perjantai 20. huhtikuuta 2018

Ollaan provosoitumatta

Ei tietenkään pidä provosoitua, kun asukasyhdistyksistä esitetään lehdessä Tekstaten-palstalla vääristeleviä väitteitä. Vuoropuhelu olisi nyt tarpeen, ihan kasvotusten. Sitä odotellessa käyn läpi omia ajatuksiani. Esitän asukasyhdistystoiminnan perusteita, oikein ”pidemmän kaavan kautta”.

Asukasyhdistyksen rooli 

Lue tämä, ja ajattele itse asiaa.

Luet nyt asukasyhdistyksen blogia, siis Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n nettijulkaisua. Allekirjoittanut toimii ylläpitäjänä, mutta tällä sivulla on kirjoituksia ja kuvia aina silloin tällöin muiltakin. Kirjoittajat ovat esiintyneet omilla nimillään. Jos nimimerkkiä halutaan käyttää, on oikea henkilöllisyys oltava ylläpidosta vastaavan tiedossa.

Nyt asiaan.

Miksi pitää selventää, mikä on asukasyhdistyksen rooli? 

Toimivilla yhdistyksillä, tavoitteitaan ajavilla asukasyhdistyksilläkin, on tarve saada äänensä kuuluviin. Haluamme vaikuttaa Vaasan ja vaasalaisten hyvän elämän puolesta, tämän päivän, sekä onnellisen tulevaisuuden puolesta.

Asianosallisten kuuleminen, oman asuinympäristönsä asioista, on Suomen lakeihin kirjattu. Yhdyskuntasuunnittelusta vastaavat virkamiehet sanovat suoraan olevansa kiitollisia saamistaan asiallista mielipiteistä, ehdotuksista, kannanotoista, jotta eri tahojen kokemukset olemassa olevasta, ja unelmat tulevasta rakennetusta ympäristöstä, saadaan hyödynnetyksi päätöksentekijöiden käyttöön.

Somesta on hyötyä ja haittaa

Sosiaalinen media on noussut merkittävään asemaan siinä, miten ihmiset ympäröivää todellisuutta tänä päivänä kokevat. Ja nimenomaan vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa.

Blogit ovat osa somea, - tätäkin sivustoa on ylläpidetty jo vuodesta 2011. Asialinjalla on haluttu olla, avoimia kaikkiin suuntiin. Vaasa ennen ja nyt Vasa förr och ny -sivuston seuraajien määrä ei ole valtaisa, ajoittain toki ihan hyvä.

On aivan selvää, että lehtiin ym. mediaan emme saa näkemyksiämme julki kuin äärimmäisen harvoin. Todellisuus tässä mielessä on aivan toista kuin vielä muutama vuosi sitten.

Uusien laitteiden, ohjelmistojen myötä on syntynyt ja syntyy koko ajan yhteydenpitoverkostoja, mahdollisuuksia tapahtumien mainontaan, ja valitettavasti myös ongelmaksi asti epäasiallisen propagandan levittämisen ym. vihanpidon muotoihin.

Ennakkosensuuria ei enää ole, onneksi. Näin haluan edelleen sanoa. Tiedonvälitys, ihmisten välinen vuoropuhelu on aivan uudella tasolla. Tällaista ei kait ole ollut koskaan ihmiskunnan historian saatossa. Kasvaminen vastuuseen, toisia arvostavat käytöstavat, saavat toivottavasti voiton tässä nettimaailman ennennäkemättömän vapauden huumassa.

On kuitenkin muistettava, tunnustettava, että laikki kirjoittelu somessa, blogikirjoituksetkaan, eivät välttämättä aina ole VJ:n eli vastuullisen journalismin sääntöjen mukaisia. Osaamisessa, voimavaroissa ja ilman muuta myös asenteissa on ongelmia.

Viime aikoina on noussut vahvasti esiin etenkin päivittäislehdistön piirissä halu korostaa, että heidän toimittamansa julkaisut ovat luotettavan tiedon lähteitä. Asioita taustoitetaan, eri näkökantoja tuodaan esille, ja myös mahdollisesti tehdyt virheelliset uutisoinnit, väärät tiedot oikaistaan mahdollisimman pian.

Entä miten on näissä somekanavissa? VJ:n tunnusta ei näille saada, - ainakaan minulla ei ole tiedossani, että olisi haettukaan.

