maanantai 22. syyskuuta 2014

Sanotaan EI ns. 0-vaihtoehdolle


Kuva: Kari Hallantien vanhojen diakuvien sarjasta. Skannaus AN.

Tämä mielenkiintoinen kuva Vaskiluodon sillan rakentamisesta on oiva dokumentti siitä miten ympäröivä maailmamme muuttuu vuosikymmenten saatossa.

Kuva netistä sivulta www.vaasa.fi (4.4.2012).

Kaksi ja puoli vuotta sitten Vaskiluodon sillan saneeraustyöt olivat tässä pisteessä.

Kuva: AN. Vaskiluodon sillan liikennevaloissa 7.8. 2013.

Siltasaneeraus sai suurta huomiota valtakunnallisestikin kun kohde, eli Vaskiluodon silta ja Sininen Tie, palkittiin vuoden 2014 kuntatekniikan palkinnolla.


Nyt tarvitaan uusi askel eteenpäin! 

Vaasan satamatie Vaskiluodon satamasta Sundomin kautta Vaasaa ympäröiville valtateille on aivan välttämätön tiehanke, jotta läpiajoliikennettä Vaasan ydinkeskustassa voidaan vähentää tulevaisuudessa.

Vaasan Vaskiluodon satamaan ja satamasta pois, (teollisuusalueilta ym. terminaaleilta) ajetaan nykyään pääasiassa Vaskiluodon siltaa pitkin Vaasanpuistikolle, siis aivan torin laitaa pitkin, ja edelleen kaupungista ulos johtaville etelään ja pohjoiseen meneville moottoriteille.

Vaskiluodosta pääsee toki jo nykyään ulos, pois kaupungista, myös Sundomin kylän läpi menevää tietä pitkin. Tie on mutkitteleva, kapea, ja ilman muuta tämän tien varrella asuvien kannalta huono ratkaisu nykyistä suuremmalle raskaalle rekkaliikenteelle.

Ratkaisuksi tarvitaan uusi Vaasan satamatie. Tievaihtoehtoja on ollut esillä useitakin, jo muutaman vuoden ajan.

Ely-keskus on nyt käynnistänyt uuden vaiheen tiehankkeen eteenpäin viemiseksi. Tiistaina 23.9. asiasta järjestetään infotilaisuus Sulvan koululla.

Laitan tähän loppuun lainauksen Ely-keskuksen tiedotteesta 25.8.2014. Tekstissä mainitaan ns. 0-vaihtoehto, jossa sataman liikenne jatkossakin kulkisi Vaasan keskustan läpi. Tästäkin siis kuultaneen lisää huomisessa tilaisuudessa. Vaasan kantakaupungin asukkaiden kannalta tämä vaihtoehto kuulostaa tosi tylyltä kohtelulta, ja periksi antamiselta, luovuttamiselta nykyhetken vaikeisiin taloudellisiin olosuhteisiin vedoten.

On sitä ennenkin uskottu tulevaisuuteen ja jaksettu ajaa suuriakin hankkeita eteenpäin!

Lainaus: Vaasan satamatiestä tehdään ympäristövaikutusten arviointi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) Vaasan satamatiestä välillä Vaskiluoto–Vähäkyröntie. Työ on jatkoa vuonna 2010 valmistuneelle pääsuuntaselvitykselle, jossa tien sijaintivaihtoehtoja selvitettiin alustavasti.

Yhteys Vaasan satamaan Vaskiluotoon on Vaasanseudun logistiikkajärjestelmän kehittämisen merkittävä painopiste. Tieyhteys satamaan kulkee nykyään Vaasan keskustan läpi ja raskas liikenne aiheuttaa haittaa asutukselle ja ruuhkauttaa katuverkkoa. Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ovat toteuttamassa uutta logistiikka-aluetta lentokentän itäpuolelle. Tavoitteena on tarjota erityisesti logistiikka-alan yrityksille ja toiminnoille alue, joka kytkeytyisi hyvin eri kuljetusmuotojen infrastruktuuriin. Logistiikka-alue on valtateiden 3 ja 8, lentokentän ja rautatien läheisyydessä, ja tulevaisuudessa valtatien 8 mahdollisen uuden linjauksen tuntumassa. Sataman kehittämisen kannalta on myös tärkeää varmistaa, että Vaskiluotoon on rautatieyhteys, joka mahdollistaa nykyistä suuremmat kuljetusmäärät turvallisesti.

Laadittava Vaasan satamatien ympäristövaikutusten arviointi perustuu lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista ja Liikenneviraston ohjeistukseen, kun kyseessä on merkittävä uusi tieyhteys. YVA-menettelyn tavoitteena on selvittää uuden tieyhteyden edellytykset ja vaikutukset sekä esittää, miten yhteyttä tulisi kehittää. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään edellisen suunnitteluvaiheen aikana muodostuneille vaihtoehdoille. YVA-menettelyn aikana voi tulla esiin myös uusia arvioitavia vaihtoehtoja esimerkiksi sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun ansiosta. Arvioinnin kohteena on myös nykytila, ns. 0-vaihtoehto, jossa sataman liikenne jatkossakin kulkisi Vaasan keskustan läpi. Arvioitaville vaihtoehdoille laaditaan alustavat suunnitelmat, joissa teiden linjaukset ja liittymäjärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet mitoitetaan ja yhteysjärjestelyjen vaatimat maa-alueet määritellään mm. maankäytön suunnittelun lähtökohdiksi.

Vaasan satamatien kehittäminen on osa kansainvälistä The Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kestävälle kuljetusjärjestelmälle asetetut ympäristölliset ja taloudelliset vaatimukset. Midway Alignment -hanke on saanut rahoituksen kunnallisilta, seudullisilta ja kansallisilta rahoittajilta Suomessa ja Ruotsissa, yksityisiltä yrityksiltä sekä EU:n TEN-T-rahastosta.

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua työhön. YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta sekä sidosryhmille suunnatut työpajat. Hankkeesta tiedotetaan alueen lehdissä ja myöhemmin avattavilla hankkeen internetsivuilla.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa kuvataan, miten arviointi tullaan tekemään. Ohjelma asetetaan nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Arviointiohjelman valmistumisesta ja sen nähtäville asettamista kuulutetaan.

Lisätietoja:
• Investointipäällikkö Ari Perttu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 745
• Jari Mannila, Ramboll Finland Oy, puh. 040 550 5751

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...