torstai 28. marraskuuta 2013

Syyskokouksen lehdistötiedote
Lehdistötiedote

Asukasyhdistykseltä kannanottoja

Nyberg jatkaa puheenjohtajana

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry valitsi syyskokouksessaan Aimo Nybergin jatkamaan puheenjohtajana. Hallitukseen tulivat valituiksi seuraavat kymmenen jäsentä: Tuija Arina - Sundelin, Anders Boucht, Bo-Henrik Eriksson, Asko Halme, Raija Kaivola (uusi), Anttu Kankaanpää (uusi), Riitta Kankaanpää – Waltermann, Gunvor Pått, Harry Tuomi, ja Aatto Wuorenlinna.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta eli yhdistyksemme ensi vuoden toiminnan tärkeimmistä suuntaviivoista. Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 20 -vuotta. Tavoitteena on juhlistaa vuotta järjestämällä loppukesällä 6.9. Faaroksella ohjelmallinen ilta. Jos saamme aikaiseksi yhteyksiä Uumajaan, paikallisiin asukas / kansalaisjärjestöihin, niin pyrimme saamaan sieltä vieraita mukaan juhlaamme.

Syyskokouksemme laati perinteisesti myös kannanottoja: Keskustelun pohjana olivat pj:lle etukäteen jätetyt viisi kannanottoluonnosta. Keskustelua herättivät Vaasanpuistikon alun uudet liikennevalot, Palokujien kehittämishankkeet, toimiva joukkoliikenne, erityisesti yhteydet keskustasta Kivihakaan ja takaisin. Myös ikuisuus hanke, Vaasan Satamatie otettiin taas esille. Paljon esillä ollut ullakkorakentaminen, ja kaupunkikuvan tiivistäminen puhutti myös kovasti syyskokouksen osanottajia. Tästä asiasta kannanottoa ei kuitenkaan nyt syntynyt.

Asukasyhdistyksen syyskokous hyväksyi viisi kannanottoa: 

1. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa esittää kiitokset Vaasan kaupungille onnistuneesta ja hyvin hoidetusta Vaskiluodon sillan kunnostusprojektista. Itse silta on hieno ja laadukas. Myös liikennejärjestelyt, etenkin Vaskiluodosta tultaessa on tehty onnistuneesti. Myös muualla keskustassa on kehitetty paljon jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen olosuhteita, kuten Rauhankadulla, Kirkkopuistikon länsipuolen pyörätiellä (jalkakäytävä on jaettu erillisiksi, ja liikennemerkeillä osoitetuiksi jalankulku- ja pyörätieksi). Koulukadulle on saatu tarpeelliset saarekkeet rajoittamaan nopeuksia, ja parantamaan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen asemaa.

Rantakadun ja Faroksen kohdan uusista liikennevaloista on kuultu muunlaisiakin mielipiteitä. Asukasyhdistyksemme mielestä kaupunkialueella ei tule sallia kovavauhtista läpiajoliikennettä ns. vihreällä aallolla. Nyt on saatu parannettua kantakaupungin asukkaiden turvallisuutta ja autoistumisen haittoja kaupungin ydinkeskustassa ainakin hieman pienennettyä. Tästä yhdistyksemme haluaa antaa kiitokset kotikaupungillemme, päättäjille ja kaikille asiaan vaikuttaneille suunnittelijoille ja toteutuksen eri tahoille.

2. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa ilmaista tukensa kaupungin suunnitelmille selvittää nykytilannetta ja kehittää Vaasan keskustassa olevia palokujia niille kuuluvalle kaupunkikuvalliselle tasolle. Myös asukasnäkökulmia on selvitettävä ”kujakohtaisesti”, erilaiset paikalliset olosuhteet huomioiden. Yhdistyksemme haluaa korostaa jo alkaneen laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen jatkamista, ts. palokujien ”puistomaisuus” ja jalankulkijoiden / kevyenliikenteen liikkumisen helppous on tulevilla toimilla saatava paranemaan.

3. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry haluaa kiinnittää vaasalaisten huomiota Vaasan Kruununmakasiiniin. Museolautakunnan / Talotoimen / kaupungin päättäjien tulee ottaa asia käsittelyyn. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhdistyksemme esittää toiveen, että ainakin kaupunkisuunnittelussa virkamiehet voisivat päivittää sekä aikatauluttaa aiemmin tehtyjä suunnitelmiaan, ja kertoa niistä julkisuudessa, sekä järjestää myös kaikille avoimen ideakilpailun Kruununmakasiinin uusiokäytöstä. Esimerkkinä voidaan hyvin käyttää Raahen Kruununmakasiinin onnistunutta uudelleen käyttöönottoa.

4. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry on jo pitkään ajanut Vaasan Satamatien rakentamista, jotta kantakaupungin läpiajoliikenne saadaan merkittävästi vähentymään. Vaihtoehdoista parhaana olemme pitäneet Sundomin ja Vikbyn kautta rakennettavaa tietä. Hankkeen eteneminen on hidasta. Asia ei ole Vaasan kaupungin päätettävissä, vaan valtion tiehallinnon hanke, ja prosessi, jossa myös Mustasaaren kunnalla on oma roolinsa.

Yhdistyksemme esittää toiveen Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle, että Vaasan Satamatie -hanketta ajetaan ponnekkaasti eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Asia on siinäkin mielessä ajankohtainen, että kuntien nykyinen raja menee Sundominlahden pohjukassa, joka on kasvamassa umpeen melkoisella vauhdilla. Tämä sinänsä luonnollinen ja väistämätön kehityskulku edellyttää molemmilta kunnilta kykyä sopia yhteisestä suunnittelusta ja aikanaan päätettävien toimenpiteiden aikatauluista ja kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

5. Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry pitää toimivaa joukkoliikennettä hyvin tärkeänä. Kantakaupungin autoistuminen on sitä pienempää, mitä paremmin keskustaan pääsee yleisillä kulkuvälineillä. Joukkoliikenteen on toimittava myös toiseen suuntaan, eli kaupungista on päästävä sujuvasti muihin kaupunginosiin. Ja aikataulujen tulee olla kohtuulliset, niin hyvin toimivat, että yleisillä kulkuvälineillä liikkuminen on mielekästä.

Tiedottaminen aikatauluista, bussien reiteistä, muutoksista jne. on viime vuosina siirtynyt enenevässä määrin nettiin. Perinteisen ”vanhanaikaisen” tiedottamisen vähentyminen on vaikeuttanut etenkin iäkkäämmän väestön tiedonsaantia. Tämä kehitys ei ole yksinomaan positiivista.

Kaupungin kasvaessa, laajentuessa eivät bussiyhteydet aina pysy mukana. Yksi ongelmakohta, eli vaikeasti busseilla tehtävä edestakainen matka on ainakin välillä Keskusta – Kivihaka – Keskusta. Asiakaspalautetta antamalla asioihin voidaan vaikuttaa. Tässä suhteessa liikennöitsijöiden ja matkustajien intressit ovat yhteneväiset. Tiedonkulussa ei vaan saa olla puutteita. Tästä syystä yhdistyksemme korostaa ihmisläheisen asiakaspalautejärjestelmän tärkeyttä. Opiskelijoiden ja nuorison lisäksi busseja käyttävät myös sellaiset vanhemmat ihmiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään aikataulujen ja reittien valintaan matkapuhelimia ja tietokoneita.

Wilima-matkainfo aikataulupalvelu toimii kaiken kaikkiaan hyvin, kunhan asiaan ensin perehtyy. Palvelu on erinomainen näyttö osaavasta Vaasasta. Tämän nettipalvelun ohella on liikennöitsijöiden ja Matkahuollossa / Vaasan Paikallisliikenteessä ylläpidettävä jatkossakin hyvin toimivaa asiakasläheistä, henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Yksi konkreettinen parannusehdotus: Vaasan keskustasta on päästävä edestakaisin keskipäivän aikaan käymään ostoksilla Kivihaassa. Ja niin, ettei pidä samalla reissulla matkustaa ympäri Gerbytä. Esim. bussi saapuu suoraan Vaasan keskustasta Kivihakaan klo 12.00, ja paluu onnistuu takaisinpäin samalla tavalla suoralla bussilinjalla mutkittelematta muiden alueiden kautta. Useampiakin vuoroja voisi toki olla hyvä järjestää.


Näiden hyväksyttyjen kannanottojen lisäksi syyskokouksen osanottajat velvoittivat hallituksen laatimaan heti alkuvuodesta kannanoton asukaspysäköinnistä / pysäköinnistä Vaasan keskustan alueella. Asia on ajankohtainen, sillä kaupunki on juuri käynnistänyt uuden osayleiskaavan laatimisen Vaasan kantakaupungin alueelle.

Vaasassa 27.11.2013

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Pj. Aimo Nyberg


Ställningstaganden vid höstmötet 27.11.2013

1. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar framföra sitt tack till Vasa stad för det lyckade och väl slutförda Vasklot bro-projektet. Själva bron är vacker och av hög kvalitet. Också trafiklösningarna, isynnerhet för trafiken från Vasklot-hållet, är lyckade. Även på annat håll i centrum har trafikmiljön för fotgängare och lätt trafik avsevärt utvecklats, såsom på Fredsgatan och Kyrkoesplanadens västra sidas cykelväg ( trottoaren har delats upp med hjälp av trafikmärken i skilda filer för fotgängare och cyklister). Skolhusgatan har fått välbehövliga refuger för att begränsa hastigheterna och för att förbättra villkoren för fotgängare och den lätta trafiken.

