TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
torstai 9. maaliskuuta 2017

Satamatien YVAsta mielipide


Asukasyhdistyksemme kannanotto Vaasan satamatien ympäristövaikutusten arvioinnista on lähetetty eteenpäin.

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Dn:ro EPOELY/36/07.04/2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,

PL 77, 67101 Kokkola


Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n/ Invånarföreningen för centrala Vasa ICV rf

MIELIPIDE

VAASAN SATAMATIEN YVA, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Erilaisia tieyhteysvaihtoehtoja Vaasan Satamatien linjauksiksi on jo esiselvityksissä ennen YVA- menettelyä hankkeesta vastaavien/ konsulttien toimesta tutkittu runsaasti, ja useita on selvitysten johdosta matkan varrella myös hylätty. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu yhteystarve Vaasan satamasta valtatie 8:lle. Vaasan kokonaisyleiskaavassa on tieyhteyden alku Sundomin kohdalla huomioitu.

YVA arviointiohjelmavaiheessa kerrotaan mitä selvityksiä aiotaan tehdä, ja kysytään laajasti mielipiteitä siitä ovatko ne riittäviä ja oikein kohdennettuja. Tutkittavat vaihtoehdot esitellään.

VKA -yhdistys on aiemmassa vaiheessa joitakin vuosia sitten mielipiteessään ottanut alustavaa kantaa jo arviointiohjelman vaihtoehtoihinkin ja arvellut Sundominlahtea kiertävää vaihtoehtoa parhaaksi silloin esitetyistä. Selostukseen on otettu uusia vaihtoehtoja. Yhdistys on nyt tarkastellut asiaa selvitettyjen ympäristövaikutusten näkökulmasta tarkemmin, kun on saatu YVA:n varsinainen selvitysmateriaali.

Usea yhdistyksen jäsen osallistui YVA- selostuksen esittelytilaisuuteen Vaasassa 24.1.2016. Aiemmin ilmoitettua ajankohtaa oli viime tingassa siirretty. Aihe on luonnollisesti herättänyt paljon keskustelua sekä Vaasan että sitä ympäröivän kehäkunnan Mustasaaren puolella, koska laajemmat liikenneratkaisut koskevat molempia kuntia, eikä yksimielisyyttä tiettävästi ole ainakaan vielä löydetty.

On kuitenkin hyvin aiheellista käsitellä seudun laajempia liikenneratkaisuja eri näkökulmista. YVAssa keskeistä ovat nimenomaan ympäristövaikutukset. Ympäristöasioilla tulee edelleen olemaan suurenevaa merkitystä kun niiden huomiotta jättäminen on jatkuvasti osoittautunut myös varsin kalliiksi ratkaisuksi globaalisti ajatellen, puhumattakaan laajoista ihmisterveys- ja luontoympäristöasioista.

Vaihtoehtojen eli tien rakentamiskustannuksia esiteltiin yleisötilaisuudessakin, mutta niitä ei lain mukaan kuulu käsitellä YVA- menettelyssä. Hankkeesta vastaava päättää rahoittajineen menettelyn jälkeen erikseen josko ja miten hanke rahoitetaan, kokonaisnäkemyksen perusteella. Jos rakennuskustannuksia arvioitaisiin jo YVA- menettelyissä, niin pitäisi toki myös eri haittojen ja vaikutusten ympäristökustannukset laskea yhtä tarkkaan erikseen kokonaisvertailun tasoittamiseksi. Pelkkien rakennuskustannusten vertailu häiritsee arvioinnin luotettavuutta, koska se johtaa ajatukset pois YVA:n varsinaisista kysymyksistä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on laaja tietopaketti ja sinänsä ansiokas. Myös osallistamista on hoidettu konsultin toimesta asiallisesti.

Esittelytilaisuudessa 24.1. kerrottiin, että ei ole tiedossa miten hankeasia jatkuu YVA- menettelyn jälkeen.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys toivoo, että keskustan liikennettä ohjattaisiin ympäristöystävälliseen, asukkaat ja keskustan merkitys yhteisenä tilana paljon paremmin huomioon ottavaan suuntaan.

