkaisivat Mielipiteet sivuillaan Mauri Prosin kirjoituksen Suojelurakennuksen ikkunat.

Kyse on isosta asiasta, Vaasassakin edelleen kesken olevista prosesseista, joissa selvitellään minkälaisia ikkunasaneerauksia voi suojeltuihin rakennuksiin tehdä. Mitä sanoo laki, ja kenellä on valtaa päättää asioista? Tilanne on erityisen hankala silloin kun asianosalliset eivät pääse sopuun.

Lähes kaksi vuotta sitten tehtiin ikkunaremontti Hietalahdenkatu 7:ssä, talossa, josta Mauri Prosi omistaa huoneiston, ja jossa hän asuu. Ikkunaremonttiin oli saatu Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnasta toimenpidelupa, tällöin kaavamääräyksellä suojeltuun rakennuksen puiset ikkunapuitteet korvattiin metallipuitteisilla ikkunoilla.

Tämän jälkeen (30.9.2011) on saatu KHO:n päätös koskien Etelä-Suomessa olevaa vastaavaa tapausta. Päätöksen mukaan tällaisissa korkean suojelustatuksen omaavissa rakennuksessa ei saa ryhtyä puisia ikkunapuitteita vaihtamaan metallisiin. Mauri Prosi vetoaa tähän, ja sanoo olleensa kokoajan, ja olevansa siis edelleen oikeassa.

Mauri Prosi toivoi syksyllä 2010 asukasyhdistyksemme mielipidettä tässä ikkunaremontti asiassa. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksessä selvitimme talon asukkaiden mielipiteitä, ja koko tapahtuman kulkua, mutta ikkunoiden vaihdon ollessa jo meneillään, ja valtaosan asukkaista tyytyessä tilanteeseen, päätimme vaieta, ja olla siis ottamatta kantaa.

Miten asia nyt etenee, on minulle epäselvää. Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa asiat etenevät, joskus pitkänkin kaavan mukaan, mutta kuitenkin niin, että lainvoimaiset päätökset ja niiden vaatimat toimenpiteet toteutuvat ennen pitkää. Mitä tämä tulee tarkoittamaan täällä Vaasassa, onko alumiinisia ikkunapuitteita vaihdettava remontoiduissa suojelluissa rakennuksissa takaisin alkuperäisiksi eli sydänpuusta tehtyihin puupuitteisiin? Aika näyttää, ainakin voi toivoa, että eri osapuolten tekemistä virheistä tehdään johtopäätöksiä, ja itse kukin pyrkii toimimaan jatkossa rakentavalla tavalla yhteistyössä muiden kanssa.

Nämä ovat valtavan isoja asioita, ainakin näissä rakennuksissa asuville, usein ikääntyneille ihmisille, joille tällaiset tapahtumat ovat paitsi taloudellisia kysymyksiä, niin myös kovasti mieltä ja ajatuksia masentavia tapahtumia.

Maailma muuttuu, ja ihmiset sen mukana, haluamme sitä itse tai emme. Mikään ei ole ikuista, pysyvää.

Ja juuri tästä syystä on mielestäni tärkeää pyrkiä säilyttämään sellaista mikä on ajansaatossa osoittanut oikeutuksensa olemassaoloon! Puiset ikkunapuitteet ovat kiistatta juuri tätä. Mauri Prosi ansaitsee peräänantamattomasta asenteestaan ja toimistaan minun henkilökohtaisen tuen ja kiitoksen.


Kuva AN, 18.9.2010. Mauri Prosin seurassa valtakunnan tason puurakentamisen asiantuntija Panu Kaila.

Mikäli sinulla on omakohtaisia kokemuksia taloyhtiöistä, joissa vastaavia remontteja on tehty tai suunnitellaan, niin kerro niistä tässä blogissa! Kommentoi tätä juttua, tai ota yhteyttä minuun, niin tehdään yhdessä uusi kirjoitus haluamastasi kohteesta.

maanantai 14. toukokuuta 2012

Mielipiteitä Vaasan saaristosta


Kuva AN 2.8.2011 Svedjehamn

Kesä tekee tuloaan, ainakin kalenterin mukaan. Mikäs sen mukavampaa! Ennen lomille ja vaikkapa saareen lähtöä on nyt vielä muutama päivä aikaa perehtyä Vaasan saariston tulevaisuuden näkymiin.

