torstai 10. marraskuuta 2011

Må ett grönt och hållbart Vasa vara vårt levande museum


Den här artikeln är tidigare publicerad i Vasabladet.

För en tid sedan framfördes i denna tidnings spalter iden att grunda ett museum för industribyggnaderna här i Vasa. Ett eventuellt Guggenheimmuseum är på förslag till Helsingfors- vår tid skriker efter wau-arkitektur. Även detta har kommentarats på ledarspalten. I framtiden bör den museala funktionen inte reduceras till att vara enbart en utställningsplats utan ett forum för ökad växelverkan. De bör vara mötesplatser och vardagsrum för oss människor. I samma anda kan stadmiljön skapas. I Vasa har vår stadsplanering arbetat målmedvetet och dess resultat kan av den invigna betraktas som en ‘wau-stadsplanering’.

Vår stad består inte enbart av sitt industriella förflutna, utan har sedermera utvecklats till en stad med nordens största moderna industriella energikluster. Energilösningar och miljöfaktorer är, som jag ser det, starkt sammanlänkade till en hållbar helhet. Detta kan betraktas som utgångspunkt även för all hållbar stads- och miljöplanering. I stället för att inskränka oss till tanken på enbart ett industrimuseum, skulle vi alltså kunna utveckla en större helhet, den levande stadsmiljön.

Setterbergs Vasa blev höjdpunkten för den långa historiska trästadsutveckling, som skedde i Finland strax före industrialismens inmarch i slutet av 1800-talet. Den stadsplanen skapade riktlinjer även för det hållbara och naturnära nutida Vasa. Den forna stadsplanen förpliktar och erbjuder ett unikt och enastående utgångsläge, blott vi månar om dess fortsatta utveckling.

Kulturmiljön består av mänsklig planering och byggnation i ett geografiskt koncept. Den är ett resultat av den lokala utvecklingen, av vår gemensamma historia, av våra värden och val under olika tidsepoker. Den byggda kulturmiljön bör enligt moderna mått även fylla hållbarhetskriterier. Me det avses den byggda miljöns relation till landskapet, dess topografi och ekologi. Till syvende och sist måste vi sträva till att kultur och natur på bästa möjliga sätt bör få samverka.

När man planerar ett samhälle måste man kunna kombinera alla olika aspekter, det ekologiska, estetiska, tekniska och ekonomiska till en fungerande helhet. Begreppet miljökultur ger oss ett gott avstamp i processen när vi skall bedöma de miljökonsek¬venser våra val och värderingar resulterar i. En hållbar stadutvecklingen kan inte längre betraktas som ett val utan en nödvändighet. Gällande lagstiftning förutsätter också att vi måste förbereda oss på klimatförändringen och vad den medför av extrema vädervariatio¬ner. En välmående produktiv urban natur tolererar bättre den miljöpåverkan mänskan förorsakar. Vår egen stadsplanering har redan länge arbetat på denna linje. Stadens nya generalplan (2030) har hållits i ett professionellt grepp. Vasa har föregått som ett gott exempel och föranlett professionella besök från olika städer.

Gerby var det första bostadssområdet i Finland, som planerades och byggdes på ett miljömässigt hållbart sätt på 1980-talet. Man stödde sig på landskapssturkturteorin under planeringen. Teorin utgår från att vattnets kretslopp bibehålls i den byggda miljön som ett stöd för naturens egna processer. Naturen och den byggda miljön kommer då att bilda en harmonisk och hållbar miljö. Detta har gynnat bade ekologi och kommunalteknik.

Samhället är en helhet, som oftast vuxit fram som ett svar på diverse impulser och behov, dock mer sällan planerat som en fungerande helhet. Den hållbara utvecklingen förutsätter ett betydligt mer holistiskt och målmedvetet planeringsgrepp. Att utveckla staden som helhet framöver innebär en uppriktig satsning på dess imago, framtidsvisioner och invånarnas välbefinnande. Det gröna och naturnära stadslandskapet i Vasa kan ha ett attraktionsvärde och synliggöra den tidsenliga stadsuvecklingens ide. Vasa skall vara en stad där man både lever och upplever, förstår sig på och lär sig av stadsmiljön, där det hållbara stadslandskapet blir en självklar del av vardagen. Är inte detta vår utmaning!

En av våra förnämsta internationella sakkännare inom området, Herbet Dreiseitl, har vid sitt besök som gästföreläsare i Vasa yrkeshögskola konstaterat, att Vasa har alla förutsättningar att fortsättningsvis driva staden i en för den gynnsam och miljömässigt hållbar riktning www.dreiseitl.de/ .

Vasa måste skapa sin egna innovativa lösning på wau världen och fortsätta vidare på den väg som vi så framgångsrikt påbörjat. Att beakta miljön som helhet är vårt viktigaste ansvar framöver. Må ett grönt och hållbart Vasa vara vårt levande museum i dess vidaste bemärkelse!

Vesa-Matti Honkanen, arkitekt, lektor i miljöplanering vid Vasa yrkeshögskola.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LUITKO JO TÄMÄN?

Patsasprojekti on ja pysyy osana sivustoa

  LUETTELO JA LINKKILISTA VAASAN PATSAITA, MUISTOMERKKEJÄ JA MUISTOLAATTOJA     Sivusto Rojekti X = löytyy netistä osoitteesta htt...