Tätä kuitenkin vaikeuttaa se outo logiikka, että keskustan kortteleita ylitiivistetään. Miten liikenne saadaan mitenkään sujumaan, kun korkeita tornitaloja on vireillä melkein joka kortteliin. Rantaankin, väitettyyn asukkaiden yhteiseen olohuoneeseen, tulisi lehtitiedon mukaan 10 asuntokerrosta autopaikkoineen. Vaskiluodon ns. pilvenpiirtäjäkin lisää toteutuessaan liikennettä eri suuntiin, samoin Sundomin uusi asuinkerrostaloalue, kun se rakennetaan. Onkohan Vaasan yleiskaavaa laadittaessa mietitty tarpeeksi liikenneasioita, vaikuttaa siltä, että ei niitä ainakaan ole haluttu oikeasti ratkaista.

Saattaa olla, että YVA- hankkeen vaihtoehdoista tunneli kaupungin keskustan alitse Kokkolan- ja Kolmostielle joskus joudutaan rakentamaan. Toistaiseksi joudutaan keskustan tilannetta paikkailemaan lisäongelmien syntyessä. Moni kantakaupunkilainen karsastaa vaihtoehtoa rakennusaikaisten ongelmien vuoksi, erityisesti jos hanke toteutettaisiin avolouhoksena. Vaasan kaupunkisuunnittelu on tutkinut joitakin muitakin tunneliratkaisuja jo aiempien yleiskaavatöiden yhteydessä. Toriparkki on esimerkiksi Vaasassa osoittautunut suhteellisen hyväksi vaihtoehdoksi katupaikoitukseen verrattuna, vaikkakin keskustan asukkaille ja liikkeille ikävien rakennustöiden jälkeen. Valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokas kaupunginranta on kuitenkin kaikissa sen rakentamisratkaisuissa erityisesti huomioitava.

Sundominlahden yli kulkeva penkerevaihtoehto, joka esittelyn mukaan kuitenkin jouduttaisiin rakentamaan siltana runsaan mudan vuoksi, rikkoisi kaupunkikuvaa ja kaupunkilaisille hyvin tärkeän vesipeilin ja silta peittäisi näköalaa vielä enemmän kuin penkere. Lisäksi Kalarantaan on juuri esitetty korkeaa aaltomaista rakennusta aivan rantaan, se peittäisi myös osan näkymistä ja lisäisi rannan tukkoisuutta.

Sundominlahden taitse kulkeva vaihtoehtoa ei VKA- yhdistys ole vastustanut kuten edellä todettiin, mutta logistiikkakeskukseen tullessa on valittava vaihtoehto, joka on riittävän kaukana Natura- alueesta. Tämä vaihtoehto on kuitenkin myös haastava. Myrgrundin siltakaan ei riittäne nykytilassaan.

On joka tapauksessa oikein hyvä, että liikenteen reittivaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia satamasta logistiikkakeskukseen on laajasti tutkittu. Samalla perusteellisuudella pitäisi tarkentaa Vaasan keskustan sisäisiä liikenneratkaisuja suhteessa asuinrakentamiseen ja muihin toimintoihin. Nykyinen tehorakentaminen pala palalta edellyttää myös tasokasta suunnittelua hyvän kaupungin kehittämiseksi ja sen hyvien puolien säilyttämiseksi. Jotain on tehtävä. Vaskiluodon osalta pitäisi aluksi ainakin pyrkiä aktiivisemmin tarjoamaan sopivia uusia paikkoja sellaisille raskasta liikennettä aiheuttaville toiminnoille, joiden ei välttämättä tarvitse sijaita sataman lähellä.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys painottaa lopuksi, että varsinkaan raskas läpikulkuliikenne ei missään nimessä kuulu keskustan kaduille. Liikenteen päästöt ovat suuri viihtyvyys- ja terveysriski. Yhdistys seuraa edelleen mielenkiinnolla Vaasan kehityssuuntia sekä muun maankäytön, että liikenteen suunnittelussa. Osallistumme mielellämme kaupungin kehittämiseen, jossa asukkailla on myös merkittävä sijansa.

Vaasassa, 8.3. 2017

Aimo Nyberg puheenjohtaja  Anttu Kankaanpää sihteeri