Sivustolla TULEVAISUUDEN SAARISTO maankäyttövaihtoehdot ovat nähtävillä vielä tämän viikon eli 18.5 asti.

Sivustolla voi myös antaa palautetta vaihtoehdoista palautelomakkeella.

Viime viikon torstaina 10.5. järjestettiin Vaasan Opistotalolla ”Tulevaisuuden saaristo”-maankäyttöseminaari. Vaasan kaupunkisuunnittelun ja AIRIX Ympäristön toimesta esiteltiin auditorioon saapuneelle melko suurelle yleisölle viisi toisistaan erottuvaa maankäyttövaihtoehtoa. Tämän jälkeen väki jaettiin seitsemään pienryhmään, erillisiin luokkahuoneisiin, keskustelemaan ja pohtimaan eri mallien hyviä ja huonoja puolia. Illan yhteenvedon perusteella voi ilolla todeta, että keskustelua ryhmissä oli käyty, vaasalaisittain molemmilla kielillä, ja eri näkökulmiakin oli rohkeasti tuotu esille.

Paikalla oli myös Vaasan päättäjiä, valtuuston jäsenistä mm. Helena Boucht-Lindeman Per Hellman, Tapio Osala. Jos oikein ymmärsin, he olivat kaikki aika lailla sen kannalla, ettei Vaasan saaristo kaipaa kovin mahtipontisia kehittämishankkeita, ei ainakaan sellaisia, jotka tuovat teiden ja siltojen myötä liikaa häiriötä sekä herkälle luonnolle että nykyiselle mökkiasutukselle. Paikalla mielipiteensä ilmaisseita suurin osa oli ilmeisesti vaihtoehtojen 1, 4 ja 5 tai näiden yhdistelmän kannalla.

Kaupunkisuunnittelussa on toki syytä varautua vuosikymmenten päähän, ja kaikkeen on pyrittävä varautumaan. Vaasan seudun vetovoima tulee johtamaan hyvin todennäköisesti kasvuun länteen, merelle päin, kuin myös sisämaahan päin eli esim. sähkörataa pitkin kohti Seinäjokea.

Tällainen ihmisten kuuleminen, vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoaminen asukkaille, on mielestäni todella upea asia! Tämäkin ilta osoitti, että ihmiset ovat aidosti kiinnostuneita omaan lähiympäristöönsä vaikuttamisesta.

Veneily, saaristoelämä on aina ollut ja tulee varmasti olemaankin hyvin keskeinen osa vaasalaisten identiteettiä. Asia on uskoakseni hyvinkin selvä valtaosalle alueen ihmistä, ja aivan varmasti myös päättäjille.

Nykyvaltuutetuista yksi aktiivisimmista ja yleensä myös asioihin hyvinkin nopeasti reagoiva on Tapio Osala. Niin tässäkin asiassa. Tapio on käynnistänyt asiasta nettikeskustelun sivustolla Vaasan saaristo -uhanalainen?

Myös tällä asukasyhdistyksemme sivulla lukijoilla on mahdollista oma mielipiteensä kertoa. Kommentoi tätä juttua rohkeasti, ehkä joku sitten vastaa siihen, ja näin syntyy mielipiteenvaihtoa!

