maanantai 1. lokakuuta 2012

Muistutus VAASAN SATAMA asemakaavan muutosehdotukseenYllä oleva yhdistyksemme logo blogikirjoitusten alussa kertoo siitä, että seuraava teksti on asukasyhdistyksemme virallinen lausunto, eli sen on hyväksynyt yhdistyksemme hallitus, eikä kyse siis ole vain tätä blogia ylläpitävän puheenjohtajan omasta kirjoituksesta.

Vaasan kaupunginhallitukselle
Vaasan kaupungin kaavoitus
PL 3
65101 Vaasa

Muistutus asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen ehdotukseen, koskien 12. kaupunginosan satama-aluetta, energiahuollon aluetta, venesatamaa, vesialuetta, liikennealuetta, katu- ja puistoalueita, 13. kaupunginosan satama-aluetta, rautatiealuetta, varastorakennusten aluetta, katu- ja puistoalueita sekä 14. kaupunginosan liikerakennusten korttelialuetta, huvipuistoaluetta, pysäköimisaluetta ja katualueita (Vaasan satama)

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry.
Asukasyhdistyksemme hallitus on kokouksessaan 1.10.2012 ottanut seuraavan kannan:

Vaskiluodon alue kokonaisuudessaan on ollut yhdistyksemme tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita. Nyt käsittelyssä oleva alue on koko kaupungin, yritystoiminnan, energia- ym. teollisuuden kannalta, ja myös vaasalaisten asukkaiden näkökulmasta oleellisen tärkeää aluetta. Kohteena oleva rajattu alue Vaskiluodosta koskee Vaasan satamaan liittyvien toimintojen kehittämistä. Näiltä osin nyt julkisesti esillä olevat asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus on valmisteltu erittäin huolella, ja tavalla, jota voi pitää esimerkillisenä. Suunnitteluprosessi on edennyt määrätietoisesti, ja avoimesti kaikkia asianomaisia tahoja kuullen ja näkökantoja huomioiden. Myös asukasyhdistyksemme on saanut olla osallisena alusta alkaen seminaareissa, sekä mielipiteiden lausujana.

Vaskiluodon aluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa on yhdistyksemme korostanut aikaisemmin, ja haluaa edelleenkin korostaa alueen muodostuvan kahdesta toistensa kontrastina toimivasta osasta; voimakkaasti rakennettavasta satama- teollisuus- ym. -alueista ja toisaalta muusta osasta Vaskiluotoa, veneily- ym. virkistysalueineen, joista kantakaupungin asukkaiden lähivirkistysalueena toimiva metsä nykyisen kokoisena on korvaamattoman tärkeä, ja siis säilytettävä sellaisenaan tulevassa kaavoituksessa.

Lainvoimaisen Vaasan yleiskaava 2030 astuessa aikanaan voimaan, Vaskiluodon kaavoitusta jatkettaneen nyt käsittelyssä olevaa satama-aluetta täydentävillä asemakaavoilla. Koska Vaskiluodon aluetta on mielestämme osattava ajatella kokonaisuutena, kirjaamme tähän muistutuksemme perään myös mielipiteitämme koko Vaskiluodon alueen tulevaisuudesta.

VKA ry:n muistutus Vaasan sataman asemakaavasta

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa alueella tehokkaan ja toimivan satama- ja teollisuusalueen rakentamisen. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää turvata Vaasan sataman pysyminen valtakunnallisena ja myös EU- tasoisena kansainvälisenä satamana. Seuraavien muistutusten mukaisesti korjattuna kannatamme ko. Vaasan satama-asemakaavan eteenpäin viemistä.

• Liikennejärjestelyt: Suunnitelmiin piirretty kiertoliittymä ”haukkaa” pienen palan Vaskiluodon metsäalueesta. Onko liikenneympyrä välttämätön, jotta sataman ja mm. Vaskiluodon Voiman tulevat raskaanliikenteen kuljetukset saadaan sujumaan? On tärkeää varautua ohjaamaan liikennettä tulevaisuudessa Vaskiluodosta Sundomin suuntaan, ja sieltä kaupungin ulkopuolisille valtateille ja myös aikanaan lentokentän lähelle valmistuvalle logistiikkakeskukselle (Vaasan Satamatie hanke). Esitämme, että kiertoliittymän tarvetta Reininkadun ja Sinisen tien kulmassa arvioidaan vielä, rata-alueen kanssa kohta on vaikea, mutta saataisi olla mahdollista selviytyä myös ilman kiertoliittymää, ja silloin metsäalue säilyy kokonaan virkistysalueena (V).

• Samaan tapaan, maantiekuljetusten lisäksi, on pystyttävä varautumaan nykyisen rautatien jatkamiseen Sundomiin, Myrgrundin ja tulevan logistiikkakeskuksen kautta eteenpäin maailmalle. Rautatie Vaskiluodon ja kaupungin keskustan, Vaasan rautatieaseman välillä ei ole tänä päivänä asianmukaisessa kunnossa. Teollisuuden tarpeet ovat keskeiset, mutta myös henkilöliikenne, eli juna-laiva yhteydet ovat toivottavasti mahdollisia tulevaisuudessa. Sähköistetyn raideliikenteen pysäkki, asema, satama-alueella on toivottavasti tulevaisuudessa totta.

