TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

Blogi on avoin kaikille asiallisille kuville ja kirjoituksille, suomeksi, ruotsiksi ja millä kielellä tahansa! Kaikki tekijäinoikeudet juttujen kirjoittajilla ja kuvien kuvaajilla! Yhteystiedot saa sivuston ylläpitäjältä.
tiistai 4. lokakuuta 2016

Torgområdet


Utlåtande angående planutkastet för utvecklandet av torgområdet 

Salutorget utgör en viktig del av stadens puls, samtidigt som det borde fungera som en livskraftig och levande oas för stadsbor och andra besökare.

Planutkastet med fasta cafe´- och kioskbyggnader längs nedre torget är ett välkommet initiativ. En enhetlig formgivning och färgskala förstärker den harmoniska bilden, där de byggnader som flankerar torget kan komma till sin rätt. Detta torde förutsätta att mer eller mindre stationära caféstånd på andra delar av torget avlägsnas.

Det nuvarande gröna inslaget i form av trädrader längs övre och nedre torget bör bihållas, vilket också gäller stenläggningen på hela torgets yta. Naturmaterial och grönområden understryker torgets atmosfär och karaktär. Invånarföreningen anser att det är av största vikt att inte överbelamra torgets yta, utan bibehålla den öppna planlösning som är grundförutsättningen för ett fungerande salutorg.

Den planerade utomhusscenen vid nedre torget kan utgöra en samlande punkt för olika evenemang och fyller säkert en saknad funktion. Här är dock även av största vikt att scenen arkitektoniskt och materialmässigt är i samklang med torgets atmosfär och utseende. Samma förutsättningar gäller de terassavsnitt för mötesplatser som planutkastet innehåller.

Övrigt

Det förslag som framkastats i media om att den fasta torgförsäljningen skulle flyttas till gågatan för att frigöra torgyta för andra sporadiska evenemang degraderar torgförsäljarna och stadsborna till statister, där torget inte tillhör stadens befolkning utan ger företräde för tillfällig utifrånkommande verksamhet. Detta motarbetar torgets idé som stadsbornas vardagsrum och livsnerv.

Vidare bör det absolut byggas fasta sanitära utrymmen för torgförsäljarna. Det är en förutsättning för framtida fortsatt torghandel.

Ett livskraftigt och trivsamt salutorg gagnar alla.

Vasa den 30 september 2016

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry / Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.