torstai 10. toukokuuta 2012

Fazerin mainos
Kuvat AN 8.5.2012, Vaasan vanhan linja-autoaseman seinän graffitimaalauksen yksityiskohtia.  
Moni vaasalainen on hyvin, hyvin hämmästynyt tästä vanhan linja-autoaseman päätyyn ilmestyneestä graffitista. Vaasassahan on voimassa nollatoleranssi eli luvallisia graffiteja ei pitäisi voida tehdä minnekään.
Sanomalehti Pohjalainen (8.5.2012) antaa virheellisesti ymmärtää, että ko. vanha linja-autoasemarakennus on jo saanut purkuluvan. Alueen kaava-asiat ovat kuitenkin kesken, eikä rakennusta toistaiseksi olla purkamassa. 
Onkohan asiassa toimittu aivan oikein, onko taas joitakin pykäliä oiottu turhan suoraviivaisesti, ja tarkoitushakuisesti pyritty kiirehtimään näin purkamisvaatimuksia. Graffitithan luovat useimpiin meihin mielikuvan purettavista, rappiolla olevista alueista, ja voimistavat vastenmielisyyden tuntua ko. kohdetta kohtaan. ”Pois vaan – ja jotain uutta ja komeaa tilalle” vaatimukset voimistuvat yleisönosastokirjoituksissa ja kaupunkilaisten toriparlamenteissa.
En tiedä kuka ja mikä taho on luvan helsinkiläiselle Juha Liedelle myöntänyt tehdä kaupunkimme pääväylän varteen, tuhannen taalan mainospaikalle, graffitityylisen mainoksen suklaa- ja makeistehdas Fazerille? Voiko kaupunki, (Talotoimi hallinnoi rakennusta) harrastaa näin selvää mainontaa, ja minkälaiset sopimukset on tehty sponsorin kanssa?
Tilatusta, ”luvallisesta” graffitista taiteilija on mitä ilmeisimmin saanut palkan? Toivottavasti ainakin makeisia!
Fazer Salmiakki graffititaiteiljoiden näkemyksiin voit tutustua TAPAHTUMAN MAINOSSIVULLA
Makuasioista on turha kiistellä, tästäkin värikkäästä graffitista moni toki pitää, ja saakin pitää. Mitä mieltä Sinä olet? Kommentoi tätä juttua! Oletko ko. graffitien puolesta vai vastaan?

maanantai 7. toukokuuta 2012

Psykologinen juttu


Kuva AN

Ympäristömme siisteydessä on pitkälti kyse omista ja yhteisömme asenteista. Valitustyötä tarvitaan jatkuvasti, muutos parempaan suuntaan onnistuu vain vähitellen, tarvitaan pitkäjänteistä, kärsivällistä työtä. Kunnia niille, jotka edes yrittävät tätä tehdä!

Vaasan kaupungin järjestämä siivoustapahtuma Roskat pois rannoilta eilen sunnuntaina 6.5. kärsi osallistujien puutteesta.

Syitä kannattaa miettiä, ehkä myös parannusehdotuksia seuraaville vuosille.

Ensinnäkin ajankohta

Sunnuntai ei tähän aikaan toukokuuta Vaasassa toimi. Suurella osalla vaasalaisista on riittävästi omia siivousprojekteja kesken, veneiden kunnosta, saaressa pihat, laiturit, mökit ym. työt vielä pahasti kesken. Myös luontoihmisiä, erityisesti linnuista ja lintubongauksesta kiinnostuneita oli viikonloppuna paljon mukana Tornientaistossa jopa eripuolilla Suomea, mm. ulkosaaristossa seuraamassa huimaa tuhansien ja taas tuhansien lintujen, mahtavaa erilajien lintuparvien vauhdikasta menoa kohti pohjoisia pesimäalueita. Itse olin vaimoni kanssa viikonlopun Siipyyssä. Aamuneljästä lähdettiin liikkeelle, ja havaintoja tehtiin iltamyöhään, lintujen määriä laskettiin, määrittelimme lajeja ja samalla opittiin taas kaikenlaista uutta linnuista ja merellisistä luonnonolosuhteista.

Siivoamisen prioriteetti

Ymmärrettävästi järjestys on tämä. Edelle menevät omat asiat, ensin siivotaan kotinurkat ja paikat kuntoon, sitten tulevat taloyhtiön talkoot, kuten minulla tänään maanantaina. Kerrostalomme piha-alueet laitetaan kuntoon, pesemme siivousparvekkeiden ikkunat, lattiat, haravoimme pihaa jne. Vasta tämän jälkeen vaasalainen saattaa harkita osallistumista yhteisten alueiden kunnostamiseen talkoilla. Ja silloinkin pitää olla luvassa jotain hauskaa, ekstraa, yllätyspalkintoja tms.