• Alueella olevaa vanhaa rakennuskantaa säästetään ja suojellaan. Oleellista on löytää näille kohteille käyttötarkoitukset, jotta ne eivät ilman käyttöä jäisi itsekseen rapistumaan ja lopulta vaaraan tulla puretuiksi ”turhina” muistoina menneiltä ajoilta. Asumista, ainakin uusien asuntojen rakentamista liian lähellä öljysäiliöitä säädellään tiukasti. On selvitettävä, mitä toimintaa alueella olevissa säilytettävissä ja suojeltavissa kohteissa voi olla. Asuttuina tai säännöllisessä toiminnassa olevina kerho- tai taidetiloina rakennukset ylläpitävät alueen perinteitä monipuolisena ja elävänä.

VKA ry:n mielipiteitä koko Vaskiluodon tulevasta kaavoituksesta:

Asuntoja Vaskiluotoon: Valtuuston hyväksymän, mutta vielä vahvistamattoman (tilanne 1.10.2012) Vaasan yleiskaavan 2030 mukaan Vaskiluotoon on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa uusia asuntoja jopa 1600 asukkaalle. Asukasyhdistyksemme on vastustanut ehdotettuja asuntoalueita nykyiselle leirintäalueelle ja Niemeläntien varteen eli nykyiseen Vaskiluodon metsään. Mielestämme Vaskiluoto on aivan väärä kasvusuunta asutukselle. Vaskiluoto on virkistys-, huvittelu- ja liikunta-alue. Sinne sopivaa teollisuutta/ yritystoimintaa siellä voinee tulevaisuudessa olla nykyistä enemmänkin, - ja ehkä pieni määrä uusia asuntojakin, ensisijaisesti nykyisiä asuinalueita täydentäen.

Jos asuntoalueita Vaskiluotoon päätetään kaavoittaa, niin haluamme esittää asuntorakentamiselle vaihtoehtoisia kohteita. Jos kaavoitus etenee siten, että tälle nyt muistutusten kohteena olevan alueen lähelle ei kaavoiteta lainkaan asuntotuotantoa, niin havainne kuvistakin näkyvä ”uusi massiivinen tulevaisuuden satama- ja teollisuusalue” toteutuessaan voi luoda paineita rakentaa asuntoja koko Vaskiluodon alueelle. Myrgrundin kaavoituksen eteneminen kenties ratkaisee tilanteen, mutta vaarassa tulevat olemaan myös Vaskiluodon metsä, ja ulkoilu- ja virkistysalueet kaiken kaikkiaan.

Esitämme, että Vaskiluodossa teollisuudelle, varastoille ja rekkaliikenteelle nyt varatuista alueista kaavoitetaan jokin osa-alue myös asuntokäyttöön, kerros- ja rivitalotonteiksi. Sundominlahden tulevan, välttämättömästi edessä olevan ruoppauksen yhteydessä uutta täyttömaa-aluetta syntynee etelärannalle. Teollisuuden sijaan asuntorakentamista puoltavat merellinen, etelään suuntautuvat näkymät, viheralueiden ja luonnon läheisyys, sekä hyvät liikenneyhteydet keskustaan. Myös pohjoiselle puolelle, vanhan Sokeritehtaan asuinalueen jatkeeksi, osittain nykyisten rekkaterminaalien ja varastojen alueelle on mahdollista tehdä asuntoalue. Tälle ja etelärannan täyttömaalle saadaan hyvin tehtyä esim. 2 – 5 kerroksisia rivi- ja kerrostaloja. Tuomalla asuntorakentaminen satama-aluetta täydentävien toimintojen, uudenlaisten palveluiden, kehittyvien yritystoimintojen joukkoon, saadaan syntymään ”Vaskiluodon mittoihin” sopeutuva kehityksen kulku. Kaavoituksella ohjataan kaikkea alueen käyttöä ja rakentamista, myös asuntorakentamista on uskallettava kaavoittaa niillekin alueille, jotka eivät ole kaupungin omistuksessa, ja siis myytävissä rakennusfirmoille. Näin tehtäessä asuntotuotantoa ei ole tarpeen missään vaiheessa kaavoittaa nykyiselle leirinta-alueelle (osittain liian vähän merenpinnan yläpuolella olevaan niemenkärkeen), eikä myöskään Niemeläntien varteen eli Vaskiluodon metsään.

Tällainen uusi Vaskiluoto syntyy pidemmällä aikavälillä, ja mahdollisesti suuremmassa määrin vasta kun öljysatama-alue on tullut käyttöikänsä päähän. Nyt esillä olevan kaavaehdotuksen kuvissa ideoidut teollisuuden investoinnit ja varastoalueiden varaukset saattavat osoittautua ylimitoitetuiksi, varsinkin jos ja kun logistiikkakeskus toteutuu lentokentän lähelle.

Vaasassa 1.10.2012
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf
Aimo Nyberg, puheenjohtaja Meta Sahlström, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...