TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
tiistai 14. maaliskuuta 2017

Perehdytään osallistumisohjelmaan

Asukasyhdistysten neuvottelukunta kokoontuu keskiviikkona 15.3.

Kokouksen esityslistan mukaan saamme kuulla myös uusimmat tiedot kaupungin osallistamistoimikunnan työstä. Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola tulee kertomaan meille missä mennään ja mihin suuntaan jatketaan.

Asiaa esitellään jo tänään myös kaupungin sivuilla

https://www.vaasa.fi/tiedote/vahassakyrossa-jarjestetaan-maanantaina-133-kuntalaisille-keskustelutilaisuus-vaikuttamisen

Lainaus Vaasan kaupungin osallistumisohjelmasta

1.1.Osallistumisen ja vaikuttamisen lähtökohdat 

Osallistuminen edellyttää tietoa vaikuttamisen keinoista ja väylistä. Kaupungin tehtävänä on tarjota vaikuttamisen mahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä erilaisille osallistumisen tavoille. 

Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat voimavara, joka osaltaan tukee kuntaa sen perustehtävän toteuttamisessa: asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden edistämisessä. 

Kunnan päätöksenteko perustuu edustukselliseen demokratiaan. Päätösvaltaa käyttävät kuntavaaleissa demokraattisesti valitut luottamushenkilöt. Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kuntalaisten kiinnostus perinteiseen kunnalliseen vaikuttamiseen on 1990-luvulta lähtien vähentynyt. 

1. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN VAASASSA: NYKYTILA 

Korkea äänestysaktiivisuus lisää demokratian toimivuutta ja antaa kunnan toiminnalle kuntalaisten tuen. 

Suora demokratia täydentää edustuksellista demokratiaa antamalla tietoa asukkaiden tarpeista ja mahdollistamalla asukkaiden vaikuttamisen ja osallistumisen päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen. Kuntalaiset voivat toimia järjestöissä tai verkostoissa ja osallistua keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin, kyselytunteihin, asiakasraateihin, palvelujen käyttäjäpaneeleihin tai erityyppisten neuvostojen ja asukasyhdistysten toimintaan. 

Vaasan kaupunki panostaa sekä edustuksellisen että suoran demokratian kehittämiseen. Valtuusto päätti toukokuussa 2016 luottamushenkilöorganisaation uudistuksesta. Valtuuston asemaa vahvistetaan ja kaupungin päätöksentekojärjestelmää kehitetään. Samalla suora demokratia otetaan aiempaa selkeämmin osaksi kaupungin toimintaa. 

Kuntalaki (10.4.2015/410) painottaa kuntalaisten osallisuuden ja kuntademokratian vahvistamista. Sen mukaan valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista sekä tehtävä tarvittaessa päätöksiä suoran demokratian toteutumisesta. Suoran demokratian vahvistaminen on ollut jo pitkään kehittämiskohteena myös muissa Pohjoismaissa. 


Kuva: Vaasan kaupungin osallistumisohjelma, sivu 10

Lue kaupungin sivuilta osallistumisohjelma kokonaan

https://www.vaasa.fi/sites/default/files/osallistumisohjelma_2017_2020_netti.pdf

Tiedot välitti: Aimo Nyberg, VKA ry:n pj.