Kaupungin vastuulla?

Kaupunki olemme me, mutta emme suhtaudu yhteiseen lähiympäristöömme samalla arvostuksella kuin yksityiseen omaisuuteen. Unohdammeko liian usein, että meillä on paitsi oikeuksia, niin myös velvollisuuksia ja vastuutakin yhteisestä hyvinvoinnistamme.

Yleisten tilojen, ja esim. kaupunkien siisteyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavaan roskien määrään, ja siitä kenelle siivoaminen kuuluu, löytyy jos jonkinlaisia selityksiä ja mielipiteitä.

Kenelle mielestäsi kuuluu yleisten alueiden siivous?

Ei ainakaan minulle, kun en itse roskaa koskaan missään!

Ne pitää saada siivoamaan jälkensä, jotka oikeasti roskaavatkin!

Koirien omistajat ovat kaikkein pahimpia kaupungin likaajia, kun eivät kerää koiriensa jätöksiä!

Kaupungin pitää palkata kesätöihin nuoria, ja mielellään riittävästi, pitämään paikkoja siisteinä!

Tarvitaan sakkorangaistuksia, ja poliiseja kulkemassa kaduilla antamassa roskaajille maksulappuja!

Ihmiset eivät koskaan opi huolehtimaan yhdessä ympäristöstään, maapallo tuhoutuu ihmisen takia!

Suomi siistiksi kaikkien iloksi!

Kampanjoita on vuosien varrella ollut monenlaisia. Jotkut niistä hyvinkin onnistuneita. Suomessa on perinteisesti poltettu roskia jo pääsiäisenä, sitten Vappuna ja viimeistään Äitienpäiväksi on pyritty saamaan kotipiiri ja lähiluontokin sellaiseen kuntoon, että Äiti Maa voi puhjeta kukkaan, ja ihminen voi ottaa osan maa-alasta käyttöönsä tuottamaan ruokaa, elantoa meille ihmisille.

Teollisen kulutusyhteiskunnan aina vain voimistuessa on yhteys luontoon katkennut, ja kaikenlaisen poisheitettävän tavaran ja roskan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Myös uusavuttomuus käyttää vanhaa uudestaan jossain toisessa muodossa on lähes kokonaan hävinnyt nykyajan ihmisiltä.

Ihmiset ovat kuitenkin, ainakin parhaimmillaan myös yhteistyöhön kykeneviä ja haluavia. Kaupungin virkamiehillä, jotka suunnittelevat tapahtumia ja keinoja meidän kaupunkilaisten mukaan saamiseksi tuleviin siivoustalkoisiin on totta tosiaan haasteellinen työsarka edessään. Haluan uskoa, että me kansalaiset, alueen asukkaat kykenemme ottamaan vastuuta siitä miltä lähiympäristömme, luonto ja rakennettumaisema näyttää, ja miten hyvin se voi. Tällä kun on välitön vaikutus myös omaan hyvinvointiimme.

torstai 3. toukokuuta 2012

Roskat pois rannoilta 6.5. klo 12-15

Tule Sinäkin mukaan sunnuntaina 6.5. klo 12 – 15 siivoamaan roskat ja romut rannoilta. Siivottava alue ulottuu Suvilahdesta Ukkokarille.


Kantakaupungin alueella on kaksi siivousvälineiden jakopistettä, Hovioikeuden rannassa ja Vaasan Keskussairaalan takana rannassa, (punaiset pallot).

Siivoustalkoot järjestää Vaasan kaupunki

Mukaan toivotaan kaikkia kaupunkilaisia! Vaasassahan rannat ovat kuin yhteistä olohuonetta, meidän kaikkien käytössä. Tämä ei ole yleistä monessakaan suomalaisessa rannikkokaupungissa, mikä on hyvä muistaa. Tämä Carl Axel Setterbergin ajoista asti noudatettu kaupunkisuunnittelun periaate on yksi merkittävimmistä yksityiskohdista, kun halutaan luonnehtia Vaasan – merellisen menestyjän – ainutlaatuisia ominaispiirteitä.