Useimmat blogit ovat johonkin pieneen elämän osa-alueeseen, teemaan keskittyviä, joskus jopa niitä markkinoivia, avoimestikin kaupallisia sivustoja. Sitten on harrastuksiin, yhdessä tekemiseen liittyviä somen yhteisöjä, sivustoja, jossa käydään hyvinkin eritasoista vuoropuhelua.

2000-luvulla avautunut uusi maailma on aivan toinen kuin useimpien meidän kokema lapsuus, nuoruus ja työssäoloaikakin. Valtaisat uudet mahdollisuudet ovat edessämme jokapäiväisessä elämässämme, ja lähes olemattomin kustannuksin.

Alustoja tuoda omaa sanomaansa esille, jakaa materiaalia, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, on vuosi vuodelta aina vaan enemmän. Oikeat ja väärät tiedot, perustellut faktat, tahalliset valheet, kuten myös kiireessä tehdyt puutteelliset, yksipuoliset näkemykset, kaikki ne kilpailevat bittiavaruudessa pääsystä digitaalisten laitteiden kautta yksilöiden tietoisuuteen, ajatuksiimme ja vaikuttamaan tunteiden kautta toimintaamme.

Tämä Vaasa ennen ja nyt -blogi edustaa myös taustayhteisönsä agendaa. Tämä blogi on asukkaiden asialla. Siis niiden toimesta, jotka ovat yhdistyksessämme mukana, ja heidän näkemystensä mukaisesti. Toimimme yhdistyksemme sääntöjä noudattaen, osana suurta vapaaehtoistyötä tekevien kansalasijärjestöjen monenkirjavaa joukkoa. Koemme olevamme tärkeä osa perinteistä suomalaista demokraattista järjestelmää.

Kokonaisuutta ei pidä unohtaa

Esitän tässä oman näkemykseni viidestä eri tasoina toimivasta yhteiskunnallisesta toimintakentästä.

 1. Päätösten tekeminen, ja niistä vastuun kantaminen, kuuluu Suomessa, kuten länsimaisessa demokratiassa muuallakin, poliittisille toimijoille eri tasoilla, eli paikallistasolta EU:hun asti. Tämä edustuksellinen demokratia toimii meillä vakiintunein muodoin, ja on parhaimmillaan yhteisten asioiden hoitamista. Huonosti hoidettuna se näkyy vain henkilökohtaisena tai puolueen, joskus myös yksipuolisena alueellisena etujen ajamisena.

2. Virkamiehet, päätöksiä valmistelevat asiantuntijat ovat työhönsä palkattuja oman osaamisalueensa, kuten hallinnon, lainsäädännön, talouden, kaavoituksen, rakennetun ja henkisen ympäristön, infrastruktuurin, sosiaali- ja terveyspuolen, koulutuksen ym. pitkäaikaisen kehityksen tuntijoita, nykytilan hallitsevia, ja tulevaisuuden ratkaisujen näkijöitä. Päätöksenteon ulkopuolisina he ovat parhaimmillaan puolueettomia, toki yhteisöönsä tavoitteisiin sitoutuneita. Heidän tulee kyetä laajaan yhteistyöhön, vuorovaikutukseen kaikkien tahojen kanssa.

3. Vastuullisen journalismiin sitoutunut media, ns. vallan vahtikoirat. Tähän kuuluu länsimaisessa demokratiassa vapaa, toimintakykyinen lehdistä, printti ja media, kaikki muutkin tiedotusvälineet, siis sekä verorahoitteinen eduskunnan hallinnoima YLE, että monet kaupalliset toimijat. Puolueisiin, aatteisiin tai esim. uskonnollisiin taustoihin sitoutuneet lehdet ym. lasketaan usein kuuluvaksi tähän tasoon, vaikka minun mielestäni ne voitaisiin luokitella myös neljänteen kategoriaan.

4. Omaa agendaansa ajavat toimijat, ei voittoa tavoittelevat, suuremmat ja pienemmät yhteisöt, yhdistykset, yhteisöt, ja nykyään yhä enemmän myös vapaamuotoiset kertaluontaiset ns. yhden asian liikkeet. Näissä kaikissa toimitaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden puolesta, omien sääntöjen ja voimassa olevien lakien edellyttämällä tavalla. Toteutuksesta vastaa valittu johtoryhmä, joka on aina vaihdettavissa vuosittaisissa kokouksissa. Parhaimmillaan tämä toiminta on yhteistyökykyistä, vastuullista, inhimillistä kanssakäymistä toinen toistemme kanssa.