Om trafikljusen vid Strandgatan och Faros har det också framförts andra åsikter. Enligt vår invånarförening skall man inte godkänna genomfartstrafik i höga farter under såkallade gröna vågor. Nu har i alla fall stadens invånares trygghet höjts och nackdelarna med den ökande bilismen åtminstone i någon mån minskat. För detta vill vår förening tacka hemstaden, beslutsfattarna och alla dem som planerat och utfört förbättringarna.

2. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar framföra sitt stöd för stadens planer att utreda nuläget och utveckla brandgatorna i Vasa centrum till en nivå som anstår deras plats i stadsbilden. Även invånarperspektivet bör undersökas, ”per enskild gränd”, med beaktande av de lokala förhållandena. Vår förening önskar betona vikten av att fortsätta den redan påbörjade planeringen och genomförandet av planerna, dvs brandgatornas ”parklikhet” och förbättrandet av fotgängarnas och den lätta trafikens trygghet. 

3. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf önskar fästa vasabornas uppmärksamhet vid Vasa kronomagasin. Museinämnden / Hussektorn / stadens beslutsfattare bör ta ärendet till behandling. Med beaktande av stadens ekonomiska situation vill vår förening framföra en önskan om att tjänstemännen, åtminstone inom stadsplaneringen, skulle uppdatera och göra en tidsplan för redan gjorda planer, att framföra dessa i offentligheten, samt att arrangera en för alla öppen idetävling om hur Kronomagasinet åter kan tas i användning.

4. Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf har länge ivrat för att Vasa hamnväg skall byggas för att kännbart minska på genomfartstrafiken i centrala Vasa. Vi anser att det bästa alternativet är att bygga en väg via Sundom och Vikby. Projektet går ytterst långsamt framåt. Ärendet kan inte ensamt genomföras av Vasa stad, utan Statens vägförvaltning och också Korsholms kommun har sina roller i processen.

Vår förening framför sin förhoppning till Vasa stad och Korsholms kommun att projektet Vasa hamnväg kraftigt drivs framåt med alla tänkbara medel. Ärendet är aktuellt också därigenom att gränsen mellan kommunerna går genom Sundomfjärden, som växer åter med avsevärd fart. Denna naturliga och oundvikliga utveckling förutsätter att de båda kommunerna förmår enas om en gemensam planering och en tidtabell för de åtgärder som med tiden måste utföras och också hur kostnaderna skall fördelas.

5. Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf anser att en fungerande kollektivtrafik är mycket viktig. Sittandet i personbil i centrum minskar ju bättre man slipper till centrum med allmänna fortskaffningsmedel. Kollektivtrafiken måste fungera också I andra riktningen, dvs. man bör slippa smidigt från staden till de övriga stadsdelarna. Och tidtabellerna bör vara skädiga, de måste fungera så bra att det är förnuftigt att resa med allmänna fortskaffningsmedel.

Uppgifter om tidtabeller, bussarnas rutter, förändringar m.m. har på senare år i en allt tilltagande grad överflyttats till nätet. Det att det traditionella “gammalmodiga” sättet har minskat har försvårat framför allt den äldre befolkningens möjligheter att få information. Allt det här är inte bara positiv.

Då staden växer och bredar ut sig följer bussförbindelserna inte alltid med. Ett problem är åtminstone tur- och returresan Centrum – Stenhaga – Centrum vilken är svår att göra med bussar. Genom att ge kundrespons kan man påverka ärendena. I detta avseende sammanfaller trafikanternas och resenärernas intressen. Det får bara inte finnas brister i informationsflödet.

Av den här orsaken betonar vår förening vikten av ett människonärä kundresponssystem. Förutom studerande och ungdom används bussarna också av sådana äldre människor, vilka inte är vana att använda mobiltelefoner och datorer vid valet av tidtabeller och rutter.

Wilima-reseinfo tidtabelltjänst fungerar allt som allt bra, om man först redar ut hur systemet fungerar. Systemet är ett ypperligt bevis på ett kunnande Vasa. Vid sidan av den här nättjänsten bör trafikanterna och vid Matkahuolto / Vasa Lokaltrafik upprätthålla också I fortsättningen en väl fungerande kundnärä, personlig kundtjänst.

Ett konkret förbättringsförslag: Från Vasa centrum bör man mitt på dagen kunna åka fram och tillbaka till Stenhaga för uppköp. Och på ett sådant sätt att man inte på vägen måste åka runtom i Gerby. Bussen kunde starta från Vasa centrum och vara framme i Stenhaga kl 12.00 och sen tillbaka också, alltså till och från centrum utan omvägar. Naturligtvis vore det ännu bättre med flera dagliga turer.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...