Lisätietoja antaa: Eva Reinikainen puh. 040-733 7723 ja kaupungin sivuilta Yhteisvastuulla kotikaupunkimme siistiksi ja rannat roskattomiksi

Ikääntyneiden asuminen Vaasassa

Tiistaina 8.5.2012 klo 9 – 12 järjestävät Vaasan Eläkeläisneuvosto, eläkeläisyhdistykset, Kokemuskertojat ja Vaasa-opisto PANEELIKESKUSTELUN Vaasa-opistolla.

Tilaisuudessa jaetaan tietoa ja keskustellaan seuraavista aiheista:

1. Ikäihmisille tietoa kaupungissa meneillään olevista suunnitelmista ja hankkeista.

2. Ikäihmisten omat toiveet ja tarpeet päättäjien sekä suunnittelevien ja toteuttavien tahojen tietoon.

Tilaisuuden juontaa Uusi Paikallisuus -Vaasan osahankkeen projektipäällikkö Anne Majaneva-Virkola. Tervetulosanat: Aino Vainionpää, Vaasan Eläkeläisneuvoston puheenjohtaja.

Tilaisuus on suomenkielinen, vastaava ruotsikielinen järjestetään 11.9.2012 klo 10 Vasa Arbiksella. Tillfället är finskspråkigt, ett motsvarande svenskspråkigt ordnas vid Vasa Arbis 11.9.2012 kl 10.

Asukasyhdistysten edustajia toivotaan mukaan kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun ja tuomaan siten esille eri asuinalueiden näkökulmia. Paikalle toivotaan tietysti erityisesti ikäihmisiä kuulemaan sekä kertomaan toiveitaan ja tarpeitaan. Tilaisuus on luonnollisesti avoin kaikille, ja sitä voi vapaasti mainostaa ystäväpiirissään! Mukaan kannattaa mennä ja ottaa ystäviäänkin mukaan!

Sananvapauden päivä 3.5.

Tänään on Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä.

Suomessa sanomalehdet haluavat korostaa sananvapauden päivänä rooliaan sananvapauden puolustajina ja toteuttajina sekä kansalaisten vaikutuskanavana ja mielipidefoorumina. Erityisesti sanomalehtien verkkopalvelut ovat aidosti lisänneet lukijoiden mahdollisuuksia mielipiteidensä esittämiseen ja keskustelemiseen asiasta kuin asiasta.

Sananvapaudessa on kyse paitsi oikeudesta julkaista tietoja, myös yksilöiden oikeudesta saada tietää.

Vapaissa demokraattisissa länsimaissa, ja enenevässä määrin kaikkialla maailmassa, on tällä vuosituhannella otettu käyttöön uudet digitaaliset välineistöt ja nettimaailman luomat lähes ilmaiset keinot ilmaista itseään ja saada mielipiteensä muiden tietoon. Myös tämä meidän asukasyhdistyksemme blogi on osa tätä ”uutta valtaisaa aaltoa”.

Ihmiset haluavat enenevässä määrin tulla kuulluiksi itseään koskevissa asioissa. Ja tietenkin myös kuulla näistä asioista päätöksiä tekevien paikallisten ja valtakunnallistenkin päättäjien mielipiteitä. Nykytekniikka suo tähän ennennäkemättömät mahdollisuudet, joskin haittapuolena on tietenkin vaikeus löytää oleellinen kaiken tietotulvan keskeltä. Kiire ja kaikenlaisen epäasiallisen ja turhan informaation kasvu tuntuu myös toisinaan rasittavalta.

Tänään, Sananvapauden päivänä, on oiva hetki esittää toivomus. Kirjoita sinäkin tässä blogissa!

HUOM!

Kaikki nykyiset ja mahdollisesti valituiksi tulevat uudet päättäjät!

Samoin vaasalaiset virkamiehet, asioiden valmistelijat!

Hyvät vaasalaiset!

Vaasa ennen ja nyt – Vasa förr och nu blogi toivoo Teiltä juttuja julkaistavaksi näille sivuille. Aiheiden tulee jollain tavalla liittyä Vaasaan, muuten sisältö on täysin vapaa. Kaikki asialliset kirjoitukset millä kielellä tahansa ovat erittäin tervetulleita!