Omaa agendaansa ajavat myös kaupalliset, voittoa tavoittelevat suur- ja pienyritykset, yritysmaailma kaiken kaikkiaan. Omistajiensa varallisuuden kasvattaminen on kaiken perusta, joka toteutuu, kun onnistutaan markkinatalouden pelisääntöjen mukaisesti löytämään kysyntää omalle tarjonnalle, tuotteille ja palveluille. Yrityksen toiminta-ajatus, omat periaatteet, oma agenda saadaan nykymaailmassa parhaiten läpi, kun toimitaan yhteistyössä koko muun yhteiskunnan ja maailman kanssa.

On selvää, että yhteiskuntamme, ja koko maailmamme on erilaisten intressien kilpakenttä. Tätä pidetään toimivana mallina, ja itse asiassa uudistamisen, eteenpäin menon takeena.

5. 2000-luvulla kehittyneet somen ilmiöt, eli digitaalisuuden voittokulun myötä syntyneet toimintaympäristöt. Niiden jatkuva monipuolistuminen on luonut epävarmuutta ja epäyhtenäisyyttä, ja aiheuttaa suurta epäluottamusta siihen mihin enää voi luottaa. Vaikka hyvin suuri osa blogeista, fb-ryhmistä jne. on asiallisia, on joukossa toimijoita, ryhmiä, joiden sisällä esiintyy epämääräinen ns. trollien ym. valheellisten viestien levittäjien joukko. Mihin tämä kaikki vielä onkaan menossa, sitä on vaikea ennustaa.

Maailmalla lait ja mm. tietosuojakäytännöt vaihtelevat. EU:ssa ollaan ottamassa tiukempia otteita, mutta onnistutaanko tässä?


Haluan toivoa, että tätä asukasyhdistyksemme blogia seuraavat, myös satunnaisesti lukevat, esim. juuri tätä kirjoitusta nyt lukeva vaasalainen tai mistä päin tahansa oleva, luokittelee blogimme neljänteen toimintakenttään, omaa agendaansa ajaviin toimijoihin.

Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että etsimme ja löydämme erilaisiakin mielipiteitä, ja sitten päädymme olemaan jotain mieltä. Valitsemme keinot eteenpäin pääsemiseksi, ja tartumme päättäväisesti asian vaatimiin tehtäviin.

Me emme ole päättäjiä, se on kait itsestäänselvyys.

Me emme ole virkavastuulla toimivia, eikä asioihin perehtyminen ole meille aina kovin helppoa.

Me emme ole myöskään kaikkien puolella, (jopa eri alueilla asuvien asukkaiden intressit voivat olla, ja ovat usein ristiriidassa). Tiedämme, ja ymmärrämme sen, että monet ovat eri mieltä kuin me.

Emme ole puolueettomia (sen jälkeen kun kantamme on yhdessä sovittu).

Olemme toivon mukaan kuitenkin aina yhteistyöhaluisia, kykeneviä vuorovaikutukseen kaikkien kanssa tasavertaisessa hengessä. Ja jos olemme jossain asiassa tehneet virhearvion, asia voidaan ottaa aina uudelleen arvioitavaksi. Päätökset tehdään aina tässä ja nyt, niiden toimesta, jotka kokouksissa ovat läsnä.

Yhdistyksemme on avoin kaikille halukkaille. Tervetuloa mukaan! Joukkoomme kuuluu tänäkin päivänä myös muutamia, jotka eivät asu Kantakaupungin, Vöyrinkaupungin tai Vaskiluodon alueilla. Muutama ei edes Vaasassa (entisiä vaasalaisia, jotka edelleen maksavat jäsenmaksunsa, eli 10 € vuodessa).

Liittyminen asukasyhdistykseemme onnistuu ottamalla yhteyttä hallituksemme jäseneen, sihteeriin tai keneen tahansa meistä nykyisistä hallituksen jäsenistä.

Katso lisää VKA ry:n virallisilta sivuilta
http://vkaicv.nettisivu.org/


Jaa sinäkin kirjoituksiasi, kuviasi!
Tänne allekirjoittaneen ylläpitämälle yhdistyksemme blogille voit myös sinä lähettää kirjoituksia tai kuvia. Esim. vuodenaikoihin ym. teemoihin liittyviä tunnelmia Vaasasta.Kuvat: AN. 19.4.2018. Kevät on jo pitkällä. Koulun pihalta löytyy oppilaiden lennokkkeina pois heittämiä monisteita, ja aurinkoisimmilla paikoilla seinustan vieressä alkaa jo vihertää.

Kuvituskuvat ja teksti: Aimo Nyberg
aimonyberg(at)gmail.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...