Yhdistyksemme on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaksikielinen Vaasan kantakaupunkiin, Klemettilään, Vöyrinkaupunkiin ja Vaskiluotoon keskittyvä asukasyhdistys. Suurimpia haasteitamme on etsiä ja löytää vuorovaikutteisia, keskustelevia toiminnanmuotoja alueemme päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kesken. Tähän on nyt mielestäni nyt oikea aika ja monia mahdollisuuksia. On ns. tuhannen taalan paikka miettiä, miten itse kukin meistä haluaa olla tässä mukana.

Lähetä juttusi, jutun ideat, mahdolliset kuvat minulle osoitteella aimonyberg(at)gmail.com. Tehdään tästä blogista tällä tavalla enstistä parempi ja mielenkiintoisempi!

Kysymys siitä, onko hyväksyttävää kirjoittaa nimimerkillä tuntemattomana, eikä siis omalla nimellään, on sananvapauteen liittyvä peruskysymys. Myös tähän blogiin voi saada oman juttunsa nimimerkillä, mutta kirjoittajan henkilöllisyys on oltava minun tiedossa luottamuksellisesti.

Nimimerkillä kirjoittaminen / julkaiseminen on meitä suomalaisiakin jakava kysymys. Perusteluja löytyy molempiin suuntiin. Itse olen sitä mieltä, että on oikeasti tilanteita ja olosuhteita, jossa ajatusten, kuvien, taiteellisten tuotosten jne. tekijän/esittäjän on syytä salata henkilöllisyytensä.

Tässäkin blogissa kirjoitusten kommentointi onnistuu myös nimimerkeillä, joskin ylläpitäjän eli minun vastuuni on sama kuin muilla vastaavilla foorumeilla.

Tutustu myös Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 

Asiasta lisää löytyy Sanomalehtien Liiton sivuilta

keskiviikko 2. toukokuuta 2012

Mielipidettämme kysytään

Kerro Sinäkin mielipiteesi keskustastrategian suunnitelmaluonnoksista!


Kuva AN, Auringonlasku 30.4.2012

Aurinko laskee länteen, mutta Vaasa ei suinkaan ole laskevan auringon kaupunki, päinvastoin.

Sinun, minun, meidän vaasalaisten mielipidettä kysellään nyt!

Vaasan keskustastrategiaan 2030 ja sen kolmeen päävaihtoehtoon voi tutustua kaupungin sivuilla

Vaasan keskusta tulevaisuudessa ja ruotsiksi på svenska Det framtida centrum i Vasa 

Tutustuminen kannattaa tehdä huolella, varata siihen riittävästi aikaa. Tämän jälkeen toivotaan vielä kyselyyn vastaamista. Siihen ei mene kovin kauan, 15 – 30 minuuttia kylläkin.

Mahdollisuuteen saada vaikuttaa suunnitteluun kannattaa nyt ehdottomasti tarttua. Tällaista nettivaikuttamisen tilaisuutta, etuoikeutta, ei kovin monessa kaupungissa tai kunnassa vielä ole, eli me vaasalaiset saamme ”nauttia harvinaista herkkua” ja olla itse asiassa avaamassa uusia uria uudenlaisille ja kaikille avoimille tavoille lisätä kansalaisvaikuttamisen keinoja.

Asukasyhdistyksemme hallituksen jäsenet perehtyvät esitettyihin visioihin, vaihtoehtoisiin malleihin toukokuun ensimmäisten viikkojen ajan, ja virallinen yhdistyksen kanta pyritään löytämään eli tekemään yhdessä kokouksessamme 24.5.2012.

Vastaa Sinäkin tähän Vaasan keskustastrategia kyselyyn netissä Vaasan kaupungin sivuilla. Aikaa on vain toukokuun loppuun eli 2. – 27.5.2012!

Aikataulusta ym. lisätietoja antavat projektipäällikkö Marketta Kujala, marketta.kujala(at)vaasa.fi tai konsulttitoimisto Sitosta arkkitehti Ilona Mansikka ilona.mansikka(at)sito.fi.

tiistai 1. toukokuuta 2012

Järkeä ja tunnetta

Molempia, järkeä ja tunnetta, oli vahvasti mukana Harri Moision (vas) Vappupuheessa tänään 1.5.2012 Vaasan Kauppatorilla.

Ellet ollut paikanpäällä kuulemassa, tai kaikenlainen muu markkinahumu ja ihmisten hulina ja pulinat estivät sinua Harria kuuntelemasta, niin käy lukemassa puhe hänen blogistaan HARRIN TURINAT

Harrissa meillä on todellakin lahjakas ajattelija ja monessa käytännön jutuissa vaikuttava valtakunnan tason poliitikko. Vaikkei hän eduskuntaan ole yltänytkään, hyvistä yrityksistä huolimatta, on hänellä tarmoa ja vaikutuskanavia viedä ajamiaan asioita eteenpäin. Hän kuuluu ehdottomasti myös Vaasaa tunnetuksi tekevien vaikuttajien kärkijoukkoon.

Lainaan tähän Harrin puheesta pari otetta, jotka erityisesti olivat tänään minun mieleeni:

”Kaikilla on oltava oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. On tarjottava kuntalaisille vaikutuskanavia saada äänensä kuuluviin myös vaalien välillä. Erityisen tärkeää tämä tulee olemaan yhdistyvien Vaasan ja Vähänkyrön kuntalaisille. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin erityisesti kuntaliitosten jälkeen.”

”Lähikuntien yhteisistä eduista ja tulevaisuudesta huolehtiminen on myös Vaasan etu. Yhteistyötä on tehtävä työssäkäyntialueen kuntien kanssa ja näin luodaan edellytyksiä myös kuntaliitoksille. Seudulliset kulttuuri-, liikunta- ja urheilupaikkahankkeet, myös seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen, logistiikka-alue ja monet muut suunnitelmat puhuvat yhteisten kuntarajojen puolesta. Emme kaipaa hallintomalleja joissa demokratia karkaa kuntalaisten käsistä.”

”Vaasan kaupunki on valmis vastaanottamaan Vaasa-Vähäkyrö liitoksen jälkeen myös laajentuvat kuntarakenteet joustavasti vastaan. Samalla on luotava edellytykset myös toimivalle kaupunginosahallinnolle ja lähidemokratialle laajentuvissa kuntarakenteissa joissa myös kielelliset näkökulmat huomioidaan.”

”Yhteiskunnan hyvinvoinnin mittari on kuinka se huolehtii kaikkein huono-osaisimmista kansalaisistaan. Vasemmiston tavoitteena on, että kaikkien oikeus palveluihin turvataan ilman syrjintää. Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehittymiseen kohti tasa-arvoista ja reilua kuntaa. Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon on demokratian ydin.”

Erittäin tärkeä ja mieleenpainuva muistutus Harrin puheessa oli myös kohta, jossa kerrottiin missä ja miten poliittisen työväen vapun historia on alkanut aikoinaan Yhdysvalloissa 1886.

Vaasalaisten SAK:n järjestöjen juhla oli kaiken kaikkiaan varmaankin taas yksi maamme suurimmista Vapputapahtumista. Torilla oli väkeä paljon. Järjestäjät, markkinakauppiaat, esiintyvät bändit, yleisö, kaikki ovat varmaan taas tyytyväisiä. Yhden tai joillakin useammankin päivän Vappu on taas vietetty. Edessä arki, työt ja monet puuhat, jotka pitää ehtiä tehdä – ennen kesää ja lomia!

Iltapäivällä tori täyttyi monenlaisesta musiikista ja sitä kuuntelevista vapunviettäjistä – ja kadut täyttyivät erilaisista autokulkueista ja niitä ihailemaan tulleista ”faneista” ym. uteliaista. Väkeä oli tullut kaukaakin sekä katsomaan, että näyttämään komeita ajopelejään.

Moottorien voimaa Kauppapuistikolla
SAK:n juhlan lippurivistöä Kuvat AN. Vappu 1.5.